Profession tekniker inden for behandling af farligt affald

Teknikere inden for behandling af farligt affald bortskaffer materiale, der har været i kontakt med eller er antændelige, ætsende, reaktive, toksiske eller en kombination af ovennævnte farlige egenskaber. De fjerner affald fra industrianlæg eller husholdninger og transporterer dem til et behandlingsanlæg for at sikre, at de behandles og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne. De kan også rådgive om korrekt behandling af farligt affald og støtte ved oprensning af udslip af farligt affald.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Bestemmelser om eksponering for kontamination

  Bestemmelser om eksponering for kontaminerede materialer eller et farligt miljø, der regulerer foranstaltninger i forbindelse med risikovurdering, minimering af yderligere eksponering, karantæne og behandling af udsatte personer.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Transport af farlige materialer

  Regler og sikkerhedsprocedurer, der er tilknyttet transport af farlige materialer og produkter, såsom farligt affald, kemikalier, sprængstoffer og brændbare materialer.

 • Typer af farligt affald

  De forskellige typer affald, der udgør en risiko for miljøet eller den offentlige sundhed og sikkerhed, f.eks. radioaktivt affald, kemikalier og opløsningsmidler, elektronik og kviksølvholdigt affald.

 • Behandling af farligt affald

  De metoder, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt affald, f.eks. asbest, farlige kemikalier og forskellige forurenende stoffer, samt de omgivende miljøforskrifter og miljølovgivningen.

 • Affaldskarakteristika

  Ekspertise i de forskellige typer, kemiske formler og andre egenskaber af fast, flydende og farligt affald.

 • Oplagring af farligt affald

  Bestemmelser og procedurer vedrørende oplagring af materialer og stoffer, der udgør sundheds- og sikkerhedsrisici.

Færdigheder

 • Fjerne forurenende stoffer

  Bruge kemikalier og opløsningsmidler til fjernelse af forurenende stoffer fra produkter eller overflader.

 • Bortskaffe farligt affald

  Bortskaffe farlige materialer såsom kemiske eller radioaktive stoffer i henhold til miljø-, sundheds-, og sikkerhedsbestemmelser.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

 • Fjerne kontaminerede materialer

  Fjerne materialer og udstyr, som er forurenet med farlige stoffer, for at beskytte omgivelserne mod yderligere forurening og behandle eller bortskaffe det kontaminerede materiale.

 • Vurdere affaldstype

  Identificere affaldsmaterialer i forbindelse med indsamling og sortering, som enten kan genanvendes, bortskaffes eller på anden måde behandles, med henblik på at vurdere, hvordan de skal behandles og sorteres.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Oplagre kontaminerede materialer

  Emballere og opbevare materialer, der udgør en risiko for sundheden og sikkerheden på grund af kontaminering, og som afventer bortskaffelse eller behandling, på en måde, der er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne.

 • Vurdere forurening

  Analysere tegn på forurening. Rådgive om, hvordan man oprenser.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

Source: Sisyphus ODB