Profession privatpraktiserende tandlæge

Privatpraktiserende tandlæger forebygger, diagnosticerer og behandler misdannelser og sygdomme, der påvirker tænderne, munden, kæberne og det omgivende væv.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Medikobiologisk videnskab og lægevidenskab forbundet med tandteknik

  Den adfærdsmæssige side og det sociale miljø, som påvirker menneskers sundhed med hensyn til tandlægeerhvervet.

 • Dentalvidenskab

  De videnskaber, som tandteknik er baseret på, og en forståelse af de videnskabelige metoder, såsom principperne for måling af biologiske funktioner, vurdering af videnskabeligt dokumenterede fakta og analyse af data.

 • Klinisk tandteknik

  Kliniske discipliner og metoder, der giver et sammenhængende billede af abnormiteter, læsioner og sygdomme i tænder, mund, kæbe og det omgivende væv, og af forebyggende, diagnostisk og terapeutiske tandteknik.

 • Anæstesiologi

  Anæstesiologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Kosmetiske tandtekniske indgreb

  Tandrestaureringsprocedurer og -behandlinger, der forbedrer udseendet af patientens tænder, f.eks. blegemidler, emaljeprofilering samt, dentale bindemidler, porcelænsflader, inlays, onlays og tandkroner.

 • Mundanatomi

  Opbygningen og funktionen af tænderne, munden, kæberne og det omgivende væv, uanset deres helbredsmæssige tilstand, samt deres indvirkning på den generelle sundhedstilstand og på patientens fysiske og sociale velbefindende.

 • Kirurgi

  De væsentlige procedurer i forbindelse med kirurgisk praksis, såsom princippet om sikker kirurgi, patofysiologi i sårheling, knudebinding, håndtering af væv, tilbagetrækning og alle andre instrumenter og procedurer, der anvendes på operationsstuen.

Færdigheder

 • Behandle tandløse patienter

  Behandle patienter, der mangler en eller flere tænder, ved hjælp af faste, udtagelige og implanterede proteser.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Håndtere akutte tandproblemer

  Håndtere nødsituationer inden for tandpleje, f.eks. infektioner, bakterier, svampe og virus, brud på tænder, sørge for, at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er tilpasset situationen.

 • Håndtere patienters angst

  Anerkende og håndtere angsten hos patienter, der gennemgår en tandbehandling.

 • Korrigere kæbedysfunktioner

  Rette abnormiteter i leddene ved at tilpasse tænderne for at forbedre patientens bid og hjælpe kæben med at blive ordentligt rettet til.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Give instrukser i ortodontiske procedurer

  Lede ortodontiske procedurer og give klare instruktioner til tandpersonale og tekniske assistenter.

 • Yde periodontal behandling

  Administrere gummelidelser og sygdomme, yde periodontal behandling efter behov og overvåge behandlingsresultater.

 • Bruge ortodontiske instrumenter

  Bruge ortodontiske instrumenter, f.eks. målere, instrumenter til tandplacering, sonder, saks og røntgenudstyr.

 • Diagnosticere mundsundhed

  Forespørge om den mundtlige hygiejne, foretage en undersøgelse, foretage billedbehandlingsundersøgelser og fortolke resultaterne med henblik på at stille en diagnose.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Differentiere mellem kæbe-ansigtsvæv

  Skelne mellem unormalt hårdt og blødt væv fra maxillo-ansigt-komplekset fra et normalt væv.

 • Behandle okklusion

  Vurdere, hvordan tænderne fra underkæben passer til overkæbens tænder, med erkendelse og håndtering af malokklusion eller dårlig kontakt mellem tænderne.

 • Supervisere tandlægepersonale

  Supervisere tandlægepersonales arbejde, idet det sikres, at de forvalter udstyr og forsyninger korrekt.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Vælge materialer til ortodontiske anordninger

  Fastlægge passende materialer til aftagelige odontologiske eller permanente ortodontiske anordninger med hensyn til udformning og funktion i overensstemmelse som angivet i recepten.

 • Rehabilitere slidt tandsystem

  Håndtere karies, defekter og æstetiske problemer ved hjælp af teknikker, der bevarer tandstrukturen og bevarer tandmarvens vitalitet, med henblik på at genoprette form og funktion.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Behandle caries

  Behandle karies ved at vurdere risikoen, omfanget og aktiviteten af karies og anbefale og give passende behandling, uanset om der er tale om kirurgiske eller ikke-kirurgiske indgreb.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Minimere farer på arbejdspladsen i tandlægepraksis

  Forstå og gennemføre procedurer til minimering af farer på arbejdspladsen i tandlægepraksis.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Sikre korrekt forvaltning af aftaler

  Etablere en egentlig procedure til forvaltning af aftaler, herunder politikker vedrørende aflysning og manglende fremmøde.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Udføre lokalbedøvelse i forbindelse med tandbehandling

  Opnå lokalbedøvelse i forbindelse med tandbehandling, håndtering af komplikationer i forbindelse med bedøvelse.

 • Føre registre over tandproteser

  Føre de krævede registre til brug for laboratoriefremstilling af tandproteser og komponenter.

 • Genskabe tænders naturlige farve

  Blege, rense eller polere tænder for at genskabe den naturlige farve.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Udskrive recepter på medicin til tandlægepatienter

  Bestemme indikationer og kontraindikationer for brug af medicin i tandklinikker, bestemme doseringer og administrationsveje og udskrive recepter på medicin til tandlægebrug.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Gennemføre klinisk audit

  Gennemføre intern klinisk audit gennem indsamling af statistiske, finansielle og andre data vedrørende levering af tjenester.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Fremme sundheds- og sikkerhedspolitikker inden for sundhedsvæsenet

  Fremme overholdelse af lokal, regional, national og europæisk sundheds- og sikkerhedslovgivning, politikker, retningslinjer og protokoller.

 • Udføre flere opgaver på samme tid

  Udføre flere opgaver på samme tid og være opmærksom på nøgleprioriteter.

 • Rådgive om ernæring og betydningen for mundsundhed

  Rådgive patienter om god ernæring og betydningen for mundsundhed.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Diagnosticere anomalier i dental-faciale strukturer

  Vurdere anomalier i kæbeudvikling, tandstilling og andre dele af tænderne og ansigtet.

 • Fortolke resultater af lægeundersøgelser

  Fortolke resultaterne af en patients historie, kliniske undersøgelser, røntgenundersøgelse og andre diagnostiske prøver og procedurer.

 • Behandle malocclusion

  Behandle og fjerne malocclusion, som er en dårlig pasning mellem de øverste og de nederste tænder, og som påvirker tyggeevnen. Genetablere fuld funktion til tænderne ved fjernelse af visse tænder, give plads til endnu ikke frembrudte tænder, derefter fastgøre bøjler til tænderne for at rette biddet op.

 • Behandle eksponering for tandpulpa

  Behandle eksponering af pulpa dentis ved hjælp af begrænsning af pulpa, fjernelse af pulpa fra pulpakammeret eller rodkanalen ved hjælp af tandlægeinstrumenter.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Udføre klinisk tandundersøgelse

  Udføre en omfattende undersøgelse af patientens tænder og gummer, indsamle data ved hjælp af kliniske, radiografiske og parodontalteknikker samt kortlægning af tænderne og andre teknikker for at vurdere patientens behov.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Drøfte muligheder for tandbehandling med patienter

  Drøfte resultater, diagnoser og ætiologi hos patienten og lade patienten deltage i overvejelserne af risici, fordele og prognoser for behandlingsmulighederne.

 • Behandle problemer med snorken

  Behandle problemer med snorken ved hjælp af specialudstyr og/eller laserkirurgi.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Fastgøre tandbøjler

  Tilpasse tandbøjler i patientens mund for at ændre tænders og kæbers stilling eller rette tænder.

 • Håndtere bivirkninger ved anæstesi

  Tage hånd om patienter med bivirkninger ved anæstesitika, der indgives under operationen.

 • Lede tandlægeteamet

  Fungere som leder af tandlægeteamet ved at give personalet klare instrukser, afhængigt af de iværksatte tandlægeprocedurer.

Source: Sisyphus ODB