Profession specialvejleder for studerende

Specialvejledere for studerende yder bistand til studerende med indlæringsvanskeligheder og fungerer som hovedkontaktpunkt for disse studerende. De sikrer, at der tilbydes ekstra undervisning og uddannelsesprogrammer til udsatte studerende med akademiske eller personlige problemer. De organiserer også flere sociale aktiviteter i løbet af studieåret.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med aktiviteter uden for skoletiden

  Føre tilsyn med og eventuelt tilrettelægge uddannelse eller rekreative aktiviteter for studerende uden for de obligatoriske fag.

 • Koordinere undervisningsprogrammer

  Planlægge og koordinere undervisnings- og offentlige outreachprogrammer, såsom workshopper, turnéer, forelæsninger og kurser.

 • Håndtere problemer, der blokerer akademisk fremskridt

  Tage fat på problemer, der kan blokere for en elevs skolemæssige udvikling, f.eks. sociale, psykologiske, følelsesmæssige eller fysiske vanskeligheder, ved hjælp af rådgivning og forskellige former for foranstaltninger.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Være tutor for elever

  Yde privat, supplerende undervisning til de studerende individuelt for at forbedre deres læring. Støtte og vejlede studerende, der kæmper med et bestemt emne, eller som har indlæringsvanskeligheder.

 • Kommunikere med unge

  Anvende mundtlig og nonverbal kommunikation og kommunikere skriftligt, elektronisk eller på tegning. Tilpasse din henvendelse til børn og unges alder, behov, egenskaber, evner, præferencer og kultur.

 • Rekruttere elevrepræsentant

  Vurdere, rekruttere og uddanne nye studenterambassadører, der fungerer som bindeled mellem uddannelsesinstitutionen og andre grupper.

 • Kortlægge uddannelsesbehov

  Kortlægge studerendes, organisationers og virksomheders uddannelsesbehov med henblik på at støtte udviklingen af læseplaner og uddannelsespolitikker.

 • Tage hensyn til den studerendes situation

  Tage hensyn til elevers personlige baggrund ved undervisning, udvisning af empati og respekt.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Rådgive elever

  Yde bistand til studerende med uddannelsesmæssige, karriererelaterede eller personlige spørgsmål som f.eks. valg af fag, tilpasning til skole og social integration, karriereudvikling og -planlægning samt familieproblemer.

 • Administrere optagelsesprogrammer

  Overvåge og regulere de adgangskurser, der tilbydes underrepræsenterede studerende med henblik på at udvikle deres færdigheder for at forberede dem på universitetet. Analysere effektiviteten af disse uddannelsesprogrammer og om nødvendigt foretage ændringer i dem.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

Source: Sisyphus ODB