Profession socialarbejder specialiseret i seksuelle overgreb

Socialarbejdere specialiseret i seksuelle overgreb yder hjælpetjenester, kriseplejetjenester og rådgivning til kvinder og unge, der direkte eller indirekte har været udsat for seksuelle overgreb og/eller voldtægt. De informerer ofrene om de relevante juridiske procedurer og beskyttelsestjenester, mens de bevarer klientfortroligheden. De behandler også problematisk seksuel adfærd hos børn.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Unges psykologiske udvikling

  Have en forståelse af udviklingen og udviklingsbehovene hos børn og unge og observere adfærden og tilknytningsforholdene med henblik på at opdage forsinket udvikling.

 • Sociale videnskaber

  Udvikling af sociologiske, antropologiske, psykologiske, politiske og socialpolitiske teorier.

 • Klientcentreret rådgivning

  Praksis, der tilskynder klienterne til at koncentrere sig om, hvordan de har det på nuværende tidspunkt i forbindelse med rådgivningssessionen, med henblik på at lede efter de mest hensigtsmæssige løsninger.

 • Refleksion

  Måden på at lytte til personer, sammenfatte de vigtigste punkter og præcisere, hvad de føler, for at hjælpe dem med at reflektere over deres adfærd.

 • Juridiske krav i den sociale sektor

  De fastsatte lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav i den sociale sektor.

 • Supervision af personer

  Den handling, der består i at instruere en person eller en gruppe i en bestemt aktivitet.

 • Rådgivningsmetoder

  Rådgivningsteknikker anvendt i forskellige sammenhænge og med forskellige grupper og enkeltpersoner, især med hensyn til tilsynsmetoder og mægling i rådgivningsprocessen.

 • Menneskets psykologiske udvikling

  Menneskets psykologiske udvikling i løbet af dets levetid, teorier om personlighedsudvikling, kulturel og miljømæssig indflydelse, menneskelig adfærd, herunder udviklingskriser, handicap, usædvanlig adfærd og misbrugsadfærd.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Psykologiske teorier

  Den historiske udvikling af rådgivningsteorier og psykologiske teorier samt perspektiverne, anvendelsesmulighederne og interview- og rådgivningsstrategierne.

 • Strategier for håndtering af seksuelle overfald

  Rækken af strategier og tilgange, der anvendes i forbindelse med identifikationen, forhindringen og forebyggelsen af tilfælde af seksuelle overgreb. Dette omfatter at besidde viden om metoder og procedurer, der anvendes til at genkende tilfælde af seksuelle overgreb, de juridiske konsekvenser og mulige interventions- og rehabiliteringsaktiviteter. Seksuelle overgreb omfatter alle tilfælde, hvor en person tvinges til seksuelle handlinger mod sin vilje eller uden samtykke, samt tilfælde, hvor børn og mindreårige inddrages i seksuelle aktiviteter.

 • Kognitiv adfærdsterapi

  Den løsningsfokuserede tilgang til behandling af psykiske forstyrrelser med henblik på at løse problemer ved at undervise i nye informationsbehandlingsfærdigheder og håndteringsmekanismer.

 • Social retfærdighed

  Udvikling og principper for menneskerettigheder og social retfærdighed og måden, de bør anvendes på i hvert enkelt tilfælde.

 • Adfærdsterapi

  Adfærdsterapiens egenskaber og fundamenter, som fokuserer på ændring af patienters uønskede eller negative adfærd. Den indebærer undersøgelse af den nuværende adfærd og de midler, hvormed denne kan aflæres.

Færdigheder

 • Relatere emfatisk

  Anerkende, forstå og dele følelser og indblik oplevet af en anden.

 • Fremme social forandring

  Fremme ændringer i forholdet mellem enkeltpersoner, familier, grupper, organisationer og lokalsamfund ved at tage højde for og håndtere uforudsigelige forandringer på mikro-, makro- og mellem-niveau.

 • Kommunikere professionelt med kolleger inden for andre områder

  Kommunikere professionelt og samarbejde med andre faggrupper inden for sundheds- og socialsektoren.

 • Demonstrere lederskab inden for sociale tjenester

  Gå forrest i den praktiske håndtering af arbejdsretlige sager og aktiviteter.

 • Fastholde ikke-emotionel deltagelse

  Anvende et bredere perspektiv og holde afstand til de emotioner og følelser, som klienten har givet udtryk for i forbindelse med rådgivning.

 • Give socialrådgivning

  Bistå og vejlede de sociale servicebrugere med henblik på at løse personlige, sociale eller psykologiske problemer og udfordringer.

 • Følge sundheds- og sikkerhedsforskrifter inden for social pleje

  Sikre hygiejnisk arbejdspraksis, der respekterer sikkerheden ved dagpleje, hjemmepleje og pleje i hjemmet.

 • Støtte unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

  Arbejde med børn og unge for at tilskynde dem til at tale om traumatiserende seksuelle overgreb og finde trøst i det.

 • Gennemføre terapisessioner

  Arbejde i møder med enkeltpersoner eller grupper for at give terapi i et kontrolleret miljø.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Opbygge et forhold til brugere af sociale tjenester

  Udvikle samarbejdsrelationer, håndtere brud eller spændinger i relationen, fremme tilknytning, vække brugeres tillid og samarbejde ved at lytte til brugeren, vise omsorg, varme og ærlighed.

 • Vurdere situationen for brugere af sociale tjenester

  Vurdere den sociale situation for brugere af tjenester, så der skabes balance mellem nysgerrighed og respekt for dialogen, tages hensyn til deres familier, organisationer og samfund og de dermed forbundne risici, og behov og ressourcer identificeres for at opfylde fysiske, følelsesmæssige og sociale behov.

 • Gennemføre videreuddannelsesprogrammer inden for socialt arbejde

  Foretage løbende faglig udvikling (CPD) med henblik på løbende at opdatere og udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for rammerne af det sociale arbejde.

 • Arbejde med virkningerne af misbrug

  Arbejde med enkeltpersoner om virkningerne af misbrug og traumer, såsom seksuelt, fysisk, psykisk, kulturelt og forsømmelse.

 • Håndtere social krise

  Identificere, reagere på og motivere enkeltpersoner i sociale krisesituationer rettidigt ved brug af alle ressourcer.

 • Fremme beskyttelsen af unge

  Forstå beskyttelse, og hvad der skal gøres i tilfælde af faktisk eller potentiel skade eller misbrug.

 • Have emotionel intelligens

  Genkende egne og andres følelser, skelne korrekt mellem dem og observere, hvordan de kan påvirke ens omgivelser og den sociale interaktion, og hvad der kan gøres ved det.

 • Fremme helingsprocessen efter seksuelt overgreb

  Gribe ind for at støtte og fremme heling og vækst af personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, ved at give dem mulighed for at anerkende deres erindringer og smerte, identificere deres indflydelse på adfærd og lære at integrere dem i deres liv.

 • Kommunikere med brugere af sociale tjenester

  Anvende verbal, ikke-verbal, skriftlig og elektronisk kommunikation. Være opmærksom på sociale brugeres særlige behov, karakteristika, evner, præferencer, alder, udviklingsstadium og kultur.

 • Reagere over for personers ekstreme følelser

  Reagere og hjælpe på passende vis i tilfælde af ekstreme følelsesmæssige reaktioner hos personer i en krisesituation, med ekstrem angst, eller som er traumatiserede.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Tilskynde klienter til at undersøge sig selv

  Støtte og tilskynde kunderne til at analysere og være opmærksomme på visse aspekter i deres liv, der kan have været svære eller umulige at håndtere indtil nu.

 • Sikre tjenestebrugernes tillid

  Etablere og opretholde kundens tiltro og tillid, kommunikere på en passende, åben, nøjagtig og enkel måde og være ærlig og pålidelig.

 • Fremme menneskerettigheder

  Fremme og respektere menneskerettigheder og mangfoldighed i lyset af de selvstændige enkeltpersoners fysiske, psykologiske, åndelige og sociale behov, idet der tages hensyn til deres holdninger, overbevisninger og værdier, de internationale og nationale etiske regler samt sundhedsydelsernes etiske konsekvenser, sikre deres ret til privatlivets fred og overholde fortrolig behandling af sundhedsoplysninger.

 • Rapportere om social udvikling

  Rapportere resultater og konklusioner om samfundets sociale udvikling på en letforståelig måde, præsentere disse mundtligt og skriftligt for en række målgrupper fra ikke-eksperter til eksperter.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Anvende socialt retfærdige arbejdsprincipper

  Arbejde i overensstemmelse med forvaltningsmæssige og organisatoriske principper og værdier med fokus på menneskerettigheder og social retfærdighed.

 • Anvende kvalitetsstandarder inden for sociale tjenester

  Anvende kvalitetsstandarder inden for sociale tjenesteydelser, samtidig med at værdierne og principperne for den sociale indsats opretholdes.

 • Henvise brugere af sociale tjenester

  Henvise til andre fagfolk og andre organisationer på grundlag af brugernes krav og behov.

 • Organisere forebyggelse af tilbagefald

  Hjælpe patienten eller klienten med at identificere og foregribe situationer med høj risiko eller eksterne og interne udløsningsmekanismer. Støtte dem i udviklingen af bedre copingstrategier og nødplaner i tilfælde af fremtidige vanskeligheder.

 • Støtte en positiv holdning blandt unge

  Hjælpe børn og unge med at vurdere deres sociale, følelsesmæssige og identitetsmæssige behov og udvikle et positivt selvbillede, give dem mere selvværd og forbedre deres selvtillid.

 • Samarbejde på tværfagligt niveau

  Samarbejde med mennesker i andre sektorer for så vidt angår sociale tjenesteydelser.

 • Føre fortegnelser over arbejde med tjenestebrugere

  Føre nøjagtige, præcise, ajourførte og rettidige registreringer af arbejdet med tjenestebrugerne under overholdelse af lovgivning og politikker vedrørende privatlivets fred og sikkerhed.

 • Levere sociale ydelser i forskellige kultursamfund

  Levere tjenester med opmærksomhed på forskellige kulturelle og sproglige traditioner med respekt og anerkendelse over for disse samfund og i overensstemmelse med politikker vedrørende menneskerettigheder, lighed og mangfoldighed.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Håndtere stress inden for organisationen

  Håndtere stresskilder og pres i ens eget arbejdsliv, såsom arbejdsrelateret, ledelsesmæssig, institutionel og personlig stress, og hjælpe andre med at gøre det samme for at fremme dine kollegers trivsel og undgå udbrændthed.

 • Hjælpe klienter med at træffe beslutninger under konsultationer

  Tilskynde klienter til at træffe deres egne beslutninger vedrørende deres problemer eller indre konflikter ved at mindske forvirringen og give klienterne mulighed for at nå frem til deres egne konklusioner uden forudindtagethed.

Source: Sisyphus ODB