Profession recirkuleringstekniker inden for akvakultur

Recirkuleringsteknikere inden for akvakultur kontrollerer produktionen af vandlevende organismer i landbaserede recirkulationssystemer, styrer vandgenanvendelsesprocesser og overvåger komplekse cirkulations-, luftnings- og biofilteranlæg.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Genanvendelse af vand

  Principper for genanvendelse af vand i komplekse cirkulationssystemer.

 • Vandkemianalyser

  Principper for kompleks vandkemi

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

 • Fiskesortering

  Metode for, hvordan fisk klassificeres efter deres forskellige karakteristika: specifikation, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Fiskerimetoder

  Kendskab til tidssvarende fiskerimetoder.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Biofiltersystemer

  Teknikker, der anvendes til at kontrollere forurening via biofiltreringsprocesser.

 • Recirkulationssystemer

  Karakteristika og funktion af kompleks cirkulation, beluftning og biofiltersystemer.

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

Færdigheder

 • Identificere uddannelsesbehov

  Analysere uddannelsesproblemerne og identificere en organisations eller et individs uddannelsesbehov med henblik på at give dem undervisning skræddersyet til deres forudgående beherskelse, profil, midler og problem.

 • Vedligeholde recirkulationssystemer

  Overvåge og vedligeholde vandcirkulation i opholdsenheder. Overvåge tilstanden af vandfiltrerings- og rensningsudstyret.

 • Føre tilsyn med cirkulationssystemer

  Føre tilsyn med kompleks cirkulation- og iltningssystemer ved hjælp af vandkemianalyser.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Forvalte recirkulationssystemer

  Forvalte pumpe-, udluftnings-, varme- og belysningsudstyr efter behov i recirkulationssystemer.

 • Overvåge vækstrater for opdrættede fiskearter

  Overvåge og vurdere vækstrater og biomasse for opdrættede fiskearter, idet der tages hensyn til dødeligheden. Beregne og prognosticere vækstrater. Overvåge og vurdere dødeligheden.

 • Udvikle sundheds- og velfærdsplaner for fisk

  Udvikle en plan, der opregner risici, som skyldes udendørs faktorer, såsom rovdyr og skadedyr.

 • Deltage i tilrettelæggelsen af beredskabsøvelser

  Deltage i forberedelse og gennemførelse af beredskabsøvelser. Overtage ledelsen af beredskabsindsats på stedet. Hjælpe med at sikre, at de skrevne borerapporter logges korrekt. Sørge for, at alt personale holder sig til forud planlagte beredskabsprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation.

 • Føre tilsyn med biofiltersystemer

  Føre tilsyn med biofiltersystemer.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Levere kurser internt på akvakulturanlæg

  Levere kurser internt på akvakulturanlæg gennem instruktion og demonstration af færdigheder. Sørge for at gennemføre og føre tilsyn med en uddannelsesudviklingsplan.

 • Vurdere fisks sundhedstilstand

  Fastlægge og forberede fisks tilstand for sikker anvendelse af behandlinger.

 • Udføre undersøgelser af fiskedødelighed

  Indsamle data om fiskedødelighed. Identificere årsager til dødelighed og finde løsninger.

 • Vedligeholde sikkerhedssystemer

  Udføre aktiviteter til vedligeholdelse af brandbekæmpelse og dertil hørende sikkerhedssystemer.

 • Implementere systemer til fodring af finnefisk

  Implementere systemer til daglig fodring af finnefisk med hensyntagen til miljøvariationer. Kontrollere, at fodringssystemerne følges, via nøjagtig implementering af fodringsprocedurerne. Gennemføre tilpasninger af fodringssystemerne for at tage hensyn til udsving i produktionen og variationer i miljøforholdene. Kontrollere specialiserede fodringssystemer for at understøtte bestemte produktionskrav. Undersøge ændringer i spiseadfærd for at fastslå årsagen og de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Forvalte udstyr til recirkulationssystemer

  Forvalte komplekst elektrisk, elektronisk og kontroludstyr i recirkulationssystemer.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Inspicere fiskebestand

  Indsamle og undersøge fisk for at vurdere fiskebestandens sundhedstilstand.

Source: Sisyphus ODB