Profession paramediciner inden for akutberedskab

Paramedicinere inden for akutberedskab yder akut lægehjælp til syge, tilskadekomne og sårbare personer i medicinske nødsituationer før og under transport til en medicinsk facilitet. De gennemfører og fører tilsyn med overførslen af patienten i forbindelse med transport. De yder bistand i akutte situationer, gennemfører livreddende hasteforanstaltninger og overvåger, hvordan transportprocessen fungerer. Som det er tilladt i henhold til national lovgivning, kan de også levere ilt, visse lægemidler, punktere perifere vener og infusion af krystalloide opløsninger og ved behov udføre endotracheal indføring af rør, hvis det er nødvendigt af hensyn til omgående forebyggelse af en livstruende eller sundhedsfarlig tilstand hos patienten.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Intravenøs infusion

  Venøs adgang og infusion, hygiejniske aspekter og potentielle komplikationer.

 • Alarmmodtagelse

  Koncepterne for en alarmmodtagelse og dens anvendelse, der består i at udføre alarmmodtagelse baseret på kriterier, besvare nødopkald og benytte edb-hjulpne alarmmodtagelsessystemer.

 • Intubation

  Kunstig respiration og intubering og de eventuelle komplikationer.

 • Sociologi anvendt i forbindelse med paramedicinsk videnskab

  Den grundlæggende rolle, som sociologi for ambulancepersonale spiller i udvikling og bevaring af effektive relationer, psykologiske og sociale faktorer, der påvirker en person med hensyn til sundhed og sygdom.

 • Operationel taktik i forbindelse med beredskabstjenester

  Karakteristika og procedurer ved operationel taktik i forbindelse med beredskabstjenester, navnlig ved større hændelser og katastrofer.

 • Klinisk videnskab

  Forskningen i og udviklingen af teknikker og udstyr, der anvendes af sundhedspersonale til forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdom.

 • Sanitær teknologi

  Egenskaber ved og anvendelse af lægemidler og sanitært teknisk udstyr.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Lidelser i vitale funktioner

  Karakteristika ved og lidelser i vitale funktioner, bevidsthed og bevidstløshed, åndedræts- og kredsløbssystem, blødning, chok, kunstigt åndedræt.

 • Defibrillering

  Anvendelsen af semiautomatiske defibrillatorer og de tilfælde, hvor dette er relevant.

 • Stadier i normal udvikling

  De vigtigste faser i den normale udvikling, de kognitive, følelsesmæssige og sociale foranstaltninger for modning gennem menneskets levetid.

 • Patogene mikroorganismer

  De vigtigste klasser af patogene mikroorganismer, spredning af infektion og anvendelse af universelle forholdsregler.

 • Fysioterapi anvendt i paramedicinsk praksis

  De principper og teorier om fysik, biomekanik, elektronik og ergonomi, der kan anvendes til paramedicinsk praksis.

 • Katastrofemedicin

  Akut medicin er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Sundhedssystem

  Sundhedsydelsernes struktur og funktion.

 • Transportmetoder

  Have viden om principper og metoder for flytning af personer eller gods med fly, tog, skib eller ved vejtransport, herunder de relative omkostninger og optimale arbejdsstrategier.

 • Medicinsk udstyr

  Udstyr og anordninger til diagnosticering, forebyggelse og behandling af medicinske lidelser. Medicinsk udstyr omfatter en lang række produkter, lige fra sprøjter og proteser til MR-scannere og høreapparater.

 • Krisesituationer

  Krisesituationer med forskellige sygdomsmønstre og syndromer, særlige nødsituationer og passende indgreb.

 • Principper for paramedicinsk praksis

  Teorierne og videnskaben, der understøtter teorierne og principperne for paramedicinsk praksis.

 • Adfærdsvidenskab

  Undersøgelse og analyse af personadfærd gennem regulerede og virkelighedstro observationer og disciplinerede videnskabelige forsøg.

Færdigheder

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Overvåge patienters vitale tegn

  Overvåge og analysere vitale tegn for hjerte, åndedræt og blodtryk.

 • Give medicin i akutte tilfælde

  Give medicin i akutte tilfælde som ordineret af en vagtlæge.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Orientere hospitalspersonale

  Orientere hospitalspersonale ved ankomsten med en patient, give en nøjagtig rapport over patientens tilstand, omstændighederne ved ulykken, sygdommen eller skaden og den givne behandling.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Håndtere patienter med akutte sygdomme

  Håndtere patienter i alle aldersgrupper med akutte sygdomme og presserende sygdomme eller skader, f.eks. sporadisk udifferentierede fysiske og adfærdsmæssige symptomer eller lidelser.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Tilpasse til akutafdeling

  Tilpasse praksis for at sikre, at patienternes behov i forbindelse med skadestuebesøg og akut lægehjælp opfyldes.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Positionere patienter, der gennemgår indgreb

  Positionere eller immobilisere patienter korrekt for at opnå sikre og effektive indgreb.

 • Vælge farekontrol

  Foretage passende valg af farekontrolforanstaltninger og risikostyring

 • Betjene et nødkommunikationssystem

  Effektivt anvende almindelige kommunikationssystemer, der anvendes i nødsituationer, såsom mobile sendere og modtagere i basestationer, bærbare sendere og modtagere, repeatere, mobiltelefoner, personsøgere, automatiske bilsøgere og satellittelefoner efter behov.

 • Foretage præhospitalsbehandling af akutte traumer

  Yde akut lægehjælp og præhospitalsbehandling i forbindelse med enkle og flerdobbelte systemtraumer, kontrollere blødninger, behandle chok, forbundne sår samt fiksere smertefulde, hævede eller deformerede ekstremiteter, nakke eller rygrad.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Håndtere akut smerte

  Håndtere patienter med akutte smerter og lette deres smerter i overensstemmelse hermed.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Opretholde orden på ulykkessteder

  Opretholde orden på ulykkessteder med spredning af menneskemængder og holde familie og venner fra at berøre patienten.

 • Anvende specifikke paramedicinske teknikker ved behandling uden for hospitalet

  Bruge hensigtsmæssige paramedicinske teknikker i praksis, såsom intravenøs behandling, indgivelse af lægemidler, defibrillering og kirurgiske indgreb i nødsituationer.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Vurdere karakteren af akutskade

  Vurdere karakteren og omfanget af skade eller sygdom for at fastlægge og prioritere en medicinsk behandling.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Transportere patient til medicinsk klinik

  Bistå ved løft og transport af patienten til udrykningskøretøjet og til det modtagende hospital ved ankomsten.

 • Overføre patienter

  Anvende de mest hensigtsmæssige teknikker til at håndtere og flytte patienter ind og ud af en ambulance, hospitalsseng, kørestol osv.

 • Prioritere nødsituationer

  Bedømme risikoniveauet for en nødsituation og prioritere udsendelse af ambulancer i overensstemmelse med risikobedømmelsen.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Skrive rapporter om akutte sager

  Registrere patientens tilstand eller skade fra starten af overtagelsen i ambulancen, den givne behandling og reaktionerne på lægemidler og behandling.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Udføre akut lægeundersøgelse

  Foretage en grundig og detaljeret fysisk undersøgelse af patienten i nødsituationer ved hjælp af en vurderingsfærdigheder såsom observation, beføling og lytning og formulering af diagnoser i alle aldersgrupper, efterfulgt af tilkaldelse af en specialister, når en sådan er til rådighed.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Håndtere blod

  Håndtere blod, organer og andre indre dele uden at blive oprevet.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Betjene specialiseret udstyr i akutte situationer

  Betjene udstyr som f.eks. eksterne defibrillatorer og genoplivningsballoner, -masker, rygortoser og trækskinner samt intravenøse drop i avancerede respiratormiljøer, udføre elektrokardiogrammer, når det er påkrævet.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Immobilisere patienter til hasteindgreb

  Immobilisere patienten ved hjælp af et rygbræt eller anden anordning til immobilisering af rygraden, der forbereder patienten til båre- og ambulancetransport.

Source: Sisyphus ODB