Profession skipper

Skippere er den højeste myndighed ombord eller på indre vandveje, de er ansvarlige for skibet og er ansvarlige for sikkerheden og er både kundernes og personalets sikkerhed. De er godkendt af den ansvarlige myndighed og fastlægger fartøjets drift på et hvilket som helst tidspunkt. De er de øverste ansvarlige for besætningen, skibet, lasten og/eller passagererne, og rejsen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Multimodal transportlogistik

  Forstå logistik og multimodal transport som planlægning og styring af flytningen af varer eller personer samt alle relaterede og understøttende logistiske aktiviteter.

 • Nationale forskrifter for håndtering af fragt

  De nationale forskrifter for lastning og losning af gods i havne i det pågældende land.

 • Skelne mellem skibsbygningsmetoder

  Skelne mellem forskellige metoder til bygning af fartøjer, og hvordan dette påvirker deres adfærd i vandet med hensyn til styrke og stabilitet.

 • Dækudstyrs funktionsmåde

  Kende og kontrollere dæk- og sikkerhedsudstyr og anlæg til løftning af fartøjer.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Skibsbrændstoffer

  Være bekendt med og forstå egenskaberne ved brændstoffer og smøremidler samt specifikationerne for brændstofpåfyldning af forskellige typer fartøjer.

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

 • Europæisk klassificering af indre vandveje

  Have et kendskab til den europæiske klassificering af indre vandveje; bruge moderne informationssystemer til at sammenligne dimensionerne for en vandvej med fartøjets dimensioner.

 • Stabilitetsprincipper for fartøjer

  Have en indgående forståelse af principperne for fartøjsstabilitet; efterlevelse af sikkerhedskrav under lastning og losning af fragt.

 • Bygning af skibe til indre vandveje

  Have et kendskab til bygningen af skibe til indre vandveje. Betjene fartøjet i overensstemmelse med byggelovgivningen.

 • Politiforskrifter for indre vandveje

  Forstå reglerne for vandveje, lovkrav og relevante politibestemmelser. Håndtere og vedligeholde bøjer, mærkningssystemer og dag- og natteskilte.

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

 • Fartøjets fysiske dele

  Detaljeret kendskab til fartøjets forskellige fysiske komponenter. Sørge for vedligeholdelse og pleje for at sikre optimal drift.

 • Internationale vandveje

  De internationale vandveje, der anvendes til søfart, den geografiske placering af havstrømme, søvandveje og havne.

 • Nationale vandveje

  Kende de nationale vandveje, der anvendes til indenlandsk skibstrafik, kende den geografiske beliggenhed af floder, kanaler, havnebyer og havne ved indenlandske vandveje og forstå forholdet til godsstrømmene.

 • Miljøaspekter af indlandsskibsfart

  At overveje miljømæssige aspekter af skibenes drift med henblik på at anvende fartøjer på en effektiv og miljøvenlig måde. At forstå miljøaspekter ved sejlads på indenlandske vandveje.

 • Internationale forskrifter for håndtering af fragt

  De konventioner, retningslinjer og regler, der foreskriver lastning og losning af gods i internationale havne.

Færdigheder

 • Sejle ad europæiske indre vandveje

  Sejle ad europæiske vandveje i overensstemmelse med navigationsaftaler.

 • Sikre stuvet gods

  Afsikre last med grundlæggende viden om opbevaringsmetoder. Sikre effektiv og sikker transport af varer.

 • Give sikkerhedsuddannelse om bord

  Udvikle og gennemføre sikkerhedsprogrammer for sikkerhedskurser om bord.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Sikre fartøjets sikkerhed

  Sikre, at sikkerhedskravene til fartøjerne opfyldes i overensstemmelse med de retlige normer. Kontrollere, om sikkerhedsudstyret er installeret og funktionsdygtigt. Kommunikere med maskinmestre for at sikre, at fartøjets tekniske dele fungerer effektivt og kan udføre de opgaver, der er nødvendige for den kommende rejse.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Beregne last på et fartøj

  Bestemme lastens vægt på tankskibe og fragtskibe. Beregne den nøjagtige mængde lastet gods eller den last, der skal losses.

 • Sammensætte stuvningsplaner

  Sammensætte stuvningsplaner; viden om ballastsystemer og processer for lastning af gods.

 • Sørge for lastning af gods efter stuveplan

  Overvåge og sikre sikker lastning af materialer og varer som specificeret i planen for stuvning.

 • Overholde trafikforskrifter på indre vandveje

  Forstå og anvende færdselsreglerne for sejlads på indre vandveje for at garantere sikkerheden og undgå kollisioner.

 • Bruge moderne elektroniske navigationshjælpemidler

  Bruge moderne navigationshjælpemidler som f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Begrænse passagerers adgang til bestemte områder om bord

  Afgrænse adgangssteder for passagerer om bord og indføre et effektivt beskyttelsessystem; forhindre uautoriseret adgang til områder med adgangsbegrænsning til enhver tid.

 • Vurdere fartøjers trimning

  Vurdere fartøjers trimningsstabilitet med henvisning til et fartøjs stabilitet, mens det er i en statisk tilstand.

 • Sikre, at skroget er intakt

  Sikre, at vand ikke bryder igennem skroget, forhindre progressiv oversvømmelse.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Vurdere fartøjers stabilitet

  Vurdere de to former for fartøjsstabilitet, nemlig tværgående og langsgående.

 • Skelne mellem forskellige skibstyper

  Genkende og angive navnene på forskelle typer fartøjer, der forekommer ofte i europæisk søtransport, forstå de forskellige egenskaber, konstruktionsdetaljer og lastkapaciteter for forskellige fartøjer.

 • Analysere skibsdata

  Indsamle oplysninger fra et fartøjs administrationssoftware og krydshenvise dem med henblik på at analysere data fra forskellige synsvinkler. Analysere data og anvende dømmekraft med henblik på beslutningstagning.

 • Træffe sikkerhedsforanstaltninger under skibsfart

  Anerkende usikre situationer og foretage opfølgende tiltag i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Advare skibsadministrationen med det samme. Gøre brug af personligt beskyttelses- og redningsudstyr.

 • Påtage sig det højeste ansvar ved transport ad indre vandveje

  Forstå de ansvarsområder, der pålægges en skipper. Påtage sig ansvaret for at beskytte skibets besætning og passagererne, sikre, at driften kører, som den skal.  

 • Bruge radarnavigation

  Betjene moderne radarnavigationsudstyr med henblik på at sørge for sikre fartøjsoperationer.

 • Opdage unormale forhold om bord

  Identificere uregelmæssigheder om bord, evaluere dem og træffe passende foranstaltninger for at genetablere normal drift af skib. Kontrollere alle systemer (især sikkerhedssystemer) fungerer korrekt. Tilrettelægge handlinger, der skal træffes i tilfælde af et konstateret problem.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Analysere rapporter fra passagerer

  Analysere rapporter fra passagerer (dvs. uforudsete hændelser eller hændelser som f.eks. hærværk eller tyveri) for at informere strategiske beslutningstagere.

 • Plotte skibsfartsruter

  Markere et fartøjs sejlrute under tilsyn af en overordnet navigatør. Betjene skibsradar eller elektroniske kort og et automatisk identifikationssystem.

 • Instruere besætningen i betjening af tekniske kystbaserede faciliteter

  Instruere besætningsmedlemmer i aktiviteter før og efter drift af tekniske landbaserede faciliteter. Forstå de sikkerhedsforskrifter, der kræves for at arbejde med elektriske systemer om bord.

 • Læse stuvningsplaner

  Læse og forstå indholdet i stuvningsplaner, grundlæggende viden om stuvning af forskellige typer last.

 • Forberede og gennemføre regelmæssige sikkerhedsøvelser

  Planlægge og udføre regelmæssige sikkerhedsøvelser; maksimere sikkerheden i potentielt farlige situationer.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Formidle fortøjningsplaner

  Forberede informationsmøder med bemandingen om fortøjningsplaner og arbejdsdeling. Stille oplysninger til rådighed for besætningen om beskyttelsesudstyr såsom hjelme og sikkerhedsbriller.

 • Administrere lastaktiviteter på fartøj

  Administrere og føre tilsyn med sikker og rettidig lastning og losning af gods fra skibe i havn.

 • Overvåge besætningsmedlemmer, der betjener motorer

  Overvåge det personale, der betjener motorerne under driften. Kommunikere med dem for at få oplysninger, der er relevante for den generelle styring af skibet.

 • Koordinere fartøjers ruter

  Udvikle, forvalte og koordinere fartøjers ruter over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Styre fartøjer

  Betjene og styre fartøjer som krydstogtskibe, færger, tankskibe og containerskibe.

Source: Sisyphus ODB