Profession radiograf

Radiografer anvender en række teknologier til undersøgelse, behandling og pleje af patienter. De arbejder inden for medicinsk billeddannelse, klinisk onkologi og klinisk fysiologi og nuklearmedicin og anvender ioniserende stråling, ultralyd, MR-billeddannelse og radioaktive kilder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Sundhedsdatasystemer

  De typer systemer, der styrer og vedligeholder sundhedsbrugerdata.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Medicinske kontraststoffer

  Stoffer, der anvendes i medicinske billeddannelsesteknikker for at øge synligheden af visse detaljer i organer eller celler.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Farmaceutiske produkter

  De tilbudte farmaceutiske produkter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Medicinsk onkologi

  Karakteristika, udvikling, diagnosticering og behandling af tumorer og kræft hos mennesker.

 • Patologi

  Elementerne af en sygdom, årsagen, mekanismerne for udvikling, den morfologiske udvikling og de kliniske følger af disse ændringer.

 • Evidensbaseret radiografi

  De radiografiske principper, der kræver anvendelse af beslutningstagning vedrørende kvalitet og radiografi baseret på dokumenteret klinisk ekspertise samt den seneste forskning på området.

 • Radiobiologi

  Den måde, som ioniserende stråling interagerer med en levende organisme på, hvordan den kan anvendes til at behandle forskellige former for kræft og virkningerne heraf.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Strålingsfysik inden for sundhedspleje

  Strålingsfysik i forbindelse med konventionel radiologi, CT, MRI, ultralyd, diagnostisk nuklearmedicin og principperne herfor, såsom anvendelsesområder, indikationer, kontraindikationer, begrænsninger og strålingsfarer.

Færdigheder

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Klargøre patienter til billeddannelsesprocedurer

  Instruere patienter forud for deres eksponering for billedbehandlingsudstyr og positionere patient og billedbehandlingsudstyr korrekt for at opnå det bedste billede af det område, der undersøges.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Fortolke anmodninger om imaging-undersøgelser

  Modtage og fortolke anmodninger fra læger om udførelse af imaging-undersøgelser af patienter.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Overholde organisationens etiske kodeks

  Efterleve de organisatoriske europæiske og regionale specifikke standarder og etiske regler, forstå organisationens motiver og fælles aftaler og anvende denne viden.

 • Yde psykologisk støtte til patienter

  Yde målrettet psykologisk og følelsesmæssig støtte til bekymrede, sårbare og forvirrede sundhedsplejebrugere i forbindelse med den behandling, de har modtaget.

 • Anvende radiologisk sundhedsvidenskab

  Anvende radiologisk sundhedsvidenskab afhængigt af situationen og patientens respons på behandlingen.

 • Administrere radiologiinformationssystemer

  Udvikle og vedligeholde en database til lagring, administration og distribution af radiologiske billeder og data.

 • Anvende procedurer for strålingsbeskyttelse

  Kontrollere regler vedrørende ioniserende stråling og sikre, at disse er i overensstemmelse med direktivet om medicinsk eksponering.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Give information

  Sikre kvalitet og korrekthed af de oplysninger, der gives, afhængigt af typen af publikum og kontekst.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Vedligeholde imaging-udstyr

  Kontrollere billedbehandlingsudstyr og kvalitetssikringsprocesser. Indberette fejl.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Efterbehandle medicinske billeder

  Udføre efterbehandling af medicinske billeder eller fremkalde røntgenfilm efterfulgt af kontrol af de færdige billeder med henblik på at afgøre, om der er behov for yderligere pleje.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Interagere med leverandører af sundhedspleje

  Opretholde forbindelser med leverandører, der sælger sundhedsudstyr, -værktøjer og -artikler.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Bestemme imaging-teknikker, der skal anvendes

  Bestemme egnede imagingteknikker, som kan levere de relevante diagnostiske oplysninger til den læge, der har anmodet herom.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Betjene medicinsk imaging-udstyr

  Fremstille medicinske billeder af høj kvalitet ved hjælp af teknologisk avanceret medicinsk billedbehandlingsudstyr, såsom CT (computertomografi), MRI-billeddannelse, mobile røntgenapparater, ultralyd, nuklearmedicin med positronemissiontomografi (PET) og enkelt foton-computertomografi (SPECT).

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

Source: Sisyphus ODB