Profession skovbrugsrådgiver

Skovbrugsrådgivere yder tjenester og rådgivning om økonomiske og miljømæssige spørgsmål i overensstemmelse med love og vedtægter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økosystemer

  De karakteristiske træk ved systemet, hvor levende organismer sameksisterer og interagerer med ikke-levende elementer.

 • Skovøkologi

  De økosystemer, der findes i skoven, som spænder fra bakterier til træer og jordtyper.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Agronomi

  Studiet af kombinationen af landbrugsproduktion og -beskyttelse og genopretningen af det naturlige miljø. Omfatter principper og metoder til kritisk udvælgelse og egnede anvendelsesmetoder for bæredygtighed i landbruget.

 • Vilde dyr og planter

  Ikke-tæmmede dyrearter samt alle planter, svampe og andre organismer, der vokser eller lever i naturen i et område uden at blive introduceret af mennesker. Vilde dyr og planter kan findes i alle økosystemer som f.eks. ørken, skove, regnskove, sletter, græsarealer og andre områder, herunder de mest udviklede byområder, alle har forskellige former for vilde dyr og planter. Håndtering af udstyr til indfangning af vilde dyr og planter.

 • Bestemmelser om skovbrug

  De lovregler, der gælder for skovbrug: landbrugslovgivning, lovgivning for landdistrikter samt jagt- og fiskerilovgivning.

Færdigheder

 • Inspicere træer

  Udføre træinspektioner og -undersøgelser.

 • Vurdere fældningens indvirkning på vilde dyr og planter

  Overvåge bestande af og levesteder for vilde dyr og planter med henblik på træfældning og andre former for skovdrift.

 • Rådgive om gødning og herbicider

  Evne til at rådgive om gødningsstoffer og herbicider, når og hvor det er nødvendigt.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Bevare skove

  Tilstræbe at bevare og genoprette skovstrukturer, biodiversitet og økologiske funktioner.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Koordinere klargøring af nye områder

  Vælge og klargøre placeringen af nye træer og brug af kontrolleret afbrænding, bulldozere eller herbicider til at rydde plantevækst og skovningsrester.

 • Træffe beslutninger om skovbrugsforvaltning

  Træffe beslutninger om forskellige aspekter vedrørende forvaltning af naturressourcer, såsom skove og skovområder.

 • Rådgive om træhøst

  Vejlede om anvendelse af den bedst egnede træfældningsmetode: renafdrift, overstande, frøtræer, udvalg af grupper eller plukhugst.

 • Udføre skovanalyser

  Gennemgå data, rapporter og undersøgelser inden for skovbrug. På grundlag af disse oplysninger udarbejde en situationsanalyserapport om biodiversitet og genetiske ressourcer, der er relevante for skovbrug.

 • Anvende skovlovgivning

  Evne til effektivt at anvende skovlovgivning og -principper.

 • Overvåge skovsundhed

  Overvåge skovenes sundhedstilstand for at sikre, at skovarbejderne kan træffe alle nødvendige foranstaltninger.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Udføre bekæmpelse af træsygdomme

  Beskytte skovafgrøderne mod skadedyr og sygdomme ved hjælp af kemiske kontrolforanstaltninger, sanitet og udryddelse.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

Source: Sisyphus ODB