Profession sygehusapoteker

Sygehusapotekere forbereder, udskriver og udleverer medicin til patienter på hospitaler. De samarbejder med sundhedspersonale såsom læger og sygeplejersker om at behandle patienter og tilbyder rådgivning og information om lægemidler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farmakoterapi

  Anvendelsen af lægemidler til behandling af sygdomme i stedet for kirurgiske indgreb.

 • Lægemidler

  Lægemidlerne, deres nomenklatur og de stoffer, der anvendes til fremstilling af lægemidler.

 • Apotekslovgivning

  Retlige og andre krav, der er knyttet til udøvelse af apoteksvirksomhed.

 • Farmakokinetik

  Samspillet mellem kroppen og et specifikt lægemiddel efter administration, mekanismerne til absorption og distribution samt kemiske ændringer i kroppen.

 • Klinisk biokemi

  Klinisk biokemi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Toksikologi

  Kemikaliers negative indvirkning på levende organismer, deres dosis og eksponering.

 • Farmakognosi

  De fysiske, kemiske, biokemiske og biologiske egenskaber ved lægemidler, der stammer fra naturlige kilder.

Færdigheder

 • Udlevere medicin

  Gennemgå og udlevere lægemidler og validere recepter, der sikrer, at de er autentiske, korrekt fortolket og i overensstemmelse med de retlige krav ved at vælge den korrekte medicin, styrke og dispenseringsform i overensstemmelse med ordineringen, pakningen og mærkningen af lægemidler.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Styre medicinske leverandørkæder

  Sikre, at lægemidler opbevares i passende lokaler og under passende miljømæssige forhold for at sikre lægemidlets stabilitet, kvalitet og sikkerhed under dets holdbarhedsperiode, opbevare lægemidler på en sikker, organiseret, systematisk og sikker måde og arbejde med dokumenterede politikker og procedurer for at gennemføre et effektivt lagerstyrings- og rotationssystem.

 • Sikre farmakologisk kontrol

  Indberette bivirkninger ved lægemidler til de kompetente myndigheder.

 • Sørge for nødvendige forsyninger på apotek

  Sikre korrekt fordeling af apoteksprodukterne.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Yde specialiseret farmaceutisk pleje

  Yde specialiseret individuel støtte til patienter, der administrerer deres egen medicin.

 • Sikre hensigtsmæssige betingelser for opbevaring af medicin

  Sikre passende opbevarings- og sikkerhedsbetingelser for medicin.

 • Klargøre ordineret medicin

  Tilberede lægemiddelformen af farmaceutiske produkter efter ordination fra lægen.

 • Tjekke oplysninger på recepter

  Kontrollere oplysninger om recepter fra patienter eller lægen, som sikrer, at oplysningerne er fuldstændige og nøjagtige.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Indhente sundhedsbrugers helbredsoplysninger

  Indhente oplysninger fra sundhedsbrugere via forskellige kilder såsom ved at udspørge sundhedsbrugeren, omsorgspersonen eller sundhedspersonen for at få oplysninger om patientens sundhedstilstand og sociale status og om nødvendigt fortolke dokumentation fra andre sundhedspersoner.

 • Kontrollere patientmedicin

  Overvåge brugen af lægemidler, og at patienten følger anvisningerne for at sikre, at der opnås positive kliniske resultater, og at patienternes behov opfyldes.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Vedligeholde lægemiddelregistreringer

  Vedligeholde den krævede apoteksregistrering, f.eks. filer, ladesystemfiler, lagerfortegnelser, kontrolrapporter for radioaktive stoffer og registre over narkotika, giftstoffer og kontrollerede lægemidler.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Yde farmaceutisk rådgivning

  Informere og rådgive om lægemidler som f.eks. hensigtsmæssig brug, bivirkninger og interaktion med andre lægemidler.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Rådgive sundhedsbrugere om medicin

  Drøfte og aftale med brugere af sundhedspleje den hensigtsmæssige brug af lægemidler, give sundhedsbrugerne tilstrækkelige oplysninger til at sikre risikofri og korrekt anvendelse af lægemidlet.

Source: Sisyphus ODB