Profession trafikflyver med ATPL-certifikat

Trafikflyvere med ATPL-certifikat flyver store fly med en maksimal startvægt på over 5 700 kg til transport af passagerer, post eller fragt på lange eller korte flyvninger til fritids-, forretningsrejse- eller kommercielle formål. De har det overordnede ansvar for sikker og effektiv drift af luftfartøjer og sikkerheden for besætning og passagerer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for civil luftfart

  Kende forskrifter, regler og signaler for civil luftfart, herunder dirigering af signaler.

 • Flyvekontrolsystemer i luftfartøjer

  Kende indstillingen af, egenskaberne ved og driften af flyvekontrolsystemer i luftfartøjer. Administrere flyvestyreflader, cockpitstyringssystemer, forbindelser og driftsmekanismer, der er nødvendige for styring af et luftfartøjs flyveretning. Betjene luftfartøjets motorbetjeningsorganer med henblik på at ændre dets hastighed.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

 • Flyvekontrolaktiviteter

  Have en forståelse af de opgaver, der udføres af flyveledere, herunder interaktion og effektiv kommunikation mellem luftfartøjet og flyveledere, opfølgende aktiviteter og sikring af problemfri drift på flyvninger.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Aeronautisk meteorologi

  Forståelse af aeronautisk meteorologi til håndtering af vejrets påvirkning af lufttrafikstyringen (ATM). Forstå, hvordan store ændringer i tryk- og temperaturværdier i lufthavne kan skabe variationer i mod og medvindskomponenter, og medføre driftsbetingelser med lav sigtbarhed. Viden om aeronautisk meteorologi kan bidrage til at mindske den negative indvirkning på ATM-systemet ved at mindske forstyrrelser og de deraf følgende problemer med forstyrrede gennemstrømningshastigheder, tabt kapacitet og påløbne ekstraomkostninger.

 • Regler for visuelle flyvninger

  Typer af flyveregler, som er en samling af regler, der tillader piloter at flyve fly i klart såvel som usigtbart vejr, hvor ydre visuelle referencer til jorden og andre forhindringer ikke anses for at være sikre.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Færdigheder

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Læse 3D-skærme

  Læse 3D-skærme og forstå de oplysninger, de indeholder, om positioner, afstande og andre parametre.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Gennemføre take-off og landing

  Gennemføre take-offs og landinger under normale forhold og med sidevind.

 • Betjene radarudstyr

  Betjene radarskærme og andet radarudstyr, sikre at fly flyver i sikker afstand til hinanden.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Gennemføre procedurer for at opfylde krav vedrørende flyvning af luftfartøj

  Sikre, at driftsattester er gyldige, sikre den maksimale startmasse på 3.175 kg, kontrollere, at minimumsbesætningen er tilstrækkelig i henhold til forskrifter og behov, sikre, at konfigurationsindstillingerne er korrekte og kontrollere, om motorerne er egnede til flyvningen.

 • Foretage manøvrer under flyvning

  Foretage manøvrer under flyvning i kritiske situationer og tilhørende "uønskede hændelser" for at undgå sammenstød.

 • Anvende signalkontrolprocedurer

  Styre togbevægelser; betjene jernbanesignaler og bloksystemer for at sikre, at togene kører sikkert, på de rigtige ruter og rettidigt.

 • Betjene kontrolpaneler i cockpit

  Betjene kontrolpaneler i cockpit i overensstemmelse med flyvningens behov. Styre indbyggede elektroniske systemer for at sikre en jævn flyvning.

 • Betjene radionavigationsinstrumenter

  Betjene radionavigationsinstrumenter for at bestemme luftfartøjers position i luftrummet.

 • Udføre rutinekontrol under flydrift

  Udføre kontrol før og under flyvning: udføre kontrol af luftfartøjets præstation, rute og brændstofforbrug, tilgængelighed af start- og landingsbane, luftrumsrestriktioner osv.

 • Opretholde modvægt inden for transportmiddel

  Opretholde balance og massedistribution inden i transportmidlet (skib, fly, tog, vejkøretøjer osv.). Sikre, at passager- og godsdistribution ikke hindrer transportformens mobilitet.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Være bevidst om rummet omkring sig

  Være bevidst om din position og rummet omkring dig. Forstå forbindelsen mellem ting omkring dig, når der skiftes position.

 • Foretage omfattende inspektion af luftfartøj

  Foretage inspektioner af luftfartøjer og komponenter til luftfartøjer, dvs. deres dele, apparatur og udstyr, med henblik på at identificere funktionsfejl, såsom brændstoflækager eller fejl i elektriske systemer og tryksystemer.

 • Gennemføre procedurer for at opfylde krav vedrørende flyvning af luftfartøjer på mere end 5 700 kg

  Sikre, at driftsattester er gyldige, validere, at startvægten er mindst 5,700 kg, kontrollere, at minimumsbesætningen er tilstrækkelig i henhold til flyvebehov og -forskrifter, sikre, at konfigurationsindstillingerne er korrekte, og kontrollere, om motorerne er egnede til flyvningen.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Overholde flyvekontrolinstrukser

  Handle i overensstemmelse med instrukser fra flyveledere.

 • Implementere sikkerhedsprocedurer i manøvreområder

  Anvende en række flyveplads-sikkerhedsbestemmelser og -procedurer for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for lufthavnspersonale.

 • Sørge for, at luftfartøjer overholder forskrifterne

  Sikre, at alle luftfartøjer er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og at alle komponenter og udstyr har officielt gyldige komponenter.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Udarbejde en flyveplan

  Udarbejde en flyveplan, der beskriver flyvehøjden, den rute, der skal følges, og den mængde brændstof, der kræves ved hjælp af forskellige informationskilder (vejrrapporter og andre data fra lufttrafikkontrollen).

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Sørge for løbende overholdelse af forskrifter

  Udføre opgaver og procedurer for at sikre, at luftfartscertifikater bevarer deres gyldighed; træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende civil luftfart

  Sikre, at der vedtages standarder for bedste praksis, og at alle forskriftsmæssige krav opfyldes

 • Betjene tovejsradiosystemer

  Bruge radioer, som kan modtage og sende lydsignaler, for at kommunikere med lignende radioer på samme frekvens, f.eks. mobiltelefoner og walkie-talkier.

Source: Sisyphus ODB