Profession miljøanalytiker inden for akvakultur

Miljøanalytikere inden for akvakultur vurderer, planlægger og gennemfører programmer for at genkende, overvåge og kontrollere miljøfaktorer, der potentielt kan påvirke akvatiske dyrs og planters sundhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Juridiske dokumenter vedrørende akvakultur

  De nødvendige tilladelser, licenser, leasingkontrakter og godkendelser, der anvendes i akvakultur, og deres anvendelse på specifikke akvakulturbrug og vilkår.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Lovgivning om forurening

  Være bekendt med den europæiske og nationale lovgivning om risikoen for forurening.

Færdigheder

 • Udføre miljøaudit

  Brug udstyr til at måle forskellige miljøparametre for at identificere miljøproblemer og undersøge, hvordan de kan løses. Gennemføre inspektioner for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Rådgive om miljøledelsessystemer

  Evaluere krav og rådgive om systemer til styring af miljørisici. Sikre, at kunden medvirker til at forebygge eller begrænse skadelige miljøvirkninger ved brug af teknologi. Sikre, at der indhentes nødvendige licenser og tilladelser.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Rapportere om miljøforhold

  Udarbejde miljørapporter og kommunikere om spørgsmål. Informere offentligheden eller andre interesserede parter i en given sammenhæng om den seneste relevante udvikling i miljøet, prognoser for miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Overvåge miljøledelsesplan for bedrift

  Identificere miljøbetegnelser og -direktiver, der vedrører en bestemt bedrift og indarbejde deres krav i planlægningen af bedriften. Overvåge gennemførelsen af miljøledelsesplanen for bedriften og gennemgå tidsplanerne.

 • Dyrke kulturer til brug ved overvågning af forsøg

  Dyrke kulturer til brug ved overvågning af forsøg for at sikre, at procedurer for kontrol af laboratoriekvalitet gennemføres på en korrekt måde.

 • Undervise i miljøspørgsmål

  Uddanne personale og sikre, at alle medarbejdere forstår, hvordan de kan bidrage til bedre miljøpræstationer.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Forebygge havforurening

  Gennemføre inspektioner og træffe foranstaltninger for at forebygge eller modvirke havforurening. Overholde internationale kodekser og resolutioner.

 • Vurdere forurening

  Analysere tegn på forurening. Rådgive om, hvordan man oprenser.

 • Måle virkningen af specifik akvakulturaktivitet

  Identificere og måle de biologiske, fysisk-kemiske virkninger af den specifikke akvakulturbrugs aktivitet på miljøet. Gennemføre alle nødvendige test, herunder indsamling og behandling af prøver til analyse.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Beskytte truede arter og beskyttede områder

  Sikre, at projekter ikke får negative konsekvenser for trækfugle, sjældne eller truede dyrearter, kritiske levesteder eller miljøbeskyttede områder.

 • Udføre miljøefterforskning

  Udføre miljøundersøgelser efter behov, kontrollere lovgivningsmæssige procedurer, mulige retlige foranstaltninger eller andre typer af klager.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

 • Anvende standardprotokoller for foder og ernæring

  Fremstille foder på stedet. Fodre dyr med håndkraft eller fodringsmaskiner i henhold til vedtagne protokoller. Overvåge dyrenes spiseadfærd.

 • Vurdere miljøpåvirkning fra akvakulturdrift

  Måle miljøpåvirkningen af en virksomheds akvakulturoperationer. Tage hensyn til faktorer som vandkvalitet i havet og overfladevand, levesteder for fisk og havområder samt risici for luftkvaliteten, lugt og støj.

Source: Sisyphus ODB