Profession skibsdreng på fiskebåd

Skibsdrenge på fiskebåde arbejder på fiskerfartøjer, hvor de udøver fiskerirelaterede aktiviteter. De udøver en bred vifte af fiskeri- og maritime aktiviteter på land og til søs, såsom håndtering af fiskeredskaber og fangster, kommunikation, forsyning, sømandskab, tjeneste i kabys og lager.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Risici forbundet med fiskeri

  Generelle risici, der opstår, når der arbejdes på fiskerifartøjer, og særlige risici, der kun gør sig gældende i forbindelse med visse fangstmetoder. Forebyggelse af farer og ulykker.

 • Fiskeprodukters forringelse

  Proces for nedbrydning og fordærv af fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kemiske processer efter høst.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Fiskefartøjer

  Betegnelser for fiskerifartøjernes forskellige elementer og udstyr.

 • Fiskeriudstyr

  Identifikation af de forskellige fiskeredskaber, der anvendes til fiskeri, og deres funktionsevne.

 • Adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri

  Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries og de fastsatte retningslinjer for professionelle fiskere.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Kvalitet af fiskeprodukter

  Faktorer, der påvirker fiskevarers kvalitet. F.eks. forskelle mellem arter, fiskeredskabers indvirkning og parasitters indflydelse på kvalitetsbevarelse.

Færdigheder

 • Lade fortøjningen gå

  Følge standardprocedurerne for at lade fortøjningen gå. Forvalte kommunikationen mellem skibet og land.

 • Bistå i fartøjsmanøvrering

  Deltage i manøvrer i havnen, lægge til kaj og andre fortøjningsoperationer. Bidrage til en sikker navigationsvagt.

 • Klargøre redningsbåde

  Forberede redningsbåde på skibe før afgang, sikre fuld funktionalitet i nødsituationer, følge de lovgivningsmæssige instrukser for redningsbåde.

 • Betjene skibsudstyr

  Betjene skibsudstyr, såsom motorer og generatorer, spil og HVAC-systemer. Påtage sig ansvaret for alt eksternt udstyr samt vist indre udstyr. Sikre, at dækudstyret betjenes på en sikker måde.

 • Betjene ekkolodudstyr

  Betjene det teknologiske udstyr til måling af havenes dybde. Beregne og fortolke resultater og formidle dem til ledelsen.

 • Overleve til søs i tilfælde af skibsforlis

  Identificere mønstringssignaler og de nødsituationer, de signalerer. Overholde de fastlagte procedurer. Iklæde sig og anvende en redningsvest eller en overlevelsesdragt. Springe sikkert ned i vandet fra højde. Svømme og rette en redningsflåde med bunden i vejret op iklædt redningsvest. Holde sig flydende uden redningsvest. Gå om bord i et overlevelsesfartøj fra skibet eller fra vandet iklædt redningsvest. Tage indledende skridt til at gå om bord i et overlevelsesfartøj for at øge overlevelseschancen. Udsætte en vindpose eller et drivanker. Betjene udstyr i overlevelsesfartøjer. Betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.

 • Håndtere fiskeprodukter

  Håndtere fisk med den omhu og hygiejne, der er nødvendig for at opretholde kvaliteten. Tilberede fiskeprodukter tilstrækkeligt til oplagring.

 • Håndtere gods

  Håndtere de mekaniske elementer ved lastning og losning af gods og lagre på sikker vis. Stuve og frigøre varer efter ordre.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Bistå ved skibsvedligeholdelse

  Bidrage til vedligeholdelse og reparation om bord ved hjælp af lakering, smøring og rengøring af materialer og udstyr. Udføre rutinemæssige vedligeholdelses- og reparationsprocedurer. Bortskaffe affald på en sikker måde. Anvende, vedligeholde og bruge håndværktøj og elværktøj.

 • Vaske skibsdæk

  Rengøre skibets dæk ved at feje og vaske det grundigt. Fjerne overflødigt salt og vand for at undgå iltning.

 • Bistå i nødsituationer

  Øjeblikkeligt gribe ind, når der opstår en ulykke eller en medicinsk nødsituation om bord. Identificere skaderne og alarmere det medicinske beredskabspersonale. Søge at forhindre yderligere skade.

 • Vedligeholde sikker navigationsvagtordning

  Følge de principper, der gælder for at varetage en navigationsvagt. Overtage, acceptere og videregive en vagt. Styre fartøjet og udføre rutinemæssige opgaver under en vagt. Overholde sikkerheds- og nødprocedurer. Overholde sikkerhedsforanstaltninger under en vagt og træffe øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af brand eller en ulykke.

 • Konservere fiskeprodukter

  Anbringe og klassificere fiskeprodukter med henblik på korrekt opbevaring. Bevare passende betingelser for bevarelsen af fiskeprodukter.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Fortøje fartøjer

  Følge standardprocedurerne for at fortøje fartøjer. Forvalte kommunikationen mellem skibet og kysten.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Klargøre dækudstyr

  Håndtere et bredt udvalg af dækudstyr, herunder vandtætte døre, luger, spil, pumper, klamper, lederuller, koøjer, sjækler, svirvler, tankdæksler, ankre og pullerter. Forberede og tilrettelægge udstyr i de krævede lokaliteter og mængde om bord på et fartøj.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Bruge udstyr på fiskefartøj

  Råde over fiskeredskaber og skibsdæk fra skibe til vellykkede fangstaktiviteter, som den overordnede giver anvisninger om. Betjene skyde- og ophalingsudstyr til optimal ydeevne.

 • Bistå ved opankring

  Bistå ved opankring, betjene udstyr og hjælpe til ved ankringsmanøvrer.

 • Følge hygiejnepraksis for fiskeri

  Overholde de rette bestemmelser og praksisser med henblik på at varetage fiskeriopgaver og -ansvar på en hygiejnisk måde.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Arbejde udenfor

  Kunne håndtere de forskellige klimaforhold såsom varme, regn, kulde eller stærk vind.

 • Fortøje skib

  Brug reb til at fastgøre og løsne skibet før afgang eller ved ankomst.

Source: Sisyphus ODB