Profession svejseinspektør

Svejseinspektører undersøger sammenføjningerne og sammenbindingerne mellem metaller. De bruger visuelle værktøjer og elektriske instrumenter til at inspicere og sikre sammenføjningernes kvalitet og sikkerhed. Svejseinspektører sikrer, at alle relaterede svejseaktiviteter, planer og materialer følger de relevante retningslinjer i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Ud over arbejdet i felten med at færdiggøre deres undersøgelser af svejseprojekter bruger inspektørerne tid i et kontormiljø, hvor de udarbejder deres rapporter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Svejseteknikker

  De forskellige metoder til svejsning af metal ved hjælp af forskelligt udstyr, som f.eks. ilt- acetylen-svejsning, lysbuesvejsning og TIG-svejsning.

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Typer af metalfremstillingsprocesser

  Metalprocesser, der er forbundet med de forskellige metaltyper, såsom støbeprocesser, varmebehandling, reparation og andre metalfremstillingsprocesser.

 • Teknologier til metalsamling

  De forskellige teknologier, der anvendes til at forbinde og samle metalbearbejdningsenheder.

 • Kvalitetsstandarder for databaser

  Teknikker og metoder til estimering og evaluering af systemets kvalitet og den overordnede databasekvalitet samt de fastsatte kvalitetsstandarder og -forskrifter.

Færdigheder

 • Registrere reparationer

  Føre registre over udførte reparationer og vedligeholdelsesforanstaltninger for anvendte dele og materialer samt andre reparationsinformationer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Revidere dokumentation vedrørende kvalitetskontrolsystemer

  Revidere kvalitetskontroldokumenter. Læse dokumenter igennem, redigere dem, og revidere punkter i dokumentationen såsom nummereringssystemet, processen for at skabe nye dokumenter, revisions- og opfølgningsprocessen, tiltag ved uoverensstemmelser, metoder til at spore dokumenter osv.

 • Fastsætte mål for kvalitetssikring

  Definere mål og procedurer for kvalitetssikring og sørge for vedligeholdelse og løbende forbedringer ved at revidere mål, protokoller, varer, processer, udstyr og teknologier til kvalitetsstandarder.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Sikre, at færdige produkter opfylder kravene

  Sørge for, at færdigvarerne opfylder eller overstiger virksomhedens specifikationer.

 • Sikre overholdelse af lovgivningskrav

  Sikre, at alle lovkrav opfyldes.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Udføre svejseinspektion

  Undersøge og sikre kvaliteten af svejsede metaller ved hjælp af forskellige testteknikker.

 • Samarbejde med kvalitetssikringsteam

  Arbejde tæt sammen med den relevante part, der forestår kvalitetssikring eller bedømmelse.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

 • Forberede prøver til test

  Tage og forberede prøver til test, kontrollere, at de er repræsentative, undgå bias og enhver mulighed for hændelig eller tilsigtet kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, mærkning og registrering af stikoplysningerne for at sikre, at resultaterne stemmer nøjagtigt overens med det originale materiale.

 • Opdage metalfejl

  Observere og identificere forskellige former for mangler i metalbearbejdningsenheder eller færdige produkter. Finde frem til den bedst egnede måde at afhjælpe problemet, som kan skyldes korrosion, rust, frakturer, lækager og andre tegn på slid.

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Registrere produktionsdata med henblik på kvalitetskontrol

  Føre fortegnelser over fejl i maskinen, indgreb og uregelmæssigheder med henblik på kvalitetskontrol.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Betjene svejseudstyr

  Bruge svejseudstyr til at smelte og sammenføje stykker af metal eller stål samt bære beskyttelsesbriller under arbejdet.

Source: Sisyphus ODB