Profession projektleder med ansvar for undervandsbyggerier

Projektledere med ansvar for undervandsbyggerier fører tilsyn med undervandsbyggeprojekter såsom tunneler, kanalsluser og bropiller. De vejleder og instruerer erhvervsdykkere i deres arbejde og sørger for, at de overholder sikkerhedsforskrifterne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Krav til dykkeroperationer

  Den operative plan og beredskabsplanen for dykkeroperationer, det dykkerudstyr, der skal anvendes ved dykkeroperationen, de dykkersignaler, der skal anvendes under dykkeroperationen, de trykfaldsprocedurer, der skal anvendes i vandet under dykkeroperationen, samt de eventuelle nødprocedurer, der kan blive behov for under dykkeroperationen.

 • Dykkerudstyr

  Udstyr, der anvendes til dykning, herunder våd- og tørdragter, hjelme, dykkerudstyr og andet forsyningsudstyr, som skaber forbindelse til overfladen.

 • Systemer til dykkerfartøjer

  Dynamiske positioneringssystemers, bygningsprammes og dykker-hjælpefartøjers karakteristika og funktions- og arbejdsmåde.

Færdigheder

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

  Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Sikre, at dykkeoperation overholder planen

  Sikre, at dykningen følger den operative plan og beredskabsplanen.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Sikre dykkerteamets sundhed og sikkerhed

  Overvåge sikkerheden for dykkerteams. Sikre, at operationen udføres fra en sikker og egnet placering, jf. vejledningen for dykkerfunktion. Om nødvendigt beslutte, om det er sikkert at fortsætte med dykningen.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Overholde planlagt tid for dykkedybde

  Sikre, at en dykker vender tilbage fra en nærmere bestemt dybde efter udløbet af den fastsatte frist.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Kontrollere dykkerudstyr

  Kontrollere dykkerudstyr med henblik på gyldig certificering for at sikre dets egnethed. Sikre, at dykkerudstyr undersøges af en kompetent person inden brug mindst én gang på de dage, hvor det skal anvendes. Sikre, at det er testet og repareret på passende vis.

 • Implementere dykkeplaner

  Implementere dykkeplaner, arbejde sammen med kunden, skibsbesætninger og maritime tilsynsførende.

 • Overholde lovkrav til dykkeroperationer

  Sikre, at dykkerarbejde er i overensstemmelse med lovkravene.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Sikre arbejdsområde

  Sikre driftsstedet ved at markere grænser, begrænse adgang, placere skilte og træffe andre foranstaltninger for at garantere sikkerhed for offentligheden og personalet.

 • Planlægge ressourcefordeling

  Planlægge fremtidige behov for forskellige ressourcer, f.eks. tid, penge og specifikke procesressourcer.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Håndtere indgående byggematerialer

  Modtage indgående byggematerialer, håndtere transaktioner og indtaste leverancer i et internt administrationssystem.

 • Koordinere bygge- og anlægsaktiviteter

  Koordinere flere bygningsarbejderes eller holds aktiviteter for at sikre, at de ikke forstyrrer hinanden, og for at sikre, at arbejdet udføres rettidigt. Løbende holde sig orienteret om holdenes fremskridt og ajourføre tidsplanen, hvis der er behov for det.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Afbryde dykkeoperation, når det er nødvendigt

  Afslutte eller afbryde dykning, hvis du er af den opfattelse, at det er sandsynligt, at en persons sundhed eller sikkerhed vil blive bragt i fare.

Source: Sisyphus ODB