Profession operatør ved anlæg til behandling af flydende affald

Operatører ved anlæg til behandling af flydende affald fjerner farlige kemikalier og forurenende stoffer fra flydende affald såsom olie, så det kan anvendes sikkert til nye anvendelser. De driver og vedligeholder udstyr til behandling af flydende affald, overvåger operationer og tester prøver for at sikre, at sikkerhedsstandarderne overholdes.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Behandling af farligt affald

  De metoder, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt affald, f.eks. asbest, farlige kemikalier og forskellige forurenende stoffer, samt de omgivende miljøforskrifter og miljølovgivningen.

 • Typer af farligt affald

  De forskellige typer affald, der udgør en risiko for miljøet eller den offentlige sundhed og sikkerhed, f.eks. radioaktivt affald, kemikalier og opløsningsmidler, elektronik og kviksølvholdigt affald.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

Færdigheder

 • Håndtere kemikalier

  Håndtere industrikemikalier sikkert; anvende dem effektivt og sikre, at der ikke sker skade på miljøet.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Foretage vandbehandling

  Tage regelmæssige vandprøver for at sikre, at vandforvaltnings- og filtreringsprocesser følger en fornuftig forvaltningspraksis, industristandarder eller en alment accepteret landbrugspraksis. Registrere tidligere vandforurening, forureningskilde og afhjælpning af forurening. Træffe afbødende foranstaltninger for at forhindre yderligere forurening.

 • Håndtere affald

  Håndtere og bortskaffe bioaffald og kemikalieaffald i overensstemmelse med bestemmelserne.

 • Analysere forsøgslaboratoriedata

  Analysere forsøgsdata og fortolke resultater med henblik på at udarbejde rapporter og resuméer af resultaterne

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Aftappe farlige væsker

  Aftappe stoffer, som udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko, fra udstyr, apparater eller anlæg til lagring af væsker i overensstemmelse med sikkerhedsretningslinjer, og bortskaffe eller behandle dem efter behov.

Source: Sisyphus ODB