Profession radiograf inden for stråleterapi

Radiografer inden for stråleterapi forbereder og udfører sikker og præcis højenergetisk strålebehandling af patienter ved hjælp af forskellige avancerede hjælpemidler og teknikker, med henblik på målrettet behandling af det pågældende område, såvel som computerplanlægning med henblik på udarbejdelse af en plan for dosisfordeling på det område, der skal behandles.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Immunoterapi

  En behandlingstype, der anvendes til behandling af kræft, ved at øge kroppens evne til at bekæmpe kræft.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Dosimetrisk planlægning

  Planlægningen og målingen af strålingsmængder efter ICRU-terminologi.

 • Onkologisk hormonterapi

  Den type behandling, der anvendes til at behandle for kræft, og som stopper hormonvæksten og virkningerne af kræften.

 • Medicinske kontraststoffer

  Stoffer, der anvendes i medicinske billeddannelsesteknikker for at øge synligheden af visse detaljer i organer eller celler.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Evidensbaseret radiografi

  De radiografiske principper, der kræver anvendelse af beslutningstagning vedrørende kvalitet og radiografi baseret på dokumenteret klinisk ekspertise samt den seneste forskning på området.

 • Biomarkører

  Typerne af markører eller indikationer, der findes i et billede, der bidrager til at stille en diagnose. De forskellige markører, der ses på billeder mhp. specifikke diagnoser, og de teknikker, der anvendes til at finde dem.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Medicinsk onkologi

  Karakteristika, udvikling, diagnosticering og behandling af tumorer og kræft hos mennesker.

 • Supplerende behandlings indflydelse på radioterapi

  Virkningen af supplerende behandling, f.eks. kirurgi og kemoterapi, med hensyn til dosering af strålebehandling, tidsberegning af strålebehandling og komplikationer efter strålebehandling.

 • Farmaceutiske produkter

  De tilbudte farmaceutiske produkter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Onkologi

  Onkologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Radiobiologi

  Den måde, som ioniserende stråling interagerer med en levende organisme på, hvordan den kan anvendes til at behandle forskellige former for kræft og virkningerne heraf.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Strålingsfysik inden for sundhedspleje

  Strålingsfysik i forbindelse med konventionel radiologi, CT, MRI, ultralyd, diagnostisk nuklearmedicin og principperne herfor, såsom anvendelsesområder, indikationer, kontraindikationer, begrænsninger og strålingsfarer.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Bivirkninger ved stråleterapi

  De bivirkninger, som patienter kan få efter strålebehandling.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

Færdigheder

 • Give strålebehandling

  Fastlæggelse af passende strålingsdoser i samarbejde med hospitalsfysikere og læger, som afgør, hvilket kropsområde der skal behandles, give stråleterapi for at behandle tumorer eller former for kræft og minimere skader på omgivende væv/organer.

 • Anvende radiologisk sundhedsvidenskab

  Anvende radiologisk sundhedsvidenskab afhængigt af situationen og patientens respons på behandlingen.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Klargøre patienter til billeddannelsesprocedurer

  Instruere patienter forud for deres eksponering for billedbehandlingsudstyr og positionere patient og billedbehandlingsudstyr korrekt for at opnå det bedste billede af det område, der undersøges.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og en evaluering (analyse) på grundlag af indsamlede data efter en vurdering baseret på en proces med et klinisk ræsonnement.

 • Klargøre undersøgelsesrum til strålebehandling

  Reservere og klargøre undersøgelsesrummet med udstyr og forsyninger, der kræves til strålebehandling.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Betjene medicinsk imaging-udstyr

  Fremstille medicinske billeder af høj kvalitet ved hjælp af teknologisk avanceret medicinsk billedbehandlingsudstyr, såsom CT (computertomografi), MRI-billeddannelse, mobile røntgenapparater, ultralyd, nuklearmedicin med positronemissiontomografi (PET) og enkelt foton-computertomografi (SPECT).

 • Administrere radiologiinformationssystemer

  Udvikle og vedligeholde en database til lagring, administration og distribution af radiologiske billeder og data.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Yde psykologisk støtte til patienter

  Yde målrettet psykologisk og følelsesmæssig støtte til bekymrede, sårbare og forvirrede sundhedsplejebrugere i forbindelse med den behandling, de har modtaget.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Efterbehandle medicinske billeder

  Udføre efterbehandling af medicinske billeder eller fremkalde røntgenfilm efterfulgt af kontrol af de færdige billeder med henblik på at afgøre, om der er behov for yderligere pleje.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Vedligeholde imaging-udstyr

  Kontrollere billedbehandlingsudstyr og kvalitetssikringsprocesser. Indberette fejl.

 • Give strålebehandlinger

  Anvende strålebehandlinger på patientens berørte område. Bruge en bred vifte af udstyr og teknikker.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Gennemføre aktiviteter efter undersøgelse

  Udføre aktiviteter efter undersøgelse, f.eks. kontakt med læge, rengøring af rummet og tale med patienter.

 • Overholde organisationens etiske kodeks

  Efterleve de organisatoriske europæiske og regionale specifikke standarder og etiske regler, forstå organisationens motiver og fælles aftaler og anvende denne viden.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Bestemme, om medicinske billeder er egnet til diagnosticering

  Bedømme medicinske billeder for at sikre, at de er tydelige. Fastslå, om de er egnede til videre brug, eller om der skal tages nye billeder. Analysere billeder for deres egnethed med hensyn til behandlingsplanlægning.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Anvende procedurer for strålingsbeskyttelse

  Kontrollere regler vedrørende ioniserende stråling og sikre, at disse er i overensstemmelse med direktivet om medicinsk eksponering.

 • Udvikle nye imaging-teknikker

  Udvikle og gennemføre nye teknikker til røntgenbilleddannelse.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

Source: Sisyphus ODB