Profession psykoterapeut

Psykoterapeuter bistår og behandler patienter i sundhedspleje med forskellige grader af psykologiske, psykosociale eller psykosomatiske adfærdsforstyrrelser og patogene tilstande ved hjælp af psykoterapeutiske metoder. De fremmer personlig udvikling og trivsel og yder rådgivning om forbedring af forhold, kapaciteter og problemløsningsteknikker. De bruger videnskabsbaserede psykoterapeutiske metoder, f.eks. adfærdsterapi, eksistentiel analyse og logoterapi, psykoanalyse eller systemisk familieterapi med henblik på at vejlede patienterne i deres udvikling og hjælpe dem med at finde passende løsninger på deres problemer. Psykoterapeuter er ikke forpligtet til at have akademiske grader i psykologi eller lægefaglige kvalifikationer inden for psykiatri. Det er et erhverv selvstændigt fra psykologi, psykiatri og rådgivning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Psykoterapeutiske skolers historiske udvikling

  Tidslinjen for de psykoterapeutiske skoler, deres generelle beskrivelse, karakteristika og anvendelsesområder.

 • Psykologiske teorier

  Den historiske udvikling af rådgivningsteorier og psykologiske teorier samt perspektiverne, anvendelsesmulighederne og interview- og rådgivningsstrategierne.

 • Psykologisk diagnosticering

  De psykologiske diagnostiske strategier, metoder og teknikker vedrørende sundhedsrelaterede erfaringer og adfærd samt mentale forstyrrelser

 • Psykiatri

  Psykiatri er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Psykofarmakologi

  Viden om forskellige virkninger, som lægemidler har på patientens eller klientens adfærd, sindsstemning og tankegang.

 • Personlighedsteorier

  Teoretiske opfattelser af personlighed, f.eks. psykodynamisk teori, humanistisk teori eller behaviorisme.

 • Psykosociale indgreb

  Typer af støtteaktiviteter og -tiltag, der kan reducere stressende hændelser, symptomer eller risici og forbedre livskvaliteten.

 • Terapi inden for sundhedspleje

  Principper, metoder og procedurer for diagnosticering, behandling og rehabilitering af fysiske og psykiske forstyrrelser.

 • Lidelser, der påvirker selvbevidstheden

  Bevidsthedsprocessen relateret til forskellige medicinske lidelser og sygdomme samt deres manifestationer og behandlingsmuligheder.

 • Patients tidligere psykoterapeutiske problemer

  Optegnelserne af patientens tidligere psykoterapeutiske problemer eller forstyrrelser.

 • Psykiatriske lidelser

  Kendetegn ved, årsager til og behandling af psykiske lidelser.

 • Betingelser for erhvervsmæssig udøvelse af psykoterapi

  Den institutionelle, juridiske og psykosociale praksis og reglerne, der er knyttet til psykoterapi.

 • Supervision af personer

  Den handling, der består i at instruere en person eller en gruppe i en bestemt aktivitet.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, anvendelse af et system til klassificering af sygdomme og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funktionelle og organiske forstyrrelser og typer af psykofarmakologiske lægemidler.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Psykosomatik

  Tværfagligt lægespeciale, der tager hensyn til sammenhængen mellem de sociale, psykologiske og adfærdsmæssige holdninger og deres indvirkning på menneskelige processer.

 • Teorier om personlighedsudvikling

  Teorierne om udviklingen af en sund og psykopatologisk personlighed.

Færdigheder

 • Overvåge terapeutiske fremskridt

  Overvåge terapeutiske fremskridt og ændring af behandling alt efter patientens tilstand.

 • Gennemføre terapisessioner

  Arbejde i møder med enkeltpersoner eller grupper for at give terapi i et kontrolleret miljø.

 • Fremme psykosocial uddannelse

  Forklare mentale sundhedsproblemer på en enkel og forståelig måde, bidrage til at afpatologisere og afstigmatisere de almindelige stereotyper vedrørende mental sundhed og fordømme skadelige eller diskriminerende adfærd, systemer, institutioner, praksis og holdninger, der klart er separatistiske, krænkende eller skadelige for menneskers mentale sundhed eller deres sociale inklusion.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Udføre psykoterapeutiske risikovurderinger

  Gennemføre risikovurderingsprocedurer ved brug af værktøjer eller retningslinjer. Genkende et sprog, der anvendes af patienten, og som kan være til skade for patienten selv eller andre og stille direkte spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Gøre det lettere at få patienten til at tale om eventuelle selvmordstanker og sætte tal på sandsynligheden for, at de bliver ført ud i livet.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Registrere resultatet af psykoterapi

  Overvåge og registrere processen og resultaterne af den behandling, der anvendes i psykoterapiprocessen.

 • Overveje praksis

  Rutinemæssigt evaluere egne metoder, foretage en kritisk evaluering og overvågning af metoder og resultater på sammenhængende, kohærente og passende måder, med opmærksomhed på relevante metoder og anvendelse af feedback fra ledere, tilsynsmyndigheder, andre fagfolk og patienter/klienter med henblik på at tilpasse praksis i overensstemmelse hermed.

 • Sørge for fortsat personlig udvikling inden for psykoterapi

  Udvikle og overvåge personlige egenskaber som professionel psykoterapeut, der sikrer modstandsdygtighed, evne til at styre kompleks og uforudsigelige adfærd og træffe passende foranstaltninger, når det er nødvendigt.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Administrere psykoterapeutiske forhold

  Etablere, administrere og vedligeholde det terapeutiske forhold mellem psykoterapeut og patient og klient på en sikker, respektfuld og effektiv måde. Etablere en arbejdsalliance og selvforståelse i forholdet. Sørge for, at patienten er klar over, at hans/hendes interesser er en prioritet, administrere kontakt mellem sessioner.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Tilskynde sundhedsbrugere til selvovervågning

  Tilskynde sundhedsbrugere til at udføre selvovervågning ved at foretage situations- og udviklingsanalyser på sig selv. Bistå sundhedsbrugeren med at udvikle en grad af selvkritik og selvanalyse med hensyn til adfærd, handlinger, relationer og selvforståelse.

 • Arbejde med sundhedsbrugere, der får medicin

  Arbejde med sundhedspersoner, der bruger ordinerede lægemidler og andre lægemidler.

 • Evaluere praksis inden for psykoterapi

  Indtage en kritisk holdning til eksisterende modeller for psykoterapi og deres anvendelighed på individuelle klienter.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Bruge teknikker for at øge patienters motivation

  Øge patientens motivation for at ændre og fremme troen på, at behandling kan hjælpe, ved at anvende teknikker og procedurer for inddragelse til dette formål.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Fremme sundhedsbrugerens psykologiske udvikling

  Gøre det lettere for sundhedsbrugeren at opdage sig selv, hjælpe dem med at lære om deres tilstand og blive mere bevidste om og få mere kontrol med stemninger, følelser, tanker, adfærd og deres oprindelse. Hjælpe sundhedsbrugeren med at lære at håndtere problemer og vanskeligheder med større modstandsdygtighed.

 • Træffe beslutning om en psykoterapeutisk tilgang

  Træffe et informeret valg om, hvilken type psykoterapeutisk behandling der skal anvendes, ved behandling af patienter, afhængigt af deres behov.

 • Reagere over for sundhedsbrugeres ekstreme følelser

  Reagere i overensstemmelse hermed, når en sundhedsbruger bliver hypermanisk, panisk, meget stresset, aggressiv, voldelig eller selvmorderisk, ved gennemgang af relevant uddannelse, hvis man arbejder i en kontekst, hvor patienter regelmæssigt bevæger sig gennem ekstreme følelser.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Håndtere patienttraumer

  Vurdere kompetencer, behov og begrænsninger for personer, der er ramt af traumer med henvisning af patienterne til specialiserede traumetjenester, hvor det er relevant.

 • Bruge teknikker til klinisk vurdering

  Anvende af kliniske argumentationsteknikker og klinisk bedømmelse i forbindelse med anvendelse af en række egnede vurderingsteknikker, såsom vurdering af den mentale tilstand, diagnosticering, dynamisk formulering og eventuel planlægning af behandling.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Drøfte slutpunktet for terapi

  Identificere et muligt slutpunkt for terapi i samarbejde med patienten i overensstemmelse med deres oprindelige mål.

 • Konstatere mentale sundhedsproblemer

  Anerkende og kritisk vurdere eventuelle problemer vedrørende mentale sundhedsproblemer/sygdomme.

 • Organisere forebyggelse af tilbagefald

  Hjælpe patienten eller klienten med at identificere og foregribe situationer med høj risiko eller eksterne og interne udløsningsmekanismer. Støtte dem i udviklingen af bedre copingstrategier og nødplaner i tilfælde af fremtidige vanskeligheder.

 • Afslutte det psykoterapeutiske forhold

  Afslutte behandlingen af det psykoterapeutiske forhold ved at sikre, at patientens behov opfyldes.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Arbejde med psykologiske adfærdsmønstre

  Arbejde med mønstre i en patients eller kundes psykiske adfærd, som kan være ubevidst, som f.eks. ikke-verbale og præverbale mønstre, kliniske processer med forsvarsmekanismer, modstand, overføring og modoverføring.

 • Bruge psykoterapeutiske interventioner

  Bruge psykoterapeutiske interventioner, der passer til de forskellige behandlingsfaser.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Konceptualisere sundhedsbrugeres behov

  Få en idé om, hvad behovet for sundhedspleje er og visualisere sagen, mulige løsninger og behandlinger.

 • Rådgive klienter

  Bistå og vejlede klienter med at overvinde deres personlige, sociale eller psykologiske problemer.

 • Formulere en casebaseret konceptualiseringsmodel for behandling

  Udarbejde en individualiseret behandlingsplan i samarbejde med den enkelte og stræbe efter at matche vedkommendes behov, situation og behandlingsmål med henblik på at maksimere sandsynligheden for en terapeutisk gavnlig virkning samt overveje eventuelle personlige, sociale og systemiske barrierer, der kan underminere behandlingen.

 • Etablere et psykoterapeutisk miljø

  Udarbejde og opretholde et passende miljø til psykoterapi, idet det sikres, at rummet er sikkert, at det er i overensstemmelse med de etiske principper bag psykoterapi, og at patienternes behov i videst mulige omfang opfyldes.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Fremme mental sundhed

  Fremme faktorer, der øger følelsesmæssig trivsel, såsom selvaccept, personlig vækst, formål i livet, kontrol over situationen, åndelighed, selvretning og positive relationer.

 • Holde sig ajour med tendenser inden for psykoterapi

  Holde trit med de aktuelle tendenser og debatter inden for psykiske sundhedstjenester og samtidig være opmærksom på ændringer i den sociale, kulturelle og politiske tænkning omkring psykoterapi og samspillet mellem forskellige teorier. Holde sig orienteret om stigninger i efterspørgslen på rådgivning og psykoterapier og være opmærksom på evidensbaseret forskning, hensigtsmæssige målingsværktøjer for psykoterapi og behovet for forskning.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Arbejde med psykosomatiske problemer

  Arbejde med emner om krop og sind, såsom spektret af menneskelig seksualitet og psykosomatiske lidelser.

Source: Sisyphus ODB