Profession miljøtekniker

Miljøteknikere efterforsker kilder til forurening og bistår med udarbejdelse af planer for forebyggelse af forurening og miljøbeskyttelse. De udtager prøver af jord, vand eller andre materialer og udfører tests til at analysere forureningsniveauet og finde kilden til forureningen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

Færdigheder

 • Rapportere om miljøforhold

  Udarbejde miljørapporter og kommunikere om spørgsmål. Informere offentligheden eller andre interesserede parter i en given sammenhæng om den seneste relevante udvikling i miljøet, prognoser for miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Rådgive om jord- og vandbeskyttelse

  Rådgive om virkningene af praksis inden for jord- og vandforvaltning med hensyn til at begrænse tab på grund af forurening, udvaskning af nitrat og begrænsning af jorderosion.

 • Teste prøver for forurenende stoffer

  Måle koncentrationer af forurenende stoffer i prøverne. Beregne luftforurening eller gasflow i industriprocesser. Identificere potentielle sikkerheds- eller sundhedsrisici, f.eks. stråling.

 • Rådgive om miljøgenopretning

  Rådgive om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne forureningskilder og forurening fra miljøet.

 • Analysere forsøgslaboratoriedata

  Analysere forsøgsdata og fortolke resultater med henblik på at udarbejde rapporter og resuméer af resultaterne

 • Rådgive om miljøledelsessystemer

  Evaluere krav og rådgive om systemer til styring af miljørisici. Sikre, at kunden medvirker til at forebygge eller begrænse skadelige miljøvirkninger ved brug af teknologi. Sikre, at der indhentes nødvendige licenser og tilladelser.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Udføre miljøvurderinger af område

  Forvalte og overvåge miljøvurderinger ved prospektering af udvindingssteder og industrianlæg. Udpege og afgrænse områder til geokemisk analyse og videnskabelig forskning.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

Source: Sisyphus ODB