Profession musikterapeut

Musikterapeuter bruger musikterapeutiske interventioner til at behandle patienter med adfærdsforstyrrelser og patogene tilstande for at forhindre, afbøde eller eliminere symptomer og for at ændre adfærd og holdninger, der kræver behandling. De fremmer og vedligeholder eller restituerer patientens/klientens udvikling, modenhed og helbred ved hjælp af musikterapeutiske indgreb. Musikterapi er en hjælp især til mennesker med følelsesmæssige, somatiske, intellektuelle eller socialt inducerede adfærdsforstyrrelser og patogene lidelser, såsom psykoser (skizofrene forstyrrelser, bipolare lidelser) og personlighedsforstyrrelser.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Adfærdsterapi

  Adfærdsterapiens egenskaber og fundamenter, som fokuserer på ændring af patienters uønskede eller negative adfærd. Den indebærer undersøgelse af den nuværende adfærd og de midler, hvormed denne kan aflæres.

 • Peer-gruppemetoder

  De teknikker, der er relevante for peer-gruppeuddannelse, hvor hvert medlem opfordres til at udtrykke eller udveksle en bestemt type adfærd eller oplysning.

 • Typer af musikterapier

  De forskellige typer af musikterapier, såsom aktiv, modtagelig og funktionel musikbehandling.

 • Personlig udvikling

  De teknikker og metoder, der anvendes til at styrke menneskers bevidsthed og identitet og udvikle talenter og potentiale.

 • Menneskets psykologiske udvikling

  Menneskets psykologiske udvikling i løbet af dets levetid, teorier om personlighedsudvikling, kulturel og miljømæssig indflydelse, menneskelig adfærd, herunder udviklingskriser, handicap, usædvanlig adfærd og misbrugsadfærd.

 • Skoler for musikterapi

  De eksisterende skoler, der underviser i musikterapi, og deres betydning for udviklingen på området.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, anvendelse af et system til klassificering af sygdomme og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funktionelle og organiske forstyrrelser og typer af psykofarmakologiske lægemidler.

 • Udviklingsmuligheder inden for musikterapi

  Udviklingsmuligheder, motivation og indvirkning på menneskelig tænkning, bevidsthed og handlinger og deres betydning for psykosociale og musikterapeutiske interventioner.

 • Psykologiske teorier

  Den historiske udvikling af rådgivningsteorier og psykologiske teorier samt perspektiverne, anvendelsesmulighederne og interview- og rådgivningsstrategierne.

 • Anvendt musikterapi

  Manifestationer, symptomer og årsager til sygdom, og hvordan de kan behandles ved hjælp af musikterapi.

 • Geriatri eller alderdommens sygdomme

  Geriatri eller alderdommens sygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Neurologi

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Sociologi

  Gruppens adfærd og dynamik, samfundsmæssige tendenser og påvirkninger, menneskers migration, etnisk oprindelse, kulturer og deres historie og oprindelse.

 • Musikinstrumenters historie

  Forskellige musikinstrumenters historiske baggrund og kronologi.

 • Klinisk musikterapi

  Den terapeutiske og musikalske støtte, der ydes med henblik på at lette en effektiv behandling, der omfatter musikbaserede indslag for patienter i medicinske omgivelser såsom en klinik.

 • Neonatologi

  Den gren af pædiatrien, der beskæftiger sig med diagnosticering og behandling af nyfødte.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige processer som opmærksomhed, hukommelse, anvendelse af sprog, opfattelse, problemløsning, kreativitet og tænkning.

 • Musikterapiteorier

  Meta-teorier, teorier og praktiske koncepter samt interventioner i musikbehandling og andre videnskabelige discipliner, f.eks. medicin, psykologi, psykoterapi, musikvidenskab og musikpædagogik.

 • Processer for musikterapi

  Udviklingsstadiet af processer for musikterapi, herunder at modtage patienter, der er henvist af sundhedspersonale og undervisere, at foretage en vurdering ud fra en granskning af patient- eller uddannelsesjournaler, at tale med patienten og at observere patientens respons på musikbehandlingsteknikker.

 • Handicaptyper

  Arten og typerne af (fysiske, kognitive, mentale, sensoriske, følelsesmæssige eller udviklingsmæssige) handicap, der påvirker mennesker, og de særlige behov og adgangskrav, som personer med handicap har.

 • Principper for planlægning af musikterapi

  De internationale klassifikationssystemer (ICD, DSM), klinisk-psykologisk diagnosticering og psykodynamik i forbindelse med planlægning af musikterapi.

 • Medicinske studier

  Grundprincipperne og terminologien i medicinske studier.

 • Palliativt miljø

  Indretning af det omgivende miljø for at lindre patienter med behov for palliativ behandling.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Psykiatrisk diagnosticering

  De diagnostiske systemer og vægte, der anvendes i psykiatrien for at bestemme typen af psykiske lidelser hos voksne, børn og ældre.

 • Principper for psykoterapi

  De grundlæggende principper og metoder, der anvendes i psykoterapi med henblik på efterforskning og løsning af foruroligende adfærd eller følelser.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykofarmakologi

  Viden om forskellige virkninger, som lægemidler har på patientens eller klientens adfærd, sindsstemning og tankegang.

 • Refleksion

  Måden på at lytte til personer, sammenfatte de vigtigste punkter og præcisere, hvad de føler, for at hjælpe dem med at reflektere over deres adfærd.

 • Tværfaglig kommunikation på det psykosociale område

  De kendetegn, midler og kommunikationskanaler, der anvendes mellem fagfolk på det psykosociale område, den specialiserede terminologi og type støtte.

 • Antropologi

  Studiet af menneskers udvikling og adfærd.

Færdigheder

 • Bruge teknikker for at øge patienters motivation

  Øge patientens motivation for at ændre og fremme troen på, at behandling kan hjælpe, ved at anvende teknikker og procedurer for inddragelse til dette formål.

 • Anvende musikterapeutiske metoder

  Anvende eksisterende musikterapeutiske metoder, teknikker, materialer og udstyr i overensstemmelse med patientens terapeutiske behov og den behandlingsplan, der allerede er oprettet.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Anvende musikterapeutiske vurderingsmetoder

  Anvende særlige procedurer til musikbehandling og metoder til vurdering af kunder og mulig foreløbig diagnose.

 • Genkende patienters reaktion på terapi

  Reagere på væsentlige ændringer, mønstre og farer i patientens respons på behandling.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Tilskynde sundhedsbrugere til selvovervågning

  Tilskynde sundhedsbrugere til at udføre selvovervågning ved at foretage situations- og udviklingsanalyser på sig selv. Bistå sundhedsbrugeren med at udvikle en grad af selvkritik og selvanalyse med hensyn til adfærd, handlinger, relationer og selvforståelse.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Udføre musikimprovisationer under terapi

  Improvisere musik som en reaktion på, hvad patienten kommunikerer med, for at styrke den individuelle karakter af forholdet mellem terapeut og patient. Improvisere instrumentalt eller fysisk for at imødekomme kundens terapeutiske behov.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Organisere forebyggelse af tilbagefald

  Hjælpe patienten eller klienten med at identificere og foregribe situationer med høj risiko eller eksterne og interne udløsningsmekanismer. Støtte dem i udviklingen af bedre copingstrategier og nødplaner i tilfælde af fremtidige vanskeligheder.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Lede musikensembler

  Føre an i melodiske, vokale eller instrumentale sekvenser.

 • Reagere på hændelser i musikterapisessioner

  Genkende, fortolke og reagere hensigtsmæssigt på væsentlige hændelser under musikterapi.

 • Integrere videnskabelige resultater i musikterapi

  Anvende de oplysninger, der er indsamlet fra forskellige videnskabelige resultater og forskning, til den daglige praksis og tilvejebringe forbedringer og innovation i de terapeutiske indgreb, der anvendes til musikterapi.

 • Demonstrere musikalske evner

  Vis kundskaber, tekniske færdigheder og følsomhed, når der spilles musik på et primært instrument eller med stemmen.

 • Revidere musikterapeutiske behandlingsmetoder

  Ændre og revidere behandlingsplaner efter behov på grundlag af patientens reaktion på behandlingen.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Give anvisninger under musikterapisessioner

  Give patienter anvisninger i forbindelse med musikterapisessioner, herunder verbale hentydninger og kropssprog.

 • Anvende musikterapeutiske behandlingsmetoder

  Anvende forskellige aktive og receptive musikterapeutiske behandlingsteknikker såsom sang, instrumentspil, improvisation eller rytmebaserede oplevelser.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Udforme en plan for at afslutte musikterapi

  Udforme dele i en plan, der skal afslutte musikterapi, og som indeholder konklusioner om patientforløbet og årsagen til, at behandlingen afsluttes.

 • Udvikle undervisningsmaterialer om musikterapi

  Udvikle materialer til at uddanne patienter, omsorgspersoner, personale og offentligheden om musikterapi.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Registrere oplysninger om behandlede patienter

  Nøjagtigt registrere oplysninger om patientens fremskridt under behandlingssessionerne.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Anvende videnskaber med tilknytning til musikterapi

  Anvende psykologiske eller sociologiske elementer i forbindelse med musikterapi.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Give bevægelseserfaringer

  Vejlede kunder eller patienter i at bevæge sig på en struktureret eller improviseret måde med henblik på at udtrykke sig.

 • Opfylde krav, der stilles af organer med ansvar for socialsikring

  Sikre, at møderne er i overensstemmelse med de nationale socialsikringsmyndigheders krav, og at godtgørelserne er acceptable.

 • Spille repertoire i terapeutisk øjemed

  Spille passende repertoire på grundniveau i musikterapiseancer alt efter patientens behov.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Anvende metoder til afslutning af musikterapi

  Træffe afgørelse sammen med patienten om de metoder, der skal anvendes til at afslutte musikterapisessionerne.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

 • Kortlægge patienters adfærd

  Analysere og identificere patientens funktionelle og dysfunktionelle adfærd.

 • Spille musikinstrumenter

  Håndtere specialbyggede eller improviserede instrumenter til produktion af musiklyde.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Opfylde retsinstansers krav

  Sikre, at de anvendte metoder og procedurer er i overensstemmelse med lovgivningen og kravene i den juridiske ledende myndighed på området.

 • Vurdere patientens behandlingsbehov

  Observere og vurdere patientens adfærd, holdninger og følelser for at forstå, om og hvordan deres terapeutiske behov kan opfyldes ved hjælp af en specifik form for terapi, indsamling og analyse af oplysninger om, hvordan kunden opfatter, reagerer på, og relaterer til kunstneriske stimuli. Relatere disse oplysninger til andre aspekter af patientens liv.

 • Bruge terapeutiske kommunikationsteknikker

  Bruge kommunikationsteknikker på en terapeutisk måde for at støtte patienten under behandlingen, opfordre til beskrivelse af opfattelser, tilbyde hjælp, anerkende, søge afklaring og opsummere.

 • Holde musikterapeutiske gruppesessioner

  Holde musikterapeutiske sessioner i grupper for at tilskynde patienter til at udforske lyd og musik, spille en aktiv rolle i sessioner ved at spille, synge, improvisere og lytte.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Identificere karakteristika for musik

  Identificere elementære, strukturelle og stilistiske kendetegn ved musik fra forskellige perioder og kulturer.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Udvikle originale melodier

  Skabe improviserede kompositioner med henblik på akkompagnement eller solopartier for vokal eller instrumental optræden i forskellige musikgenrer.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Give feedback om patients kommunikationsform

  Giv feedback om, reflektere over, omformulere og oversætte patientens kommunikerede information.

 • Demonstrere teknisk kendskab til musikinstrumenter

  Demonstrere et passende grundlag for den tekniske funktion og terminologi for musikinstrumenter, som f.eks. stemme, klaver, guitar og perkussion.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Bruge musik i overensstemmelse med patienters behov

  Vælge og tilpasse musik, musikinstrumenter og udstyr til patienternes styrker og behov.

 • Designe evalueringsmetoder inden for musikterapi

  Udforme metoder til evaluering og måling af kunders fremskridt og effektiviteten af terapeutiske strategier inden for musikbehandling.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Implementere evalueringsmetoder inden for musikterapi

  Indføre metoder til evaluering og måling af kunders fremskridt og behandlingsstrategiers effekt.

 • Vurdere musikterapeutiske sessioner

  Gennemgå og vurdere musikterapeutiske sessioner for at overvåge deres effektivitet og lette planlægningen af eventuelle efterfølgende timer.

 • Formulere en casebaseret konceptualiseringsmodel for behandling

  Udarbejde en individualiseret behandlingsplan i samarbejde med den enkelte og stræbe efter at matche vedkommendes behov, situation og behandlingsmål med henblik på at maksimere sandsynligheden for en terapeutisk gavnlig virkning samt overveje eventuelle personlige, sociale og systemiske barrierer, der kan underminere behandlingen.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Planlægge musikterapeutiske sessioner

  Udarbejde en behandlingsplan med skitsering af mulige strategier og musikalske oplevelser, der kan være nyttige med henblik på at opfylde patientens behov, opstille klare mål, som patienterne skal nå, og opnå enighed om et aktivitetsprogram med patienten, som skal revideres med jævne mellemrum.

Source: Sisyphus ODB