Profession miljøchef for rørledningsprojekt

Miljøchefer for rørledningsprojekter sikrer, at der opnås miljøbevarelse i forbindelse med rørledningstransportprojekter. Sammen med en gruppe af ledere og specialister analyserer de lokaliteter og rørledningstransportveje for at rådgive om miljøspørgsmål, som der skal tages hensyn til.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

Færdigheder

 • Implementere miljøhandlingsplaner

  Anvende planer, der beskæftiger sig med forvaltning af miljøspørgsmål i projekter, indgreb i naturen, virksomheder m.fl.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Udføre miljøvurderinger af område

  Forvalte og overvåge miljøvurderinger ved prospektering af udvindingssteder og industrianlæg. Udpege og afgrænse områder til geokemisk analyse og videnskabelig forskning.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Bruge softwareværktøjer til modellering af lokalitet

  Anvende software og andre modelleringsværktøjer til at skabe simuleringer af og udvikle scenarier for mulige udfald af operationer på stedet. Anvende de indsamlede oplysninger fra simulationer og modeller til analyse og beslutningstagning.

 • Kombinere flere vidensområder

  Kombinere input og overvejelser fra forskellige områder af forskellig art (f.eks. tekniske, konstruktionsmæssige, ingeniørmæssige, sociale) i udviklingen af projekter eller i den daglige udførelse af en opgave.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Afbøde miljømæssige virkninger af rørledningsprojekter

  Bestræbe sig på at afbøde den potentielle indvirkning, som rørledninger og de varer, der transporteres i dem, kan have på miljøet. Investere tid og ressourcer i overvejelse af de miljømæssige virkninger af rørledningen, de foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte miljøet, og den potentielle stigning i projektets omkostninger.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Finde fejl i rørledningsinfrastruktur

  Opdage fejl i rørledningsinfrastruktur under opførelse eller under drift. Detektere fejl som f.eks. konstruktionsfejl, korrosion, terrænbevægelser, varmtvandshane lavet ved en fejl m.v.

 • Implementere miljøbeskyttelsesforanstaltninger

  Håndhæve miljøkriterier for at forebygge miljøskader. Stræbe efter en effektiv ressourceudnyttelse for at forebygge spild og reducere omkostninger. Motivere kolleger til at tage relevante skridt til at arbejde på en miljøvenlig måde.

Source: Sisyphus ODB