Profession produktionsleder

Produktionsledere koordinerer, planlægger og styrer fremstilling og produktionsprocesser. De er ansvarlige for gennemgang af produktionsplaner eller -ordrer og for at håndtere personale i disse produktionsområder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

Færdigheder

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Sikre, at færdige produkter opfylder kravene

  Sørge for, at færdigvarerne opfylder eller overstiger virksomhedens specifikationer.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Formidle tidsplaner til de berørte personer

  Formidle relevante oplysninger om tidsplaner. Fremlægge tidsplanen for de berørte personer og informere dem om eventuelle ændringer i tidsplanen. Godkende planerne og kontrollere, at alle har forstået de oplysninger, de har fået tilsendt.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Rapportere produktionsresultater

  Rapportere om produktion til hierarkiet. Angive et specifikt sæt parametre, f.eks. produceret mængde og timing og eventuelle problemer eller uventede hændelser.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Planlægge produktion

  Planlægge produktionen med sigte på maksimal rentabilitet samtidig med, at virksomheden bevarer de centrale præstationsindikatorer inden for omkostninger, kvalitet, service og innovation.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Forbedre produktionsworkflow

  Forbedre produktworkflowet ved at analysere og udvikle logistikplaner, som påvirker både produktionen og distributionen.

 • Formidle produktionsplan

  Formidle produktionsplanen til alle niveauer på en sådan måde, så mål, processer og krav er klare. Sikre, at oplysninger videregives til alle, der er involveret i processen, idet de påtager sig deres ansvar for den overordnede succes.

 • Analysere personalets kapacitet

  Evaluere og identificere personalemangel med hensyn til antal, færdigheder, indtjening og overskud.

 • Optimere produktion

  Analysere og identificere styrker og svagheder ved løsninger, konklusioner eller tilgange til problemer; formulere og planlægge alternativer.

 • Justere produktionsplan

  Tilpasse tidsplanen for arbejdet med henblik på at opretholde permanent skifteholdsdrift.

 • Administrere arbejdsprocesser

  Udvikle, dokumentere og gennemføre trafikprocesser og arbejdsgange i hele virksomheden til forskellige formål. Samarbejde med flere afdelinger og tjenester, såsom kontoledelse og den kreative leder til planlægning og ressourcearbejde.

 • Overvåge produktionsudviklingen

  Overvåge parametre for at holde øje med produktion, udvikling og omkostninger inden for dit kontrolområde.

 • Udarbejde afdelingsplan til personale

  Lede medarbejdere mht. pauser og frokost, planlægning af arbejdet og overholdelse af de arbejdstimer, der er afsat til afdelingen.

 • Analysere produktionsprocesser med henblik på forbedring

  Analysere produktionsprocesser, der kan føre til forbedringer. Analysere med henblik på at reducere produktionstab og samlede produktionsomkostninger.

 • Koordinere kommunikation i et team

  Indsamle kontaktoplysninger om alle teammedlemmer og træffe afgørelse om kommunikationsmåder.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Sørge for sikkerheden i produktionsområder

  Tage det endelige ansvar for produktionsområders sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Fastsætte standarder for produktionsanlæg

  Sikre en høj standard for sikkerhed og kvalitet i faciliteter, systemer og arbejdstagernes adfærd. Sikre overholdelse af procedurer og revisionsstandarder. Sikre, at maskiner og apparater i produktionsanlægget er egnede til deres opgave.

 • Opfylde produktivitetsmål

  Udvikle metoder til at fastslå produktivitetsforbedringer, tilpasse de mål, der skal nås, og den tid og de ressourcer, der er nødvendige.

 • Overvåge lagerbeholdning

  Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

 • Styre produktion

  Planlægge, koordinere og styre alle produktionsaktiviteter for at sikre, at varerne fremstilles i rette tid, i korrekt rækkefølge, af passende kvalitet og sammensætning, fra modtagelse til afsendelse af varer.

 • Sikre korrekt mærkning af varer

  Sikre, at varer mærkes med alle de nødvendige mærkningsoplysninger (f.eks. juridisk og teknisk information og information om farer osv.) vedrørende produktet. Sikre, at etiketterne er i overensstemmelse med lovkravene og overholder lovgivningen.

Source: Sisyphus ODB