Profession strålebeskyttelseskoordinator

Strålebeskyttelseskoordinatorer er ansvarlige for beskyttelsen mod skadelige virkninger forårsaget af eksponering for ioniserende stråling. De sikrer overholdelse af love og administrative bestemmelser ved at håndhæve sikkerhedsforanstaltninger. De udarbejder desuden planer for strålingsbeskyttelse, navnlig for nukleare anlæg og faciliteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kerneenergi

  Produktion af elektrisk energi ved brug af atomreaktorer ved at konvertere den energi, der frigøres fra atomkerner i reaktorer, og som genererer varme. Derefter genererer denne varme damp, som kan producere strøm til en dampturbine.

 • Lovgivning om kerneenergi

  Have indgående kendskab til europæisk, national og international lovgivning om udøvelse af nukleare aktiviteter.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Strålingsfysik inden for sundhedspleje

  Strålingsfysik i forbindelse med konventionel radiologi, CT, MRI, ultralyd, diagnostisk nuklearmedicin og principperne herfor, såsom anvendelsesområder, indikationer, kontraindikationer, begrænsninger og strålingsfarer.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Atomfysik

  Fagområde inden for fysik, hvor protoner og neutroner og deres interaktioner i atomer analyseres.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Radioaktiv forurening

  De forskellige årsager til tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser eller på overflader og måden, hvorpå forurenende stoffer, deres risici og koncentrationen af forurenende stoffer kan identificeres.

Færdigheder

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Rådgive om forureningsforebyggelse

  Rådgive enkeltpersoner og organisationer om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der bidrager til forebyggelse af forurening og dermed forbundne risici.

 • Udvikle strategier for strålingsbeskyttelse

  Udvikle strategier for anlæg og organisationer, der er i fare for at blive udsat for stråling eller radioaktive stoffer, såsom hospitaler og nukleare anlæg, for at beskytte personer på stedet i tilfælde af risiko, samt minimere eksponering for stråling under arbejdet.

 • Overvåge strålingsniveauer

  Bruge måle- og afprøvningsudstyr og -teknikker til identifikation af strålingsniveauer eller radioaktive stoffer med henblik på at styre eksponeringen og minimere risici for sundhed, sikkerhed og miljø.

 • Overvåge systemer på atomkraftværker

  Kontrollere nukleare anlæg, såsom ventilations- og vandafledningssystemer, for at sikre, at de fungerer korrekt, og identificere uregelmæssigheder.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Anvende procedurer for strålingsbeskyttelse

  Kontrollere regler vedrørende ioniserende stråling og sikre, at disse er i overensstemmelse med direktivet om medicinsk eksponering.

 • Overholde sikkerhedsforskrifter for kernekraftanlæg

  Overholde sikkerhedsprocedurer, politikker og lovgivning for kernekraftanlæg for at garantere et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og garantere befolkningens sikkerhed.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Instruere medarbejdere om strålingsbeskyttelse

  Forklare de forskellige retlige og driftsmæssige foranstaltninger, der er indført i virksomheden mod stråling, såsom begrænsning af eksponeringstid og anvendelse af beskyttelsesudstyr, til medarbejdere og informere om nødprocedurerne.

 • Reagere på nukleare nødsituationer

  Iværksætte strategier til at reagere i tilfælde af funktionsfejl i udstyr, fejl eller andre hændelser, der kan føre til forurening og andre nukleare nødsituationer, sikre, at faciliteten er sikret og alle nødvendige områder evakueret, samt yderligere skader og risici begrænset.

 • Designe strategier for nukleare nødsituationer

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af strategier, der tager sigte på at forebygge funktionsfejl i udstyr, fejl og forureningsrisici i nukleare anlæg, og som skitserer indsatsforanstaltninger i tilfælde af en nuklear nødsituation.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

Source: Sisyphus ODB