Profession sygeplejerske

Sygeplejersker med ansvar for generel pleje er ansvarlige for at fremme og restituere patienters helbred ved at yde fysisk og psykologisk støtte til patienter, venner og pårørende. De superviserer også anviste medarbejdere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Primær pleje

  Regelmæssig, rutinemæssig pleje af patienter, som normalt udføres af en læge eller en sygeplejerske, og som fører til en afgørelse om efterfølgende fremgangsmåde,, der er nødvendig for at løse patientens helbredsproblem.

 • Ledelse inden for sygepleje

  Ledelses- og ledelsesprincipper og -metoder, der anvendes i forbindelse med sygepleje, såsom anerkendelse af og belønning af sygeplejerskepersonalet.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Psykiatri

  Psykiatri er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Personcentreret pleje

  Den personcentrerede pleje indebærer, at patienter behandles som ligeværdige partnere i planlægningen og udviklingen af pleje, idet patienterne og deres behov er i centrum for alle beslutninger.

 • Sikker håndtering af lægemidler

  De nødvendige metoder og principper til at håndtere, opbevare og ordinere medicin med det formål at forbedre sikkerheden og kvaliteten af medicinforbruget.

 • Kirurgi

  De væsentlige procedurer i forbindelse med kirurgisk praksis, såsom princippet om sikker kirurgi, patofysiologi i sårheling, knudebinding, håndtering af væv, tilbagetrækning og alle andre instrumenter og procedurer, der anvendes på operationsstuen.

 • Infektionskontrol

  Spredningsvejene og metoderne til forebyggelse af spredning af almindelige og vigtige inficerende organismer samt de tilgængelige metoder til sterilisering og desinfektion af patogene organismer i forbindelse med forebyggelse af infektioner.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Akut behandling

  Den type behandling, der gives til patienter i en kort og kritisk del af en sygdom, såsom traumer eller opvågning fra kirurgi.

 • Sociologi

  Gruppens adfærd og dynamik, samfundsmæssige tendenser og påvirkninger, menneskers migration, etnisk oprindelse, kulturer og deres historie og oprindelse.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Palliativ pleje

  Metoder til smertelindring og forbedring af livskvaliteten for patienter med alvorlige sygdomme.

 • Klinisk biokemi

  Klinisk biokemi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Sociale sammenhænges indvirkning på sundheden

  De sociale og kulturelle forhold i forbindelse med enkeltpersoners adfærd og konsekvenserne heraf for deres sundhed i den sociale og kulturelle sammenhæng.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Patientautonomi

  Patientens sikkerhed, selvstændighed og ret til at træffe beslutninger om, hvorvidt de vil følge en ordineret behandling eller ej.

 • Pleje af nyfødte

  De procedurer, der er nødvendige for at pleje nyfødte børn fra fødslen og frem til 28-dagesalderen (WHO).

 • Diætetik

  Menneskelig ernæring og kostændring med henblik på at optimere sundheden i kliniske og andre miljøer. Ernæringens rolle med hensyn til at fremme sundhed og forebygge sygdom igennem hele livsforløbet.

 • Pædagogik

  Den disciplin, der vedrører teori og praksis inden for uddannelse, herunder de forskellige undervisningsmetoder til uddannelse af enkeltpersoner eller grupper.

 • Innovation inden for sygepleje

  De metoder og værktøjer, der anvendes til at gennemføre innovative ændringer og kvalitetsforbedring på sygeplejeområdet.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Almen medicin

  Almen medicin er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Patologi

  Elementerne af en sygdom, årsagen, mekanismerne for udvikling, den morfologiske udvikling og de kliniske følger af disse ændringer.

 • Sygeplejeprincipper

  Etik, adfærdskodekser, filosofien bag sygepleje, filosofien bag menneskerettigheder og sygeplejeteorier og -koncepter.

 • Evidensbaseret sygepleje

  De omsorgsprincipper, der kræver anvendelse af kvalitetsbeslutningstagning og -pleje baseret på dokumenteret klinisk ekspertise samt den seneste forskning på området.

 • Genoplivning

  Den nødprocedure, der finder anvendelse på fysiske personer uden puls for at bringe dem tilbage til bevidsthed.

 • Geriatri eller alderdommens sygdomme

  Geriatri eller alderdommens sygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Folkesundhed

  Principperne om sundhed og sygdom hos befolkningen, herunder midler til fremme af sundhed og forebyggelse og hjemmepleje og primær pleje.

 • Lægevidenskab vedrørende pubertet

  Emner vedrørende udviklingen under puberteten, såsom seksuelt overførte sygdomme, utilsigtet graviditet, svangerskabsforebyggelse, stofmisbrug, menstruationsforstyrrelser, akne og spiseforstyrrelser.

 • Handicappleje

  De specifikke metoder og praksisser, der anvendes til at pleje personer med fysiske handicap, funktionsnedsættelse og indlæringsvanskeligheder.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Borgerinddragelse i sundhedspleje

  De midler og metoder, der er nødvendige for at øge befolkningens deltagelse i sundhedsanliggender og styrke deres engagement.

 • Sygeplejevidenskab

  De faktorer, der påvirker menneskers sundhed, og de terapeutiske interventioner, der fremmer sundheden med det formål at forbedre individets mentale og fysiske sundhed.

Færdigheder

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Rådgive om sygepleje

  Rådgive, instruere og støtte personer, der har behov for pleje og deres nærtstående.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Administrere information inden for sundhedssystemet

  Hente, anvende og udveksle oplysninger mellem patienter og sundhedspersoner og inden for sundhedssektoren.

 • Analysere plejekvaliteten

  Analysere sundhedsplejens kvalitet for at forbedre den professionelle praksis som almen sygeplejerske.

 • Diagnosticere sygepleje

  Et skøn baseret på en omfattende sygeplejevurdering. 

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Rådgive om sund livsstil

  Fremme en sund livsstil, forebyggende foranstaltninger og egenomsorg ved at styrke deres indflydelse, fremme sundhed og fremme adfærd og terapeutisk overensstemmelse ved at give patienterne den nødvendige information til støtte for overholdelse og følgen af ordinerede behandlinger, medicinering og sygepleje.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Promovere et positivt billede af sygepleje

  Præsentere og bevare et positivt billede af sygepleje i specifikke sundheds- og uddannelsesspektres særlige miljøer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Deltage i uddannelsen af sundhedspersonale

  Deltage i den praktiske uddannelse af sundhedspersonale på grundlag af den viden og de færdigheder, der erhverves.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Levere professionel sygepleje

  Yde faglig bistand, der er passende i forhold til sundheds- og plejebehovet hos enkeltpersoner, familier og grupper, idet der tages hensyn til den videnskabelige udvikling, samt de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen om god forretningsskik.

 • Tilpasse ledelsesstil inden for sundhedssystemet

  Tilpasse ledelsesstil og tilgange til forskellige situationer med hensyn til klinisk plejepraksis og sundhedspleje.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Udføre sygepleje i forbindelse med langtidspleje

  Gøre det muligt at fremme og udvikle sygepleje i forbindelse med langtidspleje, ledsagesygdomme og situationer med pasningskrævning for at bevare personers personlige autonomi og relationer til miljøet i forbindelse med sundheds-/sygdomsprocessen.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Implementere videnskabelige beslutningsprocedurer inden for sundhedssystemet

  Gennemføre videnskabelige resultater af evidensbaseret praksis ved at integrere forskningsevidens i beslutningstagningen ved at formulere et fokuseret klinisk spørgsmål som reaktion på et anerkendt oplysningsbehov, søge efter de mest hensigtsmæssige beviser for at opfylde dette behov, foretage en kritisk gennemgang af de fundne beviser, indarbejde beviserne i en handlingsstrategi og vurdere virkningerne af eventuelle afgørelser og foranstaltninger.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Fremme menneskerettigheder

  Fremme og respektere menneskerettigheder og mangfoldighed i lyset af de selvstændige enkeltpersoners fysiske, psykologiske, åndelige og sociale behov, idet der tages hensyn til deres holdninger, overbevisninger og værdier, de internationale og nationale etiske regler samt sundhedsydelsernes etiske konsekvenser, sikre deres ret til privatlivets fred og overholde fortrolig behandling af sundhedsoplysninger.

 • Planlægge sygepleje

  Planlægge pasning, definere mål for pasning og pleje, træffe beslutning om, hvilke behandlingsforanstaltninger der skal træffes, under hensyntagen til sundhedsuddannelse og forebyggende foranstaltninger og ved at sikre, at der er kontinuitet og fuld omhu.

 • Løse problemer inden for sundhedssystemet

  Gennemføre tiltag ved tidligere at identificere og analysere problemer, der gør det lettere at finde den mest fordelagtige løsning for patienter, familie og lokalsamfundet, nå mål, forbedre resultater og bevare arbejdskvalitet.

 • Implementere sygepleje

  Implementere sygepleje i forbindelse med behandling af patienter for at forbedre den faglige praksis.

 • Koordinere pleje

  Koordinere behandling af patientgrupper, være i stand til at styre en række patienter inden for et givet tidsrum og levere optimale sundhedsydelser.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Anvende bæredygtighedsprincipper inden for sundhedssystemet

  Tage hensyn til bæredygtighedsprincipperne i sundhedssystemet og tilstræbe en rationel anvendelse af ressourcer.

 • Styrke personer, familier og grupper

  Styrke enkeltpersoner, familier og grupper i forhold til en sund livsstil og selvpleje.

 • Evaluere sygepleje

  Evaluere mekanismer og processer til løbende kvalitetsforbedringer inden for sygepleje i betragtning af den videnskabelige, tekniske og etiske udvikling.

 • Udføre personcentreret pleje

  Behandle enkeltpersoner som partnere i planlægning, udvikling og evaluering af behandling for at sikre, at det passer til deres behov. Sætte dem og deres omsorgspersoner i centrum for alle beslutninger.

 • Igangsætte livredning

  Igangsætte livreddende handlinger ved at træffe foranstaltninger i kriser og katastrofesituationer.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Implementere grundlæggende sygepleje

  Implementere de grundlæggende teoretiske og metodologiske principper for sygepasning, grundlæggende sygeforsorg på grundlag af videnskabelige data og de disponible ressourcer.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Bruge elektroniske patientjournaler inden for sygepleje

  Bruge elektroniske patientjournaler til at dokumentere vurderinger, diagnoser, indgreb og resultater inden for pleje baseret på sammenlignelige klassificeringssystemer for pleje og behandlingstaksonomi.

Source: Sisyphus ODB