Profession operatør på geotermisk kraftanlæg

Operatører på geotermiske kraftanlæg driver og vedligeholder udstyr, ofte dampdrevne turbiner, som producerer elektricitet. De overvåger måleudstyr, så det sikres, at driften er sikker, og at produktionsbehovene opfyldes. De reagerer også på systemproblemer og udbedrer fejl. De kan indstille generatorerne til styring af strømmen af elektricitet til elledningerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

 • Drift af geotermiske kraftværker

  De forskellige trin i produktionen af elektricitet fra geotermisk energi og funktionen af alle dele af det nødvendige udstyr, såsom pumper, kompressorer, varmevekslere og turbiner.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Metoder til geotermisk elproduktion

  Forskellige metoder til at udvinde den termiske energi, der opbevares i jorden, for at producere elektricitet ved at trække damp ud med henblik på at aktivere turbiner, ved at udvinde varmt vand og konvertere det til damp, eller ved at bruge et binært system, der omdanner en sekundær væske til damp.

Færdigheder

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Betjene dampturbine

  Betjene udstyr, der anvender termisk energi, udvundet af damp under tryk, til generering af roterende bevægelse. Sikre, at turbinen er afbalanceret og fungerer i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og -lovgivningen, ved at overvåge udstyret under driften.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Regulere damptryk

  Regulere damptryk og temperaturer i henhold til specifikationerne.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Overvåge elgeneratorer

  Overvåge driften af elektriske generatorer på kraftværker for at sikre funktionalitet og sikkerhed og identificere behov for reparation og vedligeholdelse.

 • Styre dampflow

  Sende damp gennem rør eller brændstof til ovn for at opvarme tørremaskinen.

Source: Sisyphus ODB