Profession sundhedspsykolog

Sundhedspsykologer beskæftiger sig med forskellige aspekter af enkeltpersoners og gruppers sundhedsrelaterede adfærd ved at hjælpe enkeltpersoner eller grupper med at forebygge sygdom og fremme sund adfærd ved også at tilbyde rådgivning. De udfører opgaver med henblik på at udvikle sundhedsfremmende aktiviteter og projekter på grundlag af psykologi, forskningsresultater, teorier, metoder og teknikker. De beskæftiger sig også forskning i sundhedsrelaterede emner for at påvirke den offentlige politik på sundhedsområdet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Krisehåndtering

  Håndteringsstrategier, der giver den enkelte mulighed for at overvinde deres problemer eller frygt og undgå psykisk belastning og nedbrud.

 • Neurologi

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, anvendelse af et system til klassificering af sygdomme og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funktionelle og organiske forstyrrelser og typer af psykofarmakologiske lægemidler.

 • Konsultation

  Teorier, metoder og begreber vedrørende konsultationer og kommunikation med klienter.

 • Kliniske rapporter

  Metoder, vurderingspraksisser, mandater og procedurer for indsamling af udtalelser, der er nødvendige for udarbejdelse af kliniske rapporter.

 • Betingelser for erhvervsmæssig udøvelse af sundhedspsykologi

  De institutionelle, retlige og psykosociale betingelser for erhvervsmæssig udøvelse af sundhedspsykologi med henblik på at anvende dem i forbindelse med udøvelse af psykologvirksomhed inden for sundhedspleje.

 • Sundhedspsykologi

  Udvikling, gennemførelse og evaluering af sundhedspsykologiske koncepter.

 • Psykiatri

  Psykiatri er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Rådgivningsmetoder

  Rådgivningsteknikker anvendt i forskellige sammenhænge og med forskellige grupper og enkeltpersoner, især med hensyn til tilsynsmetoder og mægling i rådgivningsprocessen.

 • Psykologiske sundhedstjenester

  De særlige forhold, der gør sig gældende for psykologiske sundhedstjenester i ambulant behandling og behandling med indlæggelse.

 • Krisepsykologi

  De metoder, der anvendes til at håndtere traumer eller katastrofer.

 • Psykofarmakologi

  Viden om forskellige virkninger, som lægemidler har på patientens eller klientens adfærd, sindsstemning og tankegang.

 • Psykologiske indgreb

  Metoder og procedurer, der har til formål at fremme ændring af menneskelig adfærd.

 • Terapi inden for sundhedspleje

  Principper, metoder og procedurer for diagnosticering, behandling og rehabilitering af fysiske og psykiske forstyrrelser.

 • Psykologiske foranstaltninger i samarbejde med andre sundhedsfaggrupper

  De forskellige psykologiske foranstaltninger under hensyntagen til lægelige aspekter i forbindelse med samarbejde med andre sundhedsfaggrupper.

 • Psykologiske begreber

  De psykologiske begreber inden for sundhedsbeskyttelse og sundhedsfremme.

 • Psykologisk diagnosticering

  De psykologiske diagnostiske strategier, metoder og teknikker vedrørende sundhedsrelaterede erfaringer og adfærd samt mentale forstyrrelser

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De forskellige psykologiske metoder samt rådgivnings-, uddannelses- og coachingmetoder for personer i alle aldre, grupper og organisationer med hensyn til lægelige aspekter.

 • Evaluering af psykologisk tilstand

  Karakteristika for de metoder, der anvendes til at vurdere psykologiske parametre.

 • Psykologiske behandlingsforanstaltninger

  Psykologiske behandlingsforanstaltninger beregnet på personer i alle aldre og grupper med henblik på at forbedre behandlingskompetencen og inddragelsen af transkulturelle og transseksuelle aspekter.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

Færdigheder

 • Fortolke psykologiske test

  Fortolke psykologiske test for at få oplysninger om patientens intelligens, resultater, interesser og personlighed.

 • Rådgive klienter

  Bistå og vejlede klienter med at overvinde deres personlige, sociale eller psykologiske problemer.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Formulere en casebaseret konceptualiseringsmodel for behandling

  Udarbejde en individualiseret behandlingsplan i samarbejde med den enkelte og stræbe efter at matche vedkommendes behov, situation og behandlingsmål med henblik på at maksimere sandsynligheden for en terapeutisk gavnlig virkning samt overveje eventuelle personlige, sociale og systemiske barrierer, der kan underminere behandlingen.

 • Opstille strategier for psykologiske helbredsvurderinger

  Tilvejebringe strategier, metoder og teknikker til psykologisk helbredsvurdering inden for specifikke aktivitetsområder såsom smerte, sygdom og stresshåndtering.

 • Arbejde med psykologiske adfærdsmønstre

  Arbejde med mønstre i en patients eller kundes psykiske adfærd, som kan være ubevidst, som f.eks. ikke-verbale og præverbale mønstre, kliniske processer med forsvarsmekanismer, modstand, overføring og modoverføring.

 • Bruge teknikker for at øge patienters motivation

  Øge patientens motivation for at ændre og fremme troen på, at behandling kan hjælpe, ved at anvende teknikker og procedurer for inddragelse til dette formål.

 • Anvende sundhedspsykologiske foranstaltninger

  Anvende sundhedspsykologiske tiltag på personer i alle aldre og grupper i forbindelse med sundhedsmæssig adfærd, navnlig med hensyn til adfærdsrelaterede risici såsom kost, motion, rygning, herunder rådgivning i forbindelse med at fremme og opretholde et godt helbred og forebygge sundhedsrisici, under hensyntagen til fritid og arbejde.

 • Anvende kognitive adfærdsbehandlingsteknikker

  Anvende kognitive adfærdsbehandlingsteknikker for personer, hvis behandling omfatter kognitiv omskoling, håndtering af dysfunktionelle følelser, maladaptiv adfærd og kognitive processer og indhold gennem en række systematiske procedurer.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Gennemføre terapisessioner

  Arbejde i møder med enkeltpersoner eller grupper for at give terapi i et kontrolleret miljø.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Fremme sundhedsbrugerens psykologiske udvikling

  Gøre det lettere for sundhedsbrugeren at opdage sig selv, hjælpe dem med at lære om deres tilstand og blive mere bevidste om og få mere kontrol med stemninger, følelser, tanker, adfærd og deres oprindelse. Hjælpe sundhedsbrugeren med at lære at håndtere problemer og vanskeligheder med større modstandsdygtighed.

 • Hjælpe sundhedsbrugere med at udvikle social forståelse

  Tilvejebringe strategier og støtte til brugere af sundhedspleje med sociale problemer, hjælpe dem med at forstå andres mundtlige og ikke-mundtlige adfærd og handlinger og lede dem i at lære at fortolke en kombination af ord, tonefald, kropssprog, gestus og ansigtsudtryk; mens der samtidig udvikles bedre selvtillid i sociale situationer.

 • Foretage sundhedspsykologisk diagnosticering

  Analysere personer og grupper af personer i alle aldre ved hjælp af psykologiske metoder i forbindelse med de forskellige aspekter af den sundhedsmæssige adfærd og årsagerne hertil.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Analysere storskaladata inden for sundhedssystemet

  Foretage omfattende dataindsamling som f.eks. spørgeskemaundersøgelser og analysere de indhentede data.

 • Bruge teknikker til klinisk vurdering

  Anvende af kliniske argumentationsteknikker og klinisk bedømmelse i forbindelse med anvendelse af en række egnede vurderingsteknikker, såsom vurdering af den mentale tilstand, diagnosticering, dynamisk formulering og eventuel planlægning af behandling.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Rådgive politiske beslutningstagere inden for sundhedssystemet

  Præsentere forskning for politiske beslutningstagere, udbydere af sundhedstjenester og undervisere for at fremme forbedringer af folkesundheden.

 • Teste for emotionelle mønstre

  Opdage mønstre i individers følelser ved at anvende forskellige tests til at forstå årsagerne til disse følelser.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Vurdere sundhedsbrugeres skadesrisiko

  Evaluere sundhedsbrugerens risiko for skade på sig selv eller andre, gribe effektivt ind for at minimere risikoen og gennemføre forebyggelsesmetoder.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Reagere over for sundhedsbrugeres ekstreme følelser

  Reagere i overensstemmelse hermed, når en sundhedsbruger bliver hypermanisk, panisk, meget stresset, aggressiv, voldelig eller selvmorderisk, ved gennemgang af relevant uddannelse, hvis man arbejder i en kontekst, hvor patienter regelmæssigt bevæger sig gennem ekstreme følelser.

 • Teste for adfærdsmønstre

  Skelne mønstre i enkeltpersoners adfærd ved hjælp af forskellige test for at forstå årsagerne til deres adfærd.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Lede sundhedsfremmende aktiviteter

  Planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende aktiviteter og projekter i forskellige miljøer, såsom børnehaver og skoler, arbejdspladser og erhverv, socialt boligbyggeri og primær sundhedspleje, navnlig i forbindelse med projekter.

 • Yde sundhedspsykologisk behandlingsrådgivning

  Yde vejledning om behandling til personer og grupper af personer i alle aldre i forbindelse med de forskellige aspekter af den mentale risikoadfærd såsom kost, motion, stofmisbrug, stresshåndtering.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Gennemføre psykologiske vurderinger

  Vurdere patientens adfærd og behov gennem observation og skræddersyede interviews, administration og fortolkning af psykometriske vurderinger og idiosynkratiske vurderinger.

 • Analysere psykologiske aspekter af sygdom

  Analysere sygdommes psykologiske følger for enkeltpersoner, nære personer og omsorgspersoner og anvende psykologiske foranstaltninger til at fremme selvforvaltning ved at hjælpe patienter med at håndtere smerte eller sygdom, forbedre deres livskvalitet og afbøde virkningerne af handicap.

 • Anvende konceptuel tankegang

  Identificere mønstre og forbindelser mellem situationer, identificere vigtige problemstillinger i komplekse situationer.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Fremme psykosocial uddannelse

  Forklare mentale sundhedsproblemer på en enkel og forståelig måde, bidrage til at afpatologisere og afstigmatisere de almindelige stereotyper vedrørende mental sundhed og fordømme skadelige eller diskriminerende adfærd, systemer, institutioner, praksis og holdninger, der klart er separatistiske, krænkende eller skadelige for menneskers mentale sundhed eller deres sociale inklusion.

 • Evaluere psykologiske sundhedsforanstaltninger

  Evaluere de ydede psykologiske sundhedsforanstaltninger for at vurdere deres virkning og resultater.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Rådgive om mental sundhed

  Rådgive personer i alle aldre og grupper med hensyn til sundhedsfremmende aspekter af individuel adfærd og institutioner med hensyn til personlige, sociale og strukturelle faktorer om den fysiske og mentale sundhed.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Opstille sundhedspsykologiske koncepter

  Udvikle, gennemføre og evaluere sundhedspsykologiske koncepter.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Give sundhedsrådgivning

  Yde sundhedsrådgivning, uddannelse og coaching til personer i alle aldre, grupper og organisationer.

 • Tilskynde til sund adfærd

  Tilskynde til, at der indføres sunde adfærdsformer såsom motion, sund kost, mundhygiejne, sundhedskontrol og forebyggende medicinske screeninger.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Foretage sundhedspsykologiske analyser

  Rådgive organisationer og institutioner om sundhedsforhold, sundhedsfremme, sundhedspleje og rehabilitering ved at foretage en sundhedspsykologisk analyse.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Analysere sundhedsskadelig adfærd

  Undersøge de former for adfærd, der kan være til skade for den enkelte persons helbred, såsom rygning, narkotikamisbrug eller dårlig kost. Bruge psykologiske teorier og interventioner til primær forebyggelse og sundhedsrelateret adfærdsændring.

 • Yde sundhedspsykologisk rådgivning

  Levere sundhedspsykologiske ekspertudtalelser, rapporter og rådgivning om sundhedsrelateret risikoadfærd og årsagerne hertil.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Analysere processer, der påvirker leveringen af sundhedspleje

  Undersøge kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter under iagttagelse af psykologiske indgreb for at forbedre kommunikationen, tilslutningen, forberedelsen af stressende medicinske procedurer og andre emner af interesse.

Source: Sisyphus ODB