Profession specialdyrlæge

Specialdyrlæger er fagpersoner med en omfattende videnskabelig uddannelse. De har beføjelse til i en uafhængig, etisk og personligt ansvarlig egenskab at udføre alle aspekter af veterinærmedicin i dyrevelfærdens og folkesundhedens interesse og i overensstemmelse med national og international lovgivning. Desuden skal de have et anerkendt eksamensbevis og/eller godtgjort erfaring inden for en bestemt art og/eller veterinær procedure. Veterinære fagområder klassificeres normalt efter art og/eller procedurer, f.eks.: Arterne kan omfatte heste- og zoologiske dyr. Procedurerne kan omfatte kardiologi, ortopædi. Aktuelle lister over fagområder og oplysninger om specifikke kvalifikationer og erfaring, der kræves, findes på: http://www.ebvs.org/ https://www.avma.org/Pages/home.aspx Du rådes til at kontakte det relevante nationale tilsynsorgan for yderligere information.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Klinisk veterinærvidenskab

  Almindelige sygdommes og lidelsers ætiologi, patogenese, kliniske tegn, diagnosticering og behandling. Dette omfatter veterinære områder som propædeutik, klinisk og anatomisk sygdom, mikrobiologi, parasitologi, klinisk medicin og kirurgi (herunder anæstesiologi), forebyggende medicin, billeddiagnostik, dyrereproduktion og reproduktionsforstyrrelser, veterinærmedicin og folkesundhed, veterinærlovgivning og retsmedicin og behandlingsmetoder.

 • Grundlæggende veterinærtjenester

  Veterinær anatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokemi, genetik, farmakologi, farmaci, toksikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi og faglig etik.

 • Biosikkerhed i forbindelse med dyr

  Kendskab til hygiejne og biosikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med dyr, herunder årsager, overførsel og forebyggelse af sygdomme samt anvendelse af politikker, materialer og udstyr.

 • Udføre veterinærinspektion før slagtning

  Foretage klinisk vurdering og certificering af sundhedsstatus for dyr bestemt til fødevareproduktion forud for slagtning.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

 • Miljøforbedringer for dyr

  Typer, metoder og anvendelse af forbedringer, så dyr kan udvise naturlig adfærd, herunder tilvejebringelse af miljømæssige stimuli, fodringsaktiviteter, puslespil, genstande til håndtering, sociale aktiviteter og træningsaktiviteter.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Husdyrvidenskab

  Ernæring, agronomi, landbrugsøkonomi, husdyrhold, hygiejne og biosikkerhed, etik, beskyttelse og besætningssundhed.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

 • Arbejdssikkerhed i veterinærmiljø

  Sikker arbejdspraksis på dyrlægeklinikker mhp. at identificere farer og dermed forbundne risici for at forebygge ulykker eller hændelser. Dette omfatter skader påført af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljø.

Færdigheder

 • Ordinere fysioterapi til dyr

  Foreskrive fysiske metoder til behandling af dyr, såsom ændring af motion, massage, varmebehandling, elektriske og andre bølgebaserede behandlinger.

 • Administrere brugen af vaccine

  Ordinere, indgive og administrere brugen af vaccine, immunstimulerende og immundæmpende stoffer og antisera.

 • Udføre kirurgiske procedurer på dyr

  Anvende betjeningsvejledning og instrumentspecifikke teknikker på et dyr med det formål at ændre den fysiologiske tilstand og/eller genetablere normal organ- eller vævsfunktion eller -struktur.

 • Udføre laboratorietest af animalske prøver

  Gennemføre og fortolke simple procedurer i et dyrlægelaboratorium på dyreprøveemner, med det formål at påvise, identificere eller kvantificere sygdomsfremkaldende agenser, evaluere organfunktioner eller bestemme arten af en sygdom.

 • Vurdere dyreadfærd

  Observere og evaluere dyrs adfærd for at kunne arbejde med dem på en sikker måde og genkende afvigelser fra normal adfærd, som signalerer problemer i sundhed og velfærd.

 • Evaluere oplysninger på området for veterinærsygepleje

  Kunne læse, forstå og anvende den mest aktuelle tilgængelige forskning for at begrunde afgørelser baseret på bedste praksis.

 • Vedligeholde kliniske veterinærfortegnelser

  Oprette og vedligeholde kliniske fortegnelser for dyr i overensstemmelse med de nationale lovkrav.

 • Udføre veterinærdiagnosticering

  Identificere og bestemme dyrenes fysiologiske status samt arten af og årsagen til sygdomme hos dyr gennem evaluering af patientforløb, klinisk undersøgelse og udvælgelse, udtagning og gennemgang af verifikationsbilleder, laboratorietest og andre sekundære testdata.

 • Indsamle prøver fra dyr med henblik på diagnosticering

  Indhent prøver af et dyrs kropsvæsker, sekretion, udskillelse eller andre væv for at lette diagnosticering af helbred og sygdom.

 • Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø

  Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø for at identificere farer og risici i forbindelse hermed med henblik på at forebygge uheld eller hændelser. Dette omfatter skader forårsaget af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljøer.

 • Formidle specialiserede veterinæroplysninger

  Formidle relevansen af og fremskridtene inden for specialisering til praktiserende dyrlæger og ikke-dyrlæger.

 • Aflive dyr

  Aflive et dyr smertefrit, der lider af en uhelbredelig og smertefuld sygdom.

 • Certificere udøvelsen af veterinærprocedurer

  Udarbejde en præcis beskrivende certificering af de procedurer, der gennemføres af en dyrlæge.

 • Administrere godkendte veterinærlægemidler

  Ordinere og/eller indgive alle former for lægemidler, herunder væskebehandling ad alle indgivelsesveje. Dette omfatter vurdering af sikkerheden og effektiviteten af et enkelt lægemiddel og af kombinationer af lægemidler til brug hos dyret, samtidig med at det sikres, at hverken ejeren eller den offentlige sundhed bringes i fare.

 • Udføre foreløbig obduktion af dyr

  Udføre foreløbig undersøgelse af dyrekroppen med det formål at diagnosticere ætiologi og patofysiologi af sygdom eller død af dyr og for sikkerhed og kvalitet af de animalske produkter, der indgår i fødevarekæden.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Implantere mikrochips i dyr

  Implantere mikrochips under huden på dyr.

 • Gennemføre dyrlægekonsultationer

  Gennemføre struktureret og empatisk kommunikation med kunder for at fastslå eller levere relevante kliniske oplysninger om sundhedstilstand, behandlingsmuligheder eller anden løbende pleje af patienten.

 • Udstede certifikater til animalske produkter

  Udstede certifikater vedrørende dyresundhed og -velfærd eller animalske produkter på grundlag af den nødvendige undersøgelse eller afprøvning i overensstemmelse med de certificeringsprincipper, der er vedtaget på europæisk plan.

 • Anvende specialiseret veterinær viden

  Løse problemer, der ligger uden for en praktiserende dyrlæges kompetence.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Administrere dyrevelfærd

  Planlægge, administrere og evaluere anvendelsen af de fem universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov, alt efter art, situation og eget erhverv.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Overholde adfærdskodeks for dyrlæger

  Overholde lovgivning og regler for god praksis for dyrlæger.

 • Give bedøvelsesmiddel til dyr

  Vælge, indgive og overvåge bedøvelsesmidler hos dyr som forberedelse til kirurgi.

 • Anvende veterinærepidemiologi

  Analysere sygelighed og dødelighed i forbindelse med dyre- og zoonotiske sygdomme hos en given population og relatere resultaterne til normen. Dette omfatter indsamling og analyse af data og oplysninger til brug for individuelle dyr, grupper eller bredere som en del af et netværk af sygdomsovervågning. Gennemføre interventions- og kontrolforanstaltninger.

 • Give dyr beroligende midler

  Udvælge, administrere og overvåge beroligende midler til medicinsk intervention.

Source: Sisyphus ODB