Profession sensortekniker

Sensorteknikere udformer og udvikler sensorer, sensorsystemer og produkter, der er udstyret med sensorer. De planlægger og overvåger fremstillingen af disse produkter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Sensorer

  Sensorer er transducere, der kan detektere eller registrere egenskaber i deres omgivelser. De opdager ændringer i apparatur eller miljø og giver et tilsvarende optisk eller elektrisk signal. Sensorer opdeles almindeligvis i seks klasser: mekaniske, elektroniske, termiske, magnetiske, elektrokemiske og optiske sensorer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Mikrosensorer

  Anordninger med en størrelse på under 1 mm, som kan konvertere et ikke-elektrisk signal, f.eks. temperatur, til et elektrisk signal. På grund af deres størrelse giver mikrosensorer større nøjagtighed, rækkevidde og følsomhed i forhold til større sensorer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Procedurer for elektroniske test

  Testprotokoller, der gør det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse prøvninger omfatter prøvning af elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitans og induktans samt afprøvning af specifikke elektroniske komponenter, såsom elektronrør, halvledere, integrerede kredsløb og batterier. Disse prøvninger omfatter visuel inspektion, ydelsesafprøvninger, miljøprøvninger og sikkerhedstest.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Kontrolteknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der fokuserer på at regulere systemers adfærd ved anvendelse af følere og aktuatorer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

Færdigheder

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Modellere sensor

  Modellere og simulere sensorer, produkter, der anvender sensorer, og sensorkomponenter ved hjælp af teknisk designsoftware. På denne måde kan produktets levedygtighed vurderes, og de fysiske parametre kan undersøges, før produktet bygges.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Designe sensorer

  Udforme og udvikle forskellige typer sensorer i henhold til specifikationer, f.eks. vibrationssensorer, varmesensorer, optiske sensorer, fugtighedssensorer og elektriske strømsensorer.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer med passende udstyr. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udvikle procedurer for elektronisk test

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

Source: Sisyphus ODB