Profession specialiseret fysioterapeut

Specialiserede fysioterapeuter er højt specialiserede. De træffer komplekse beslutninger og håndterer risici i uforudsigelige sammenhænge og inden for et bestemt område. De kan fokusere på et bestemt område inden for klinisk praksis, uddannelse, forskning eller erhvervsmæssig administration.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lede sundhedspersonale

  De ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der kræves i forbindelse med sundhedspleje.

Færdigheder

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Bidrage til rehabiliteringsprocessen

  Bidrage til rehabiliteringsprocessen for at forbedre aktivitet, funktion og deltagelse ved hjælp af en personcentreret og evidensbaseret tilgang.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Foretage fysioterapeutisk diagnosticering

  Give en fysioterapeutisk diagnosticering/et klinisk indtryk af kundens tilstand, arbejde sammen med kunden med henblik på at identificere funktionsnedsættelser, aktivitet og deltagelsesbegrænsninger som følge af sygdom, tilskadekomst og/eller aldring og anlægge en holistisk tilgang.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Supervisere fysioterapistuderende

  Overvåge, oplyse og tilbyde uddannelsesmuligheder til fysioterapistuderende.

 • Udvikle planer for patientudskrivning

  Tilrettelægge planlægningen af udskrivning, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at klienterne og omsorgspersonerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Vise lederskab

  Lede og påvirke andre med henblik på at fremme og bidrage til politikudvikling, fortalervirksomhed, udvidelse af grænser og strategi på forskellige niveauer.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Tilbyde avanceret klinisk fysioterapi

  Yde avanceret klinisk rådgivning til individuelle kunder eller grupper i forbindelse med diagnose og planlægning af komplekse tiltag, støtte andre fysioterapeuter i at planlægge klientpleje og forståelse af den avancerede fysioterapeuts rolle og ansvarsområder.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Forvalte budgettet for en plejeafdeling

  Forvalte budgettet for en plejeafdeling. Samarbejde om budgetplanlægningsprocesser, herunder udgifter til artikler, der er nødvendige for passende sundhedstjenester og administration.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Foretage fysioterapeutisk vurdering

  Foretage en fysioterapeutisk vurdering, der omfatter data indsamlet fra subjektive, fysiske undersøgelser og oplysninger fra andre relevante kilder, for at opretholde klienters sikkerhed, komfort og værdighed under vurderingen.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Oplyse om virkningerne af fysioterapi

  Give oplysninger om terapeutiske resultater og iboende risici for kunden, som sikrer, at kunden forstår, og handler i overensstemmelse med etiske principper og lokale/nationale politikker, når kunden ikke er i stand til at forstå.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Yde støtte ved selvbehandling

  Informere kunden om evidensbaserede oplysninger og strategier vedrørende selvbehandling.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Bidrage til fysioterapitjenester af høj kvalitet

  Deltage i aktiviteter, der fremmer kvalitet, navnlig i forbindelse med erhvervelse og evaluering af udstyr, ressourcer, sikker opbevaring og udbudsstyring.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Anvende klinisk fysioterapi

  Anvende af klinisk fysioterapi i forskellige praksisområder ved hjælp af en holistisk og evidensbaseret tilgang.

 • Støtte læring inden for sundhedssystemet

  Yde den nødvendige støtte til at fremme læring for klienter, omsorgspersoner, studerende, fagfæller, støttemedarbejdere og andre sundhedspersoner ved at vurdere den lærendes udviklingsbehov og præferencer, udforme aftalte formelle og uformelle læringsmål og levere materialer, der fremmer læring og udvikling.

 • Lede fysioterapipersonale

  Rekruttere, uddanne, lede, udvikle og overvåge fysioterapeutiske medarbejdere, hvor det er hensigtsmæssigt, og sikre, at der leveres en klinisk effektiv service til klienterne, hvor det anerkendes, at der er behov for videreuddannelse af både en selv og andet fysioterapeutisk personale.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Styre klinisk risiko

  Forbedre kvaliteten og sikre leveringen af sundhedsydelser, idet der lægges særlig vægt på at identificere de omstændigheder, der bringer kunder, deres familier og omsorgspersoner, personale, studerende og andre i fare for at komme til skade og handle for at forhindre eller kontrollere disse risici.

 • Fremme sundhed

  Fremme sundhed, trivsel og forebyggelse af sygdom eller personskader for kunder og erhvervet for at forbedre samfunds- og folkesundheden.

 • Udvikle planer for overførsel af pleje

  Tilrettelægge overførsel af sundhedsydelser, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at patienten/klienten og plejerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Justere fysioterapeutiske indgreb

  Justere fysioterapeutiske indgreb, der er baseret på en revurdering af klientens reaktion på behandlingen.

 • Ordinere sundhedsprodukter

  Ordinere sundhedsprodukter, når det er angivet for den terapeutiske virkning, som er afpasset efter kundens behov og i overensstemmelse med evidensbaseret praksis, nationale og praktiske protokoller og inden for rammerne af praksis.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Fremme sundheds- og sikkerhedspolitikker inden for sundhedsvæsenet

  Fremme overholdelse af lokal, regional, national og europæisk sundheds- og sikkerhedslovgivning, politikker, retningslinjer og protokoller.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Indsamle sundhedsbrugers generelle data

  Indsamle kvalitative og kvantitative data om sundhedsbrugerens anagrafiske data og yde støtte til udfyldelse af det nuværende og tidligere historiske spørgeskema og registrere de foranstaltninger/prøvninger, der udføres af behandleren.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Udføre sundhedsrelateret forskning

  Forske i sundhedsrelaterede emner og formidle resultaterne mundtligt gennem offentlige præsentationer eller ved udarbejdelse af rapporter og andre publikationer.

 • Ordinere fysioterapeutisk test

  Ordinere diagnostisk billeddannelse, laboratorietest og andre undersøgelser som led i fysioterapeuters vurdering i visse situationer, hvor det er relevant, og i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning og/eller politik.

 • Efterleve principper for sundhed og sikkerhed

  Overholde og anvende de vigtigste politikker og procedurer for sundhed og velvære i overensstemmelse med arbejdsgiverens politikker. Indberette de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er identificeret, og følge de relevante procedurer, hvis der sker en ulykke eller personskade.

 • Foretage triage af klienter til fysioterapi

  Foretage triage af klienter til fysioterapi, prioritere vurdering af dem og angive, hvor der er behov for yderligere ydelser.

 • Udnytte avancerede kliniske kompetencer

  Anvende avancerede kliniske kompetencer i bestemte sammenhænge efter specifik uddannelse for at imødekomme kundens behov.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Vedligeholde fysioterapiudstyr

  Vedligeholde fysioterapiudstyr og -materiel og sikre, at udstyret er sikkert og egnet til formålet.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og en evaluering (analyse) på grundlag af indsamlede data efter en vurdering baseret på en proces med et klinisk ræsonnement.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

 • Fortolke medicinske resultater

  Fortolke, integrere og anvende resultaterne af diagnostisk billeddannelse, laboratorietest og andre undersøgelser som led i vurderingen af klienten i samråd med andre sundhedspersoner.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Udvikle fysioterapeutiske tjenester

  Udvikle en sikker og effektiv fysioterapeutisk tjeneste af høj kvalitet.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udvikle strategiske planer for fysioterapeutiske tjenester

  Bidrage til udviklingen af systemer, politikker og procedurer for levering af fysioterapeutiske tjenesteydelser, udveksle viden og bidrage til interne og eksterne læringsmuligheder.

 • Deltage i fysioterapeutisk forskning

  Engagere sig forskelligt i forskningsaktiviteter for at forbedre kvaliteten af og evidensgrundlaget for fysioterapi.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Supervisere fysioterapeutassistenter

  Føre tilsyn med og sørge for læringsmuligheder for fysioterapeuter.

 • Måle effektiviteten af den leverede tjeneste

  Gøre brug af en problemløsningsmetode til udvikling og måling af anbefalinger til forbedring af kvaliteten af den faglige praksis i stadig mere uforudsigelige sammenhænge og bidrage til forandring og udvikling inden for erhvervet eller tjenesten på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Foretage klienttriage

  Bidrage til triageprocessen med henblik på at udpege klienter til den mest hensigtsmæssige forvaltningsvej for deres tilstand i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Ordinere medicin

  Ordinere medicin, når det er indiceret, for terapeutisk effekt, der passer til klientens behov og i overensstemmelse med evidensbaseret praksis, nationale og praktiske protokoller og inden for rammerne af praksis.

Source: Sisyphus ODB