Profession trafikkoordinator — skibe

Trafikkoordinatorer — skibe styrer bevægelser af et skib i havne og på vandveje. De sikrer en effektiv indsættelse af skibe fra et rederi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Havneforskrifter

  Kende havnestandarder og lovforskrifter, primært baseret på kommunal lovgivning, havnelovgivning eller søfartslov.

 • Stabilitetsprincipper for fartøjer

  Have en indgående forståelse af principperne for fartøjsstabilitet; efterlevelse af sikkerhedskrav under lastning og losning af fragt.

 • Matche fartøjer med søtransportruter

  Forståelse for hvordan særlige skibstyper transporterer forskellig slags fragt og drives på forskellige sejlruter. Kende de nuværende søruter for at planlægge skibes ankomst og afgang fra havne.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Lagerarbejde

  Kende de grundlæggende principper og praksis for lageroperationer, f.eks. oplagring af varer. Forstå og opfylde kundernes behov og krav, samtidig med at lagerudstyr, plads og arbejdskraft anvendes effektivt.

 • Råvarer inden for søtransport

  Kendskab til de vigtigste råvarer inden for søtransport, dvs. olie, korn, malm, kul og gødningsstoffer, samt deres karakteristika og underinddelinger.

 • Telekommunikation til søs

  Viden om transmission, sendeudstyr og generel drift af telekommunikationssystemer.

 • Toldforskrifter for passagerer

  Have et kendskab til toldforskrifter for passagerer; vide, hvilke officielle dokumenter eller erklæringer der kræves fra forskellige typer af passager.

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

Færdigheder

 • Anvende procedurer med henblik på at sikre, at fragt overholder toldforskrifterne

  Anvende de forskellige procedurer, der er nødvendige for at opfylde toldforpligtelserne ved transport af varer på tværs af grænserne og ankomst via havne/lufthavne eller ethvert andet logistikknudepunkt, såsom udarbejdelse af skriftlige toldangivelser. Anvende forskellige procedurer til forskellige typer varer og sikre, at shippingreglerne overholdes.

 • Administrere procedurer til forbedring af havneoperationer

  Forvalte alle forbedringsprocedurer i forbindelse med havneoperationer, herunder deres udvikling og gennemførelse. Forstå havneaktiviteter, operationer og måden, hvorpå disse udføres, for at styre forbedringer.

 • Koordinere fartøjers ruter

  Udvikle, forvalte og koordinere fartøjers ruter over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Samarbejde med havnebrugere

  Kommunikere og samarbejde med havnebrugere, f.eks. speditører, fragtkunder og havneforvaltere.

 • Administrere forsendelsessoftwaresystemer

  Administrere softwaresystemer til forsendelse for at udføre opgaver såsom produktion af arbejdsordrer, ruteplanlægning og andre aktiviteter.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende havne

  Håndhæve overholdelsen af bestemmelserne i havne og havnebyer. Kommunikere med relevante myndigheder for at identificere potentielle risici.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved at tilføje eller fjerne ruter, ændre rutefrekvensen eller ændre omfanget af ruter. Justere ruter ved at sørge for ekstra køretid til ruter, tilføje ekstra kapacitet i overbelægningsperioder (eller reducere kapaciteten i perioder med lave passagertal) og tilpasse afgangstider som reaktion på ændringer i forholdene langs en given rute og derved sikre en effektiv ressourceudnyttelse og opfyldelse af kundeforbindelsernes mål.

 • Betjene havnekommunikationssystemer

  Drive telefon- og radiokommunikationssystemer samt mere komplekse kommunikationssystemer, der anvendes i havne ved indre vandveje, i forbindelse med koordineringen af havneoperationer.

 • Koordinere dokarbejde

  Koordinere forsendelser af gods ind og ud af dokken. Placere kraner og sortere containere i partier og tage hensyn til de enkelte containeres nøjagtige mål og vægt.

 • Foregribe krav til håndtering af forsendelser

  Sørge for korrekt håndtering af sendt gods; beregne godsets vægt og betjene kraner til flytning af containere.

 • Implementere omkostningseffektive strategier for lasthåndtering på skibe

  Gennemføre omkostningseffektive strategier for lastning og losning af gods på skibe med henblik på at opnå størst mulig effektivitet, reducere de anvendte ressourcer og sikre tilstrækkelige operationer og samtidig øge fortjenesten.

 • Udvikle effektivitetsplaner for skibsfart

  Tilrettelægge den mest effektive brug af lastrum og fartøjsbevægelse; monitorere antallet af tilgængelige kraner og havnepladser; og vurdere skibes fysiske tilstand samt virkningen af lastens vægt på skibes stabilitet.

 • Implementere effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Implementere effektivitetsplaner udviklet af ledere i faciliteter. Anvende teknikker, ressourcer og uddannelse for at forbedre arbejdspladsens effektivitet.

 • Læsse skibe

  Læsse og losse gods på skibe. Føre tilsyn med lastning og losning af fragt.

Source: Sisyphus ODB