Profession naturrådgiver

Naturrådgivere er ansvarlige for en række aktiviteter vedrørende forvaltning og vedligeholdelse af miljøet, offentlighedens adgang hertil og dens rekreative udnyttelse heraf. De tilskynder besøg til friarealer/landdistrikter, fremmer bevidstheden om det naturlige miljø og beskytter og bevarer friarealet/landskabet med henblik på fremtidig udnyttelse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

 • Karakteristika ved planter

  Planters sorter, karakteristika og strukturelle og funktionelle kendetegn, afhængigt af deres habitat.

 • Dyrearter

  Egenskaber for de forskellige dyrearter og -racer (der er relevante for deres beskæftigelse).

 • Plantearter

  Mangfoldigheden af planter, træer og buske og deres særlige kendetegn. 

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Vedligeholdelse af naturområder

  Metoderne til vedligeholdelse af naturverdenens aktiver (både de naturligt forekommende og de anlagte), herunder udvikling og gennemførelse af programmer.

Færdigheder

 • Identificere plantekarakteristika

  Identificere og klassificere afgrødeegenskaber. Være i stand til at genkende forskellige typer løg efter navn, klassificeret størrelse, markmarkeringer og lagermærkning.

 • Håndtere indsamlet affald

  Flytte det indsamlede affald til det udpegede deponeringssted og bortskaffe det i henhold til juridiske og organisatoriske krav.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Lede et team inden for skovbrugstjenester

  Lede et team inden for skovbrugstjenester og vejlede dem i forhold til det fælles mål om at fuldføre en række skovbrugsrelaterede opgaver og funktioner.

 • Rådgive om gødning og herbicider

  Evne til at rådgive om gødningsstoffer og herbicider, når og hvor det er nødvendigt.

 • Udføre skadedyrsbekæmpelse

  Udføre sprøjtning af afgrøder mod sygdomme og skadelige dyr i overensstemmelse med den nationale industri og kundens krav. Sprede gylle og gødning i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser

 • Estimere bedriftsomkostninger

  Foretage omkostningsanalyser for relevante løsninger og foreslåede foranstaltninger under hensyntagen til bedriftstypen og de langsigtede planlægningsprincipper.

 • Betjene baneplejeudstyr

  Betjene baneplejeudstyr, såsom hækkeklippere, plæneklippere og strimmere.

 • Føre tilsyn med afgrødeproduktion

  Føre tilsyn med og analysere den samlede afgrødeproduktion for at sikre en effektiv produktionsproces under hensyntagen til miljøbestemmelserne.

 • Betjene udstyr til anlægsarbejder

  Betjene forskelligt udstyr til landskabsarkitektur, såsom kædesave, græstrimmere, jordfræsere, lugejern, kantklippere, slåmaskiner, blæsere, trailere til affald, græstørvskærere, havetraktorer, jordbor og såmaskiner.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Forberede beplantningsområde

  Forberede beplantningsområde og jord til plantning ved f.eks. at gøde, tildække med halm eller grene med håndkraft eller maskineri; forberede frø og planter til såning og plantning ved at sikre kvaliteten af frø og planter. Så og plante ved håndkraft ved hjælp af mekaniske redskaber eller maskiner og i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Betjene havebrugsudstyr

  Betjene havebrugsudstyr og hjælp med servicering. Sikre, at køretøjerne er i forskriftsmæssig stand, før arbejdet påbegyndes.

 • Plante grønne planter

  Så frø af planter manuelt eller ved hjælp af jordudstyr.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Bygge hegn

  Opsætte hegn ved hjælp af et pælebor, en skovl, en stamper og andre manuelle redskaber.

 • Bevare naturressourcer

  Beskytte vand og naturressourcer og koordinere tiltag. Arbejde med miljøagenturer og ressourceforvaltningspersonale.

 • Opføre haveanlæg

  Udforme murværk i haver, f.eks. vægge, trapper osv.

 • Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

  Udføre aktiviteter i forbindelse med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af konventionelle eller biologiske metoder, der tager højde for klima-, plante- eller afgrødetype, sundhed og sikkerhed og miljøbestemmelser. Opbevare og håndtere pesticider i overensstemmelse med anbefalinger og lovgivning.

 • Vedligeholde teknisk udstyr

  Føre en fortegnelse over dyrkningsudstyr og -artikler. Bestille yderligere materialer efter behov.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Vurdere farer forbundet med træarbejder

  Evaluere risici og farer, gennemføre effektive tiltag med henblik på at minimere risici og genoprette træernes oprindelige tilstand eller genplante nye træer.

 • Udføre ukrudtsbekæmpelse

  Udføre sprøjtning mod ukrudt og plantesygdomme i overensstemmelse med den nationale industri og kundernes krav.

 • Udvikle arbejdsprogrammer for naturområder

  Udvikle, gennemføre og revidere arbejdsprogrammer for naturområder (levering af tjenesteydelser) for at gøre det muligt at gennemføre programmet inden for de tildelte ressourcer og fastsatte tidsrammer.

Source: Sisyphus ODB