Profession portør

Portører er sundhedspersonale, der transporterer personer med bårer på hospitalet samt genstande.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Krisesituationer

  Krisesituationer med forskellige sygdomsmønstre og syndromer, særlige nødsituationer og passende indgreb.

 • Principper for paramedicinsk praksis

  Teorierne og videnskaben, der understøtter teorierne og principperne for paramedicinsk praksis.

 • Operationel taktik i forbindelse med beredskabstjenester

  Karakteristika og procedurer ved operationel taktik i forbindelse med beredskabstjenester, navnlig ved større hændelser og katastrofer.

 • Klinisk videnskab

  Forskningen i og udviklingen af teknikker og udstyr, der anvendes af sundhedspersonale til forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdom.

 • Lidelser i vitale funktioner

  Karakteristika ved og lidelser i vitale funktioner, bevidsthed og bevidstløshed, åndedræts- og kredsløbssystem, blødning, chok, kunstigt åndedræt.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Transportmetoder

  Have viden om principper og metoder for flytning af personer eller gods med fly, tog, skib eller ved vejtransport, herunder de relative omkostninger og optimale arbejdsstrategier.

Færdigheder

 • Anvende god klinisk praksis

  Sikre overholdelse og anvendelse af de etiske og videnskabelige kvalitetsstandarder, der anvendes til at gennemføre, registrere og rapportere kliniske forsøg, der involverer menneskelig deltagelse, på internationalt plan.

 • Positionere patienter, der gennemgår indgreb

  Positionere eller immobilisere patienter korrekt for at opnå sikre og effektive indgreb.

 • Tilpasse til akutafdeling

  Tilpasse praksis for at sikre, at patienternes behov i forbindelse med skadestuebesøg og akut lægehjælp opfyldes.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Prioritere nødsituationer

  Bedømme risikoniveauet for en nødsituation og prioritere udsendelse af ambulancer i overensstemmelse med risikobedømmelsen.

 • Håndtere alvorlige hændelser

  Tage øjeblikkelige skridt til at reagere på alvorlige hændelser, der påvirker enkeltpersoners sikkerhed på private eller offentlige steder, såsom trafikulykker.

 • Transportere patient til medicinsk klinik

  Bistå ved løft og transport af patienten til udrykningskøretøjet og til det modtagende hospital ved ankomsten.

 • Udføre akut lægeundersøgelse

  Foretage en grundig og detaljeret fysisk undersøgelse af patienten i nødsituationer ved hjælp af en vurderingsfærdigheder såsom observation, beføling og lytning og formulering af diagnoser i alle aldersgrupper, efterfulgt af tilkaldelse af en specialister, når en sådan er til rådighed.

 • Anvende specifikke paramedicinske teknikker ved behandling uden for hospitalet

  Bruge hensigtsmæssige paramedicinske teknikker i praksis, såsom intravenøs behandling, indgivelse af lægemidler, defibrillering og kirurgiske indgreb i nødsituationer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Vælge farekontrol

  Foretage passende valg af farekontrolforanstaltninger og risikostyring

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Betjene et nødkommunikationssystem

  Effektivt anvende almindelige kommunikationssystemer, der anvendes i nødsituationer, såsom mobile sendere og modtagere i basestationer, bærbare sendere og modtagere, repeatere, mobiltelefoner, personsøgere, automatiske bilsøgere og satellittelefoner efter behov.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Overvåge patienters vitale tegn

  Overvåge og analysere vitale tegn for hjerte, åndedræt og blodtryk.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Betjene specialiseret udstyr i akutte situationer

  Betjene udstyr som f.eks. eksterne defibrillatorer og genoplivningsballoner, -masker, rygortoser og trækskinner samt intravenøse drop i avancerede respiratormiljøer, udføre elektrokardiogrammer, når det er påkrævet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Overføre patienter

  Anvende de mest hensigtsmæssige teknikker til at håndtere og flytte patienter ind og ud af en ambulance, hospitalsseng, kørestol osv.

 • Vurdere karakteren af akutskade

  Vurdere karakteren og omfanget af skade eller sygdom for at fastlægge og prioritere en medicinsk behandling.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Immobilisere patienter til hasteindgreb

  Immobilisere patienten ved hjælp af et rygbræt eller anden anordning til immobilisering af rygraden, der forbereder patienten til båre- og ambulancetransport.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

Source: Sisyphus ODB