Profession sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

Sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods inspicerer og giver anbefalinger for transport i overensstemmelse med EU-bestemmelserne om transport af farligt gods. De kan rådgive om transport af farligt gods ad vej, med jernbane, ad sø- og luftvejen. Sikkerhedsrådgivere for farligt gods udarbejder også sikkerhedsrapporter og undersøger overtrædelser af sikkerheden. De giver fysiske personer de procedurer og instrukser, der skal følges under lastning, losning og transport af disse varer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Håndtering af farligt gods

  Kende håndteringsprocedurerne for en række potentielt farlige materialer, f.eks. sprængstoffer, brændbare eller giftige gasser, brandfarlige faste stoffer/væsker, smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer osv.

 • International transport af farligt gods ad vej

  Være klar over, at formålet med ADR-aftalen er at sikre, at farlige materialer, herunder kemikalier og farligt affald, kan krydse internationale grænser, så længe køretøjer og førere overholder bestemmelserne.

 • Passende emballering af farligt gods

  Være klar over, at emballage til forskellige typer af farligt gods (bortset fra begrænsede og undtagne mængder) skal udformes og konstrueres efter FN's specifikationer og gennemgå praktiske transportrelaterede tests, som f.eks. fald, stabling og trykpåvirkning. Den skal også opfylde behovene hos de materialer, den skal indeholde. Emballagen skal være certificeret af en kompetent myndighed.

 • Transportmetoder

  Have viden om principper og metoder for flytning af personer eller gods med fly, tog, skib eller ved vejtransport, herunder de relative omkostninger og optimale arbejdsstrategier.

 • Love om transport af farligt gods

  De retlige bestemmelser, der gælder for transport af potentielt farlige varer, og procedurerne for klassificering af sådanne stoffer.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

Færdigheder

 • Følge en etisk adfærdskodeks inden for transportydelser

  Udføre transporttjenester i henhold til accepterede principper om, hvad der er rigtigt og forkert. Hertil hører principperne om retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed.

 • Tilpasse kommunikationsstil til modtageren

  Tilpasse kommunikationsstilen til modtageren af meddelelsen for at skabe en rapport.

 • Genkende farer ved farligt gods

  Være opmærksom på truslerne fra potentielt farlige varer, som f.eks. forurenende, giftige, ætsende eller eksplosive materialer.

 • Rådgive om sikkerhed

  Oplyse folk om sikkerhedsforanstaltninger for en bestemt aktivitet eller et bestemt sted.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Koordinere transportaktiviteter i forbindelse med import

  Føre tilsyn med importtransportoperationer, optimere importprocesser og servicestrategier.

 • Kontrollere enhed til transport af farligt gods

  Sikre, at et køretøj til transport af farlige materialer er i overensstemmelse med sikkerhedsmæssige og lovmæssige regler. Udføre visuel kontrol for at identificere og indberette lækager eller andre former for skader.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Instruere i sikkerhedsforanstaltninger

  Give instruktion om mulige årsager til ulykker eller kilder til farer og forklare de beskyttelsesforanstaltninger, der bør træffes for at garantere sundhed og sikkerhed.

 • Samarbejde med kolleger

  Samarbejde med kolleger for at sikre, at operationerne gennemføres effektivt.

 • Administrere dokumentation af farligt gods

  Gennemgå og supplere al påkrævet dokumentation vedrørende transport af farlige materialer. Gennemgå enhederne, skilte, dimensioner og andre vigtige oplysninger.

Source: Sisyphus ODB