Profession operatør inden for behandling af fast affald

Operatører inden for behandling af fast affald driver og vedligeholder anlæg til behandling og distribution af fast affald samt tester prøver til overvågning af forurening. De medvirker til indsamling og bortskaffelse af fast affald, f.eks. bygge- og nedrivningsaffald, og sikrer, at behandlingen er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne. De sikrer, at affaldsbeholdere i lokalsamfundet tømmes, og at der skelnes mellem affald, der skal genvindes eller bortskaffes, og overvåger udstyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

Færdigheder

 • Betjene genanvendelsesudstyr

  Betjene genanvendelsesudstyr, som f.eks. granulatorer, knusere og pressere; behandle og sortere materialer, der skal genanvendes.

 • Kontrollere indleveret affald

  Udføre kontrol, der identificerer, inspicerer og anmelder det leverede affald.

 • Vurdere affaldstype

  Identificere affaldsmaterialer i forbindelse med indsamling og sortering, som enten kan genanvendes, bortskaffes eller på anden måde behandles, med henblik på at vurdere, hvordan de skal behandles og sorteres.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Teste prøver for forurenende stoffer

  Måle koncentrationer af forurenende stoffer i prøverne. Beregne luftforurening eller gasflow i industriprocesser. Identificere potentielle sikkerheds- eller sundhedsrisici, f.eks. stråling.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bortskaffe ikkefarligt affald

  Bortskaffe affald, der ikke udgør nogen risiko for sundheden og sikkerheden, på en måde, der er i overensstemmelse med genanvendelses- og affaldshåndteringsprocedurerne.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Overvåge affaldsbehandlingsudstyr

  Overvåge driften af det udstyr, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt eller ikkefarligt affald, for at sikre, at det er funktionelt, i overensstemmelse med lovgivningen, og at efterse for fejl.

 • Føre fortegnelser over genanvendelse

  Føre registre og behandle fakta og tal om forskellige genanvendelsesprocessers type og omfang.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

Source: Sisyphus ODB