Profession tilsynsførende med dyrevelfærd

Tilsynsførende med dyrevelfærd undersøger påståede rapporter om dyrplageri eller vanrøgt, redder eller indsamler dyr i umiddelbar eller potentiel risiko, samarbejder med interne og eksterne agenturer og andre dyrevelfærdsinstitutioner, uddanner og rådgiver ejere og plejere af dyr, søger at forbedre eller bevare dyrs velfærd og forebygge eller lindre lidelser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sociokulturelle sammenhænge for dyrehold

  En bevidsthed om de menneskelige sociale og kulturelle sammenhænge, som dyrene holdes i, og indvirkningen på deres anvendelse, pleje og samspil med mennesker.

 • Husdyrvidenskab

  Ernæring, agronomi, landbrugsøkonomi, husdyrhold, hygiejne og biosikkerhed, etik, beskyttelse og besætningssundhed.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Miljøforbedringer for dyr

  Typer, metoder og anvendelse af forbedringer, så dyr kan udvise naturlig adfærd, herunder tilvejebringelse af miljømæssige stimuli, fodringsaktiviteter, puslespil, genstande til håndtering, sociale aktiviteter og træningsaktiviteter.

 • Biosikkerhed i forbindelse med dyr

  Kendskab til hygiejne og biosikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med dyr, herunder årsager, overførsel og forebyggelse af sygdomme samt anvendelse af politikker, materialer og udstyr.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

 • Arbejdssikkerhed i veterinærmiljø

  Sikker arbejdspraksis på dyrlægeklinikker mhp. at identificere farer og dermed forbundne risici for at forebygge ulykker eller hændelser. Dette omfatter skader påført af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljø.

Færdigheder

 • Instruere dyreejere

  Instruere og rådgive dyreejere og omsorgspersoner, så de kan forbedre og opretholde dyrenes velfærd.

 • Håndtere udfordrende personer

  Arbejde sikkert og kommunikere effektivt med enkeltpersoner og grupper af mennesker, som befinder sig i vanskeligt håndterbare situationer. Dette kan omfatte genkendelse af tegn på aggressivitet, angst, trusler og metoder til håndtering heraf for at garantere den omhandlede persons og andres sikkerhed.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Fungere som mentor

  Vejlede og støtte mindre vidende eller mindre erfarne kolleger.

 • Træffe beslutninger om dyrs velfærd

  Træffe et valg mellem flere alternative muligheder, der fremmer dyrs velfærd.

 • Vurdere dyrs tilstand

  Inspicere dyret for eventuelle ydre tegn på parasitter, sygdomme eller skader. Bruge disse oplysninger til at fastslå egne handlinger og indberette dine resultater til ejere.

 • Fremme dyrevelfærd

  Fremme god praksis og arbejde med medfølelse for at opretholde og fremme høje dyrevelfærdsnormer til enhver tid ved at tilpasse den personlige adfærd og forvalte miljøfaktorer.

 • Pleje forbindelser til dyrevelfærdsforetagender

  Sikre gode forbindelser med andre virksomheder og agenturer, der beskæftiger sig med dyrevelfærd.

 • Redde dyr

  Redde dyr fundet i situationer, der indebærer en umiddelbar eller potentiel trussel mod deres velfærd.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Samarbejde med dyrevelfærdsorganisationer

  Samarbejde med dyrevelfærdsorganisationer om de pågældende dyrs betingelser og situation med henblik på at overholde reglerne og få indsigt i de næste skridt, der skal tages. Forhandle sig frem til et resultat for, hvordan situationen skal løses.

 • Behandle dyr etisk korrekt

  Udføre aktiviteter i overensstemmelse med anerkendte principper om rigtigt og forkert, herunder gennemsigtighed i praksis og adfærd over for kunder og deres dyr.

 • Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø

  Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø for at identificere farer og risici i forbindelse hermed med henblik på at forebygge uheld eller hændelser. Dette omfatter skader forårsaget af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljøer.

 • Rådgive om dyrevelfærd

  Udarbejde og give information til enkeltpersoner eller grupper af personer om, hvordan man fremmer dyrs sundhed og trivsel, og hvordan risici for dyresundhed og -velfærd kan reduceres. Give anbefalinger til korrigerende foranstaltninger.

Source: Sisyphus ODB