Profession specialsygeplejerske

Specialsygeplejersker fremmer og restituerer menneskers sundhed og diagnosticerer og plejer inden for et specifikt sygeplejeområde. Eksempler på sådanne specialiserede sygeplejejob inkluderer, men er ikke begrænset til, sygeplejerske til ambulant pleje, sygeplejerske til avanceret praksis, hjertesygeplejerske, klinikassistent, hjemmesygeplejerske, retsmedicinsk sygeplejerske, gastroenterologisk sygeplejerske, hospicesygeplejerske og palliativ sygeplejerske, pædiatrisk sygeplejerske, sygeplejerske inden for folkesundhed, rehabiliteringssygeplejerske, nyresygeplejerske og skolesygeplejerske. Specialsygeplejersker er videreuddannede almene sygeplejersker, der har tilladelse til at virke som specialister med særlig ekspertise inden for en gren af sygeplejersken.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Specialiseret sygepleje

  Analyse af komplekse kliniske problemer, diagnosticering, igangsætning og evaluering af behandling af patienter på flere fagområder inden for specialisering.

 • Sociale sammenhænges indvirkning på sundheden

  De sociale og kulturelle forhold i forbindelse med enkeltpersoners adfærd og konsekvenserne heraf for deres sundhed i den sociale og kulturelle sammenhæng.

Færdigheder

 • Bidrage til udviklingen inden for specialiseret sygepleje

  Bidrage til den fortsatte udvikling af specialiseret og forskningsbaseret praksis, deltage i løbende faglig udvikling og forskningsprogrammer, når det er relevant.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Koordinere pleje

  Koordinere behandling af patientgrupper, være i stand til at styre en række patienter inden for et givet tidsrum og levere optimale sundhedsydelser.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Anvende bæredygtighedsprincipper inden for sundhedssystemet

  Tage hensyn til bæredygtighedsprincipperne i sundhedssystemet og tilstræbe en rationel anvendelse af ressourcer.

 • Tilpasse ledelsesstil inden for sundhedssystemet

  Tilpasse ledelsesstil og tilgange til forskellige situationer med hensyn til klinisk plejepraksis og sundhedspleje.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Implementere videnskabelige beslutningsprocedurer inden for sundhedssystemet

  Gennemføre videnskabelige resultater af evidensbaseret praksis ved at integrere forskningsevidens i beslutningstagningen ved at formulere et fokuseret klinisk spørgsmål som reaktion på et anerkendt oplysningsbehov, søge efter de mest hensigtsmæssige beviser for at opfylde dette behov, foretage en kritisk gennemgang af de fundne beviser, indarbejde beviserne i en handlingsstrategi og vurdere virkningerne af eventuelle afgørelser og foranstaltninger.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Udføre personcentreret pleje

  Behandle enkeltpersoner som partnere i planlægning, udvikling og evaluering af behandling for at sikre, at det passer til deres behov. Sætte dem og deres omsorgspersoner i centrum for alle beslutninger.

 • Styrke personer, familier og grupper

  Styrke enkeltpersoner, familier og grupper i forhold til en sund livsstil og selvpleje.

 • Kommunikere inden for specialiseret sygepleje

  Formulere og formidle komplekse kliniske emner til patienter, slægtninge og andet sundhedspersonale.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Udføre sygepleje i forbindelse med langtidspleje

  Gøre det muligt at fremme og udvikle sygepleje i forbindelse med langtidspleje, ledsagesygdomme og situationer med pasningskrævning for at bevare personers personlige autonomi og relationer til miljøet i forbindelse med sundheds-/sygdomsprocessen.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Diagnosticere sygepleje

  Et skøn baseret på en omfattende sygeplejevurdering. 

 • Administrere information inden for sundhedssystemet

  Hente, anvende og udveksle oplysninger mellem patienter og sundhedspersoner og inden for sundhedssektoren.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Løse problemer inden for sundhedssystemet

  Gennemføre tiltag ved tidligere at identificere og analysere problemer, der gør det lettere at finde den mest fordelagtige løsning for patienter, familie og lokalsamfundet, nå mål, forbedre resultater og bevare arbejdskvalitet.

 • Bruge elektroniske patientjournaler inden for sygepleje

  Bruge elektroniske patientjournaler til at dokumentere vurderinger, diagnoser, indgreb og resultater inden for pleje baseret på sammenlignelige klassificeringssystemer for pleje og behandlingstaksonomi.

 • Igangsætte livredning

  Igangsætte livreddende handlinger ved at træffe foranstaltninger i kriser og katastrofesituationer.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Rådgive om sund livsstil

  Fremme en sund livsstil, forebyggende foranstaltninger og egenomsorg ved at styrke deres indflydelse, fremme sundhed og fremme adfærd og terapeutisk overensstemmelse ved at give patienterne den nødvendige information til støtte for overholdelse og følgen af ordinerede behandlinger, medicinering og sygepleje.

 • Gennemføre evaluering i specialiseret sygepleje

  Evaluere og foretage revision af specialistområdet for at sikre levering af sikker pleje.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Analysere plejekvaliteten

  Analysere sundhedsplejens kvalitet for at forbedre den professionelle praksis som almen sygeplejerske.

 • Coache personer i specialiseret sygepleje

  Følge med den teknologiske udvikling og uddanne sygeplejersker, andre sundhedsfaglige personer og patientgrupper om fremskridt på specialeområdet.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Levere professionel sygepleje

  Yde faglig bistand, der er passende i forhold til sundheds- og plejebehovet hos enkeltpersoner, familier og grupper, idet der tages hensyn til den videnskabelige udvikling, samt de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen om god forretningsskik.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Fremme menneskerettigheder

  Fremme og respektere menneskerettigheder og mangfoldighed i lyset af de selvstændige enkeltpersoners fysiske, psykologiske, åndelige og sociale behov, idet der tages hensyn til deres holdninger, overbevisninger og værdier, de internationale og nationale etiske regler samt sundhedsydelsernes etiske konsekvenser, sikre deres ret til privatlivets fred og overholde fortrolig behandling af sundhedsoplysninger.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Udskrive patienter under ledelse af sygeplejersker

  Igangsætte og lede udskrivningsproceduren for patienter med deltagelse af alle relevante faggrupper for at fremskynde udskrivning. Bistå med forvaltning af senge og kapacitet på hele hospitalet.

 • Arbejde inden for et bestemt sygeplejeområde

  Fungere i en udvidet praksis med henblik på at udføre avanceret behandling, diagnostik og invasive indgreb i forbindelse med specialiseringsområdet.

 • Fremme sundhed inden for specialpleje

  Identificere sundhedsfremme- og uddannelsesbehov hos patienter inden for specialområdet og udvikle og gennemføre strategier efter behov.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Implementere grundlæggende sygepleje

  Implementere de grundlæggende teoretiske og metodologiske principper for sygepasning, grundlæggende sygeforsorg på grundlag af videnskabelige data og de disponible ressourcer.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Rådgive om sygepleje

  Rådgive, instruere og støtte personer, der har behov for pleje og deres nærtstående.

 • Implementere sygepleje

  Implementere sygepleje i forbindelse med behandling af patienter for at forbedre den faglige praksis.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Planlægge sygepleje inden for specialområder

  Lede og koordinere behandlingen af patienter på specialområder for at sikre fortsat pasning og en konsekvent høj kvalitet.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Deltage i uddannelsen af sundhedspersonale

  Deltage i den praktiske uddannelse af sundhedspersonale på grundlag af den viden og de færdigheder, der erhverves.

 • Promovere et positivt billede af sygepleje

  Præsentere og bevare et positivt billede af sygepleje i specifikke sundheds- og uddannelsesspektres særlige miljøer.

 • Evaluere sygepleje

  Evaluere mekanismer og processer til løbende kvalitetsforbedringer inden for sygepleje i betragtning af den videnskabelige, tekniske og etiske udvikling.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

Source: Sisyphus ODB