Profession skeleterapeut

Skeleterapeuter diagnosticerer og behandler samsynsanomalier. De undersøger, vurderer og behandler synshandicap, skelen, amblyopi og øjenmotilitetsforstyrrelser. Skeleterapeuter anvender disse metoder især inden for pædiatri, neurologi, neuro-oftalmologi, oftalmologi, ortoptik, optometri, pleoptik og strabologi ved at vurdere funktionelle øjensygdomme med henblik på forbedring af funktionelle forstyrrelser i det visuelle system. De tilbyder også rådgivning, forebyggende foranstaltninger og uddannelse og kan måle refraktionen i og ordinere briller, f.eks. korrigerende prismebriller.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Patologi

  Elementerne af en sygdom, årsagen, mekanismerne for udvikling, den morfologiske udvikling og de kliniske følger af disse ændringer.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Oftalmologiske undersøgelsesmetoder

  De teknikker og metoder, der anvendes til at undersøge patienternes syn og foretage målinger i forbindelse hermed.

 • Neurofysiologi

  Det medicinske specialområde, som vedrører undersøgelsen af nervesystemets funktionaliteter.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Optik

  Den videnskab, der undersøger elementerne og reaktionen af lys.

 • Pædiatrisk psykologi

  Undersøgelse af, hvordan psykologiske aspekter kan præge og indvirke på sygdomme og skader hos spædbørn, børn og unge.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Neurologi

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ortoptik

  Principper, vurderingsteknikker og behandling af ortopædisk praksis.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Typer af strabismus

  Kendetegnene ved de forskellige typer strabismus såsom eobtropia og hypertropia.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Behandling af strabismus

  Den behandling, der gives for strabismus hos patienter i alle aldre.

 • Anæstesiologi

  Anæstesiologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Neuro-oftalmologi

  Sygdomme i nervesystemet, der påvirker synet og kontrollen af øjenbevægelserne.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Teknikker til tilpasning af kontaktlinser

  De teknikker og værktøjer, der anvendes til at tilpasse kontaktlinser.

Færdigheder

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Fremme okular sundhed

  Deltage i aktiviteter, der bidrager til at fremme øjensundhed og forebygge øjenproblemer.

 • Udføre ortoptiske behandlinger

  Udføre ortoptiske behandlinger ved brug af okklusionsbehandling til amblyopi, prismebehandling og øvelser i konvergens og fusionsevne, hvor dette er angivet.

 • Genoptræne syn

  Maksimere den resterende synsevne hos folk med ringe syn ved hjælp af rehabiliteringsstrategier og forstørrelseshjælpemidler.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Diagnosticere synsproblemer

  Identificere og diagnosticere problemer i det visuelle system, f.eks. i forbindelse med binokulært syn, okulær motilitet, amblyopi eller dovent øje, strabismus eller skelen, glaukom, diabetisk retinopati, vurdering af øjets sansetilstand.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Teste synsstyrke

  Teste patienters synsskarphed, farveopfattelse og evne til at fokusere og koordinere øjnene.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Udføre specialiserede ortoptiske test

  Udføre specialiserede test, f.eks. farvesyn, Ishihara, Farnsworth, D-15, Pseudo-isokromatiske farveplader, øjenfotografi og hornhindelysreflekstest, og en analyse af de oplysninger, der fremkommer ved disse test, for at bestemme virkningerne af almindelig patologi på øjnene og virkninger af øjensygdomme.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Behandle synsproblemer

  Anvende egnede ortoptiske, pleoptiske og optiske behandlingsmetoder ved hjælp af udstyr som f.eks. linser ("træningsglas"), prismer, filtre, plastre, elektroniske mål eller balancebrætter, og foreslå og gennemføre tilpasningsforslag eller muligheder, der kan lette dagligdagen, overvåge styrkende øvelser i klinikken og instruere patienten i at udføre øvelser derhjemme.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Rådgive patienter om synsforbedring

  Rådgive patienter med et dårligt syn om strategier til forbedring af deres syn, f.eks. brug af forstørrelses- og belysningsudstyr.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Gennemføre helbredsundersøgelse

  Vurdere sundhedsbrugerens fysiske tilstand, idet der tages hensyn til detaljerede oplysninger om tidligere skader, operation, almen sundhed, ressourcer og livsstil.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Modtage henviste patienter med øjensygdomme

  Modtage henviste patienter fra øjenskade- og neurologiafdelinger, øjenklinikker, alment praktiserende læger, sundhedsbesøgende og lokalklinikker.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Supervisere ortoptiske behandlinger

  Overvåge ortoptiske behandlinger ved brug af obstruktionsbehandling af svagsynethed, prismebehandling og øvelser i konvergens og fusionsevne, hvor dette er angivet.

Source: Sisyphus ODB