Profession overstyrmand

Overstyrmænd forvalter et fartøjs funktion. De sikrer skibets og dets lasts sikkerhed og dets funktion samt forbinder fartøjer til rådighed med laster til rådighed for at maksimere rentabiliteten af sejladsen. De sikrer, at hvert containerskib lastes til sin optimale kapacitet, samtidig med at liggetider og håndteringsomkostninger holdes på et minimum. De planlægger også vedligeholdelse og eftersyn af skibet samt den nødvendige besætning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner havn

 • Bulldozeroperatør
 • Elevatoroperatør
 • Havnefoged i mindre havn
 • Havneoperatør
 • Havnepassageroperatør
 • Kabelsender
 • Køleskibstekniker
 • Portaltruckfører
 • Surrings- og sikkerhedsarbejder

Viden

 • Stabilitetsprincipper for fartøjer

  Have en indgående forståelse af principperne for fartøjsstabilitet; efterlevelse af sikkerhedskrav under lastning og losning af fragt.

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Den Internationale Søfartsorganisations konventioner

  Have kendskab til Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konventioner med henblik på at maksimere effektiviteten og sikkerheden ved international søtransport.

 • Nationale forskrifter for håndtering af fragt

  De nationale forskrifter for lastning og losning af gods i havne i det pågældende land.

 • Søtransportteknologi

  Have et kendskab til søtransportteknologi og holde sig ajour med de seneste resultater på området. Anvende denne viden i forbindelse med operationer og beslutningstagning om bord.

 • Matche fartøjer med søtransportruter

  Forståelse for hvordan særlige skibstyper transporterer forskellig slags fragt og drives på forskellige sejlruter. Kende de nuværende søruter for at planlægge skibes ankomst og afgang fra havne.

 • Internationale forskrifter for håndtering af fragt

  De konventioner, retningslinjer og regler, der foreskriver lastning og losning af gods i internationale havne.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Fragtindustri

  Have et indgående kendskab til fragtindustrien og dens interessenter, branchens struktur og de fælles udfordringer samt speditørers, luftfartsselskabers lastenheder og andres aktiviteter.

 • Telekommunikation til søs

  Viden om transmission, sendeudstyr og generel drift af telekommunikationssystemer.

Færdigheder

 • Tage hensyn til begrænsninger inden for skibsfart

  Tage hensyn til flere begrænsninger, der er specifikke for søtransport, f.eks.: skibenes maksimale dybgang, kanalers dybde, tidevandsmålinger og den forholdsvise effekt på lastkapaciteten. Skabe detaljerede scenarier og integrere dem i planlægningen af søtransporten.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Overvåge losning af last

  Udvikle planer for losning af last og overvåge resultatet af de kraner, der losser last fra fartøjet; sikre, at de relevante krav om arbejdssikkerhed til enhver tid efterleves.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Planlægge teamwork

  Planlægge en gruppes arbejdsplan med henblik på at opfylde alle tids- og kvalitetskrav.

 • Måle skibstonnage

  Måle skibe med henblik på at identificere lastrumskapacitet og lagerkapacitet.

 • Føre tilsyn med forsendelsesruter

  Tilrettelægge distributionen af lasten, også kendt som "videreforsendelse". Tage hensyn til kundens instrukser og bestemme, hvor regelmæssige ruter eller forskellige ruter kan være påkrævet.

 • Håndtere forespørgsler fra kunder vedrørende fragt

  Behandle anmodninger fra havnebrugere og kunder på container-, forsendelses- eller fragtområdet.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Følge en etisk adfærdskodeks inden for transportydelser

  Udføre transporttjenester i henhold til accepterede principper om, hvad der er rigtigt og forkert. Hertil hører principperne om retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed.

 • Maksimere effektiviteten af kranoperationer

  Minimere krandrift, yderligere kranbevægelser eller "ompakning" ved effektivt at planlægge beholderne i beholderne. Analysere leveringsplaner og bevægelser for maksimal effektivitet, minimale omkostninger og gnidningsløse operationer.

 • Bruge udstyr for sikker stuvning

  Anvende værktøj og udstyr til sikker stuvning og sikre korrekt lastning og surring af varer.

 • Betjene søfartskommunikationsudstyr

  Betjene og vedligeholde søfartskommunikationsudstyr, gennemføre periodiske inspektioner af kommunikationsudstyr.

 • Læse stuvningsplaner

  Læse og forstå indholdet i stuvningsplaner, grundlæggende viden om stuvning af forskellige typer last.

 • Sammensætte stuvningsplaner

  Sammensætte stuvningsplaner; viden om ballastsystemer og processer for lastning af gods.

 • Planlægge transportaktiviteter

  Planlægge mobilitet og transport for forskellige afdelinger med henblik på at opnå den bedst mulige transport af udstyr og materialer. Forhandle de bedst mulige leveringspriser, sammenligne forskellige tilbud og vælge det mest pålidelige og rentable tilbud.

 • Implementere omkostningseffektive strategier for lasthåndtering på skibe

  Gennemføre omkostningseffektive strategier for lastning og losning af gods på skibe med henblik på at opnå størst mulig effektivitet, reducere de anvendte ressourcer og sikre tilstrækkelige operationer og samtidig øge fortjenesten.

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Betjene stuvningsprogrammer

  Gøre brug af stuvningsprogrammer, der anvendes til kontrol af stabilitet i fartøjer, lasteoperationer og lastplanlægningsprocesser. Fortolke grafiske grænseflader, stuvningsdata og scenarievariabler.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Administrere sikkerhedsstandarder for indlandsskibsfart

  Administrere og opretholde sikkerhedsstandarder og -procedurer inden for transport ad indre vandveje. Sikre, at alle forskrifter og standarder overholdes, inden et fartøj sendes afsted. Kan også være forpligtet til at optræde som medlem af et beredskabsteam.

 • Sørge for lastning af gods efter stuveplan

  Overvåge og sikre sikker lastning af materialer og varer som specificeret i planen for stuvning.

 • Analysere skibsfart

  Give et øjebliksbillede af skibsfart og måden, hvorpå systemer drives og vedligeholdes. Give oplysninger om, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at forbedre resultater eller korrigere svagheder.

 • Fortolke grafiske kommunikationsgrænseflader

  Være i stand til at forstå de forskellige former og gengivelser, der anvendes i skemaerne og den isometriske 3D-model, der præsenteres ved hjælp af kommunikationsprogrammer.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Håndtere forsendelsesrisici

  Håndtere risikabelt eller farligt gods; sørge for, at hver forsendelsesoperation udføres på passende vis; beregne fragtens vægt; sørge for korrekt anbringelse af kraner; kontrollere, at containerne passer ind i afsendelsen.

 • Udarbejde dokumentation til internationale forsendelser

  Forstå, hvordan dokumenter til internationale forsendelser skal udarbejdes og behandles.

 • Anvende forskrifter for godstransport

  Fremvise viden om relevante lokale, nationale, europæiske og internationale regler, standarder og kodekser for godstransport.

 • Vedligeholde rejselogbøger

  Føre skriftlig dokumentation for hændelser under skibsfart eller flyrejser.

 • Udvikle skibsfartsruter

  Udvikle et samlet rutescenarie med udstyr og specialiseret software. Plotte flere havnerejser samtidig med optimering af udnyttelsen af lastrum og skibskapacitet under hele rejsen.

 • Beregne last på et fartøj

  Bestemme lastens vægt på tankskibe og fragtskibe. Beregne den nøjagtige mængde lastet gods eller den last, der skal losses.

Source: Sisyphus ODB