Profession tekniker inden for strålingsbeskyttelse

Teknikere inden for strålingsbeskyttelse overvåger strålingsniveauer i bygninger og faciliteter for at sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsstandarder og for at forhindre farligt høje strålingsniveauer. De træffer foranstaltninger til minimering af strålingsemissioner og forebygger yderligere forurening i tilfælde af radioaktiv forurening ved at udvikle strålingsbeskyttelsesplaner, navnlig for nukleare anlæg og faciliteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af farligt affald

  De forskellige typer affald, der udgør en risiko for miljøet eller den offentlige sundhed og sikkerhed, f.eks. radioaktivt affald, kemikalier og opløsningsmidler, elektronik og kviksølvholdigt affald.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Behandling af farligt affald

  De metoder, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt affald, f.eks. asbest, farlige kemikalier og forskellige forurenende stoffer, samt de omgivende miljøforskrifter og miljølovgivningen.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Radioaktiv forurening

  De forskellige årsager til tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser eller på overflader og måden, hvorpå forurenende stoffer, deres risici og koncentrationen af forurenende stoffer kan identificeres.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Oparbejdning af kernebrændsel

  Den proces, hvor radioaktive stoffer udvindes eller genanvendes som nukleart brændsel, og hvor affaldsmængden kan reduceres, men uden reduktion af radioaktivitet eller produktion af varme.

Færdigheder

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Overvåge strålingsniveauer

  Bruge måle- og afprøvningsudstyr og -teknikker til identifikation af strålingsniveauer eller radioaktive stoffer med henblik på at styre eksponeringen og minimere risici for sundhed, sikkerhed og miljø.

 • Overvåge systemer på atomkraftværker

  Kontrollere nukleare anlæg, såsom ventilations- og vandafledningssystemer, for at sikre, at de fungerer korrekt, og identificere uregelmæssigheder.

 • Udvikle strategier for håndtering af farligt affald

  Udvikle strategier til at øge den effektivitet, hvormed et anlæg behandler, transporterer og bortskaffer farligt affald, såsom radioaktivt affald, kemikalier og elektronik.

 • Instruere medarbejdere om strålingsbeskyttelse

  Forklare de forskellige retlige og driftsmæssige foranstaltninger, der er indført i virksomheden mod stråling, såsom begrænsning af eksponeringstid og anvendelse af beskyttelsesudstyr, til medarbejdere og informere om nødprocedurerne.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Udvikle strategier for strålingsbeskyttelse

  Udvikle strategier for anlæg og organisationer, der er i fare for at blive udsat for stråling eller radioaktive stoffer, såsom hospitaler og nukleare anlæg, for at beskytte personer på stedet i tilfælde af risiko, samt minimere eksponering for stråling under arbejdet.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

Source: Sisyphus ODB