Profession regnskabsfører

Regnskabsførere gennemgår og analyserer årsregnskaber, budgetter, økonomirapporter og forretningsplaner med henblik på at kontrollere for uregelmæssigheder, der skyldes fejl eller svig, og giver deres kunder økonomisk rådgivning i spørgsmål vedrørende finansielle prognoser og risikoanalyser. De kan revidere økonomiske data, afvikle insolvenssager, udarbejde selvangivelser og yde anden skatterelateret rådgivning på baggrund af den gældende lovgivning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Procedurer i regnskabsafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for regnskabsafdelingen inden for en organisation, f.eks. bogføring, fakturaer, registrering og beskatning.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Afskrivning

  Den regnskabsmæssige metode til fordeling af et aktivs værdi over aktivets brugstid med henblik på fordelingen af omkostninger pr. regnskabsår og parallelt hermed at reducere aktivets værdi i virksomhedens regnskaber.

 • Afsløring af svig

  De teknikker, der anvendes til at identificere svigagtige aktiviteter.

 • Procedurer i finansafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for den finansielle afdeling i en organisation. Forståelse af årsregnskaber, investeringer, oplysningspolitik osv.

 • Kommerciel ret

  De retlige bestemmelser, der gælder for en specifik kommerciel aktivitet.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Regnskabsposter

  De finansielle transaktioner, der er registreret i en virksomheds regnskaber eller bøger, samt de metadata, der er knyttet til registreringen af sådanne data, såsom dato, beløb, berørte konti og en beskrivelse af transaktionen.

 • Bogføringsloven

  De metoder og bestemmelser, der indgår i processen for korrekt bogføring.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

Færdigheder

 • Sætte bekræftelser på regnskabstransaktioner

  Samle og sammenknytte dokumenter såsom fakturaer, kontrakter og betalingsbeviser for at understøtte de transaktioner, der er foretaget i virksomhedens bogføring.

 • Administrere regnskaber

  Forvalte en organisations regnskaber og økonomiske aktiviteter, føre tilsyn med, at alle dokumenter opbevares korrekt, at alle oplysninger og beregninger er korrekte, og at der træffes passende afgørelser.

 • Konstatere regnskabsfejl

  Spore konti, revidere nøjagtigheden af registreringerne og bestemme fejl med henblik på at afhjælpe dem.

 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtelser

  Forstå, overholde og anvende virksomhedens vedtægtsmæssige forpligtelser i den daglige udførelse af jobbet.

 • Udforme regnskabsprocedurer

  Fastsætte standardmetoder og -retningslinjer til regulering af bogførings- og regnskabstransaktioner, herunder fastlæggelse af bogføringssystemet, der anvendes til registrering af finansielle transaktioner.

 • Udfylde selvangivelser

  Sammenlægge den fradragsberettigede afgift, der er opkrævet i løbet af kvartalet eller regnskabsåret for at udfylde selvangivelser, og kræve den tilbage til de statslige myndigheder med henblik på at fastslå skattetilsvar. Opbevare dokumenter og registre til støtte for transaktionen.

 • Kontrollere regnskabsbilag

  Revidere regnskabsposterne for det pågældende kvartal og år og sikre, at regnskabsoplysningerne nøjagtigt afspejler virksomhedens finansielle transaktioner.

 • Beregne skat

  Beregne de afgifter, som skal betales af en enkeltperson eller en organisation eller betales tilbage af en statslig institution i overensstemmelse med specifik lovgivning.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Udarbejde statusopgørelse

  Opstille en statusopgørelse med en oversigt over organisationens nuværende finansielle situation. Tage indtægter og udgifter i betragtning; anlægsaktiver såsom bygninger og jord; immaterielle aktiver såsom varemærker og patenter.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Sikre overholdelse af regnskabskonventioner

  Udføre regnskabsforvaltning og overholde almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, f.eks. registrering af transaktioner til den løbende pris, kvantificering af varer, adskillelse af ledelsens personlige konti fra virksomhedens konti, overdragelse af ejendomsretten til aktiver i realiseringsperioden og sikring af princippet om væsentlighed.

 • Udarbejde årsregnskaber

  Indsamle, bogføre og udarbejde regnskaber, der viser et selskabs finansielle situation ved udgangen af en bestemt periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet bestående af fem dele, som er opgørelsen over finansiel situation, totalindkomstopgørelsen, egenkapitaludviklingen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Udarbejde foreløbig regnskabsbalance

  Sikre, at alle transaktioner registreres i selskabets regnskaber, og summere alle debiteringer og krediteringer på kontiene for at udregne balancen i regnskaberne.

 • Forklare regnskabsbilag

  Give personale, sælgere, revisorer og alle andre yderligere oplysninger om den måde, hvorpå konti er blevet registreret og behandlet i regnskaberne.

Source: Sisyphus ODB