Profession personaleudviklingschef

Personaleudviklingschefer koordinerer alle uddannelsesaktiviteter og udviklingsprogrammer i en virksomhed. De udformer og udvikler også nye uddannelsesmoduler og fører tilsyn med alle aktiviteter i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af disse programmer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Voksenuddannelse

  Undervisning rettet mod voksne elever, både i en rekreativ og en akademisk sammenhæng, med henblik på selvforbedring eller på at ruste eleverne bedre til arbejdsmarkedet.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Principper for virksomhedsledelse

  Principper for virksomhedsledelse såsom strategiplanlægning, metoder til effektiv produktion, koordinering af mennesker og ressourcer.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Procedurer i personaleafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for en organisations HR-afdeling, såsom ansættelse, pensionssystemer og personaleudviklingsprogrammer.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

Færdigheder

 • Fremme ligestilling mellem kønnene i forretningsmæssige sammenhænge

  Øge bevidstheden om og føre kampagne for ligestilling mellem kønnene ved vurdering af deres deltagelse i stillingen og de aktiviteter, der udføres af virksomheder og erhvervsliv som helhed.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Forvalte uddannelsesprogrammer for virksomheder

  Overvåge og regulere de coachingkurser, der tilbydes organisationer med henblik på at udvikle deres ansattes færdigheder.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Tilpasse instruks til arbejdsmarked

  Identificere udviklingen på arbejdsmarkedet og erkende dens relevans for uddannelsen af elever.

 • Forhandle ansættelsesaftaler

  Finde frem til aftaler mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere om løn, arbejdsvilkår og ikkevedtægtsmæssige ydelser.

 • Udvikle uddannelsesprogrammer

  Udarbejde programmer, hvor arbejdstagere eller fremtidige medarbejdere undervises i de nødvendige færdigheder til jobbet eller til at forbedre og udvide færdigheder til nye aktiviteter eller opgaver. Vælge eller udforme aktiviteter, der har til formål at præsentere arbejdet og systemerne eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Evaluere kollegers præstation

  Evaluere ledelsens og medarbejdernes præstationer og resultater under hensyntagen til deres ydeevne og effektivitet på arbejdspladsen. Tage personlige og faglige elementer i betragtning.

 • Forhandle med rekrutteringsbureauer

  Etablere ordninger med arbejdsformidlingskontorer for at tilrettelægge rekruttering. Føre kommunikation med disse kontorer for at sikre en effektiv og produktiv rekruttering med højt kvalificerede ansøgere.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Identificere de nødvendige menneskelige ressourcer

  Fastslå, hvor mange medarbejdere der skal til for at gennemføre et projekt og få tildelt dem i skabelses-, produktions-, kommunikations- eller administrationsteam.

 • Udvikle programmer for fastholdelse af medarbejdere

  Planlægge, udvikle og gennemføre programmer, der har til formål at sikre, at medarbejderne er så tilfredse som muligt Herved sikres medarbejdernes loyalitet.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Organisere personaleevaluering

  Tilrettelægge den overordnede personaleevalueringsproces.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Administrere lønsystemer

  Lede og være ansvarlig for ansatte, der modtager løn, gennemgå lønninger og pensionsordninger og rådgive om administration af lønninger og andre arbejdsvilkår.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Udvikle uddannelsesprogrammer for virksomheder

  Udforme, oprette og gennemgå nye erhvervsuddannelsesprogrammer for at opfylde en bestemt organisations udviklingsbehov. Analysere disse uddannelsesmodulers effektivitet og om nødvendigt foretage ændringer heraf.

 • Evaluere træning

  Vurdere træningens resultater og -mål, kvaliteten af undervisningen og give gennemsigtig åben feedback til undervisere og praktikanter.

Source: Sisyphus ODB