Profession skibsfører

Skibsførere er ansvarlige for et fartøj til transport af gods og passagerer, der sejler på åbent hav og i kystnære farvande. Fartøjets størrelse kan variere fra et lille fartøj til et krydstogtskib, afhængigt af den tonnage, de er certificeret til at sejle med. Skibsførere har stor erfaring med skibe og deres drift, og det er sandsynligt, at skibsføreren har arbejdet sig op igennem graderne i andre skibsrelaterede stillinger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Søtransportteknologi

  Have et kendskab til søtransportteknologi og holde sig ajour med de seneste resultater på området. Anvende denne viden i forbindelse med operationer og beslutningstagning om bord.

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved at tilføje eller fjerne ruter, ændre rutefrekvensen eller ændre omfanget af ruter. Justere ruter ved at sørge for ekstra køretid til ruter, tilføje ekstra kapacitet i overbelægningsperioder (eller reducere kapaciteten i perioder med lave passagertal) og tilpasse afgangstider som reaktion på ændringer i forholdene langs en given rute og derved sikre en effektiv ressourceudnyttelse og opfyldelse af kundeforbindelsernes mål.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Føre tilsyn med ombordtagning og afsætning af passagerer

  Føre tilsyn med ombordtagning og afsætning af passagerer samt sikre, at sikkerhedsforskrifterne følges i henhold til specifikationer.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Betjene søfartskommunikationssystemer

  Betjene ombordværende søfartskommunikationssystemer; kommunikere med andre skibe eller kontrolcentre i land f.eks. for at sende hastende beskeder angående sikkerhed; sende eller modtage alarmer mv.

 • Vurdere fartøjers status

  Vurdere status på et fartøjs radar-, satellit- og edb-systemer. Overvågning af hastighed, nuværende position, retning og vejrforhold under vagten.

 • Sørge for løbende overholdelse af forskrifter

  Udføre opgaver og procedurer for at sikre, at luftfartscertifikater bevarer deres gyldighed; træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 • Styre fartøjer

  Betjene og styre fartøjer som krydstogtskibe, færger, tankskibe og containerskibe.

 • Føre tilsyn med af- og påmønstring af besætningsmedlemmer

  Føre tilsyn med af- og påmønstring af besætningsmedlemmer og sikre, at sikkerhedsforskrifterne følges i henhold til specifikationerne.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Betjene mekanisk udstyr på skibe

  Betjene mekanisk udstyr på fartøjer, kommunikere med teknikere, hvis der opstår fejl, eller hvis det er nødvendigt at foretage reparationer under rejsen.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Sikre fartøjets sikkerhed

  Sikre, at sikkerhedskravene til fartøjerne opfyldes i overensstemmelse med de retlige normer. Kontrollere, om sikkerhedsudstyret er installeret og funktionsdygtigt. Kommunikere med maskinmestre for at sikre, at fartøjets tekniske dele fungerer effektivt og kan udføre de opgaver, der er nødvendige for den kommende rejse.

 • Anvende maritimt engelsk

  Kommunikere på engelsk med sprog, der anvendes i faktiske situationer om bord på skibe, i havne og andre steder i skibskæden.

 • Udføre navigationsberegninger

  Løse matematiske problemer for at opnå sikker navigation.

 • Plotte skibsfartsruter

  Markere et fartøjs sejlrute under tilsyn af en overordnet navigatør. Betjene skibsradar eller elektroniske kort og et automatisk identifikationssystem.

 • Formidle fortøjningsplaner

  Forberede informationsmøder med bemandingen om fortøjningsplaner og arbejdsdeling. Stille oplysninger til rådighed for besætningen om beskyttelsesudstyr såsom hjelme og sikkerhedsbriller.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Vedligeholde rejselogbøger

  Føre skriftlig dokumentation for hændelser under skibsfart eller flyrejser.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

Source: Sisyphus ODB