Profession miljøekspert

Miljøeksperter søger efter teknologiske løsninger til at håndtere miljøproblemer. De opdager og analyserer miljøspørgsmål og udvikler nye teknologiske produktionsprocesser med henblik på at imødegå disse problemer. De undersøger virkningen af deres teknologiske innovationer og fremlægger deres resultater i videnskabelige rapporter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Lovgivning om forurening

  Være bekendt med den europæiske og nationale lovgivning om risikoen for forurening.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Udføre miljøefterforskning

  Udføre miljøundersøgelser efter behov, kontrollere lovgivningsmæssige procedurer, mulige retlige foranstaltninger eller andre typer af klager.

 • Udføre miljøaudit

  Brug udstyr til at måle forskellige miljøparametre for at identificere miljøproblemer og undersøge, hvordan de kan løses. Gennemføre inspektioner for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Rapportere tilfælde af forurening

  Undersøge omfanget af skaden, og hvilke konsekvenser den kan have, når en hændelse fører til forurening, og rapportere herom til den relevante institution efter forureningsindberetningsprocedurerne.

 • Udvikle strategier for miljøgenopretning

  Udvikle strategier for fjernelse af forurening og forurenende stoffer fra jordbund, grundvand, overfladevand eller sedimenter under hensyntagen til lovgivningen om miljøgenopretning og de tilgængelige teknologier.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Rådgive om miljøgenopretning

  Rådgive om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne forureningskilder og forurening fra miljøet.

 • Måle forurening

  Foretage forureningsmålinger for at fastslå, om de foreskrevne grænser for forurenende stoffer overholdes. Kontrollere fyringssystemer og udstødningsveje for gasfyrede vandvarmere, luftvarmeanlæg og lignende udstyr.

 • Rapportere om miljøforhold

  Udarbejde miljørapporter og kommunikere om spørgsmål. Informere offentligheden eller andre interesserede parter i en given sammenhæng om den seneste relevante udvikling i miljøet, prognoser for miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Rådgive om forureningsforebyggelse

  Rådgive enkeltpersoner og organisationer om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der bidrager til forebyggelse af forurening og dermed forbundne risici.

 • Undersøge forurening

  Afdække årsagen til forureningsulykker samt arten og omfanget af risiciene ved at foretage test af forureningsstedet samt i et laboratorium og udføre forskning.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Gennemføre miljøundersøgelser

  Gennemføre undersøgelser for at indsamle oplysninger til analyse og styring af miljørisici i en organisation eller i en bredere sammenhæng.

Source: Sisyphus ODB