Profession speciallærer i grundskolen

Speciallærere i grundskolen leverer specialudformet undervisning til elever på grundskoleniveau med forskellige handicap og sikrer, at de når deres læringspotentiale. Nogle speciallærere i grundskolen arbejder med børn, der har milde til moderate handicap, og anvender læseplaner, der er tilpasset til den enkelte elevs særlige behov. Andre speciallærere i grundskolen bistår og underviser elever med intellektuel funktionsnedsættelse og autisme ved at fokusere på undervisning i grundlæggende eller avancerede læse- og skrivefærdigheder, livsfærdigheder og sociale færdigheder. Alle lærere bedømmer elevernes fremskridt under hensyntagen til deres stærke og svage sider og meddeler resultaterne til forældre, rådgivere, administratorer og andre involverede parter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Børns fysiske udvikling

  Anerkende og beskrive udviklingen ved iagttagelse af følgende kriterier: vægt, længde, hovedstørrelse, ernæringskrav, nyrefunktion, hormonpåvirkninger af udviklingen, reaktion på stress samt infektion.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Procedurer i grundskolen

  En grundskoles indre funktion, såsom strukturen af den relevante uddannelsesstøtte- og ledelse, politikkerne og reglerne.

 • Handicappleje

  De specifikke metoder og praksisser, der anvendes til at pleje personer med fysiske handicap, funktionsnedsættelse og indlæringsvanskeligheder.

 • Specialundervisning

  Undervisningsmetoderne, -udstyret og -omgivelserne, der anvendes til at støtte elever med særlige behov, så de kommer til at trives i skolen eller i samfundet.

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

Færdigheder

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Sikre balance mellem deltageres personlige behov og gruppens behov

  Anvende forskellige tilgange i din praksis, der afvejer behovene hos den enkelte person og gruppen som helhed. Styrke den enkeltes evner og erfaring, den såkaldte personcentrerede praksis, samtidig med at deltagerne og arbejdstagerne hjælpes til at danne en sammenhængende gruppe. Skabe en støttende og sikker atmosfære for aktiv udforskning af din kunstneriske disciplin.

 • Bistå ved børns udvikling af grundlæggende personlige kompetencer

  Tilskynde og lette udviklingen af børns naturlige nysgerrighed og sociale og sproglige evner gennem kreative og sociale aktiviteter, såsom fortællekunst, fantasifuld leg, sange, tegninger og spil.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Give lektier for

  Angive yderligere øvelser og opgaver, som de studerende skal forberede hjemme, forklare dem på en klar måde og fastlægge fristen og evalueringsmetoden.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Opretholde kontakt med børns forældre

  Oplyse børnenes forældre om de planlagte aktiviteter, forventninger inden for programmet og børns individuelle fremskridt.

 • Undervise i grundskoleindhold

  Undervise elever i grundskolen i teori og praksis inden for en lang række emner, såsom matematik, sprog og naturfag, der bygger på elevernes eksisterende viden og tilskynder dem til at uddybe deres forståelse af de emner, de er interesseret i.

 • Støtte en positiv holdning blandt unge

  Hjælpe børn og unge med at vurdere deres sociale, følelsesmæssige og identitetsmæssige behov og udvikle et positivt selvbillede, give dem mere selvværd og forbedre deres selvtillid.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Opretholde disciplinen blandt eleverne

  Sørge for, at eleverne følger de regler og den adfærdskodeks, der er fastlagt i skolen, og træffe passende foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse eller dårlig opførsel.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Implementere plejeprogrammer for børn

  Udføre aktiviteter med børn i overensstemmelse med deres fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale behov ved hjælp af passende værktøjer og udstyr, der fremmer interaktion og læringsaktiviteter.

 • Håndtere børns problemer

  Fremme forebyggelse, tidlig påvisning og håndtering af børns problemer med fokus på udviklingsmæssige forsinkelser og lidelser, adfærdsproblemer, funktionsnedsættelser, sociale belastninger, psykiske lidelser, herunder depression og angstlidelser.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Give særlig vejledning til elever med særlige behov

  Undervise elever med behov for særlig opmærksomhed, ofte i små grupper, hvor der tages hensyn til deres individuelle behov, lidelser og handicap. Fremme den psykologiske, sociale, kreative eller fysiske udvikling af børn og teenagere ved hjælp af specifikke metoder såsom koncentrationsøvelser, rollespil, bevægelsestræning og maling.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Assistere børn med særlige behov i skolen

  Bistå børn med særlige behov, identificere deres behov, tilpasse klasselokalets inventar til dem og hjælpe dem med at deltage i skolernes aktiviteter.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

Source: Sisyphus ODB