Profession trafikplanlægger

Trafikplanlæggere udvikler og gennemfører politikker med henblik på at forbedre transportsystemer under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer. De indsamler og analyserer trafikdata ved hjælp af statistiske modelleringsværktøjer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • SAS-software

  Specifikt softwaresystem (SAS), der anvendes til avanceret analyse, business intelligence, datastyring og prædikative analyser.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Byplanlægningslov

  Investeringer og byudviklingsaftaler. Lovgivningsmæssig udvikling med hensyn til miljømæssige, bæredygtighedsmæssige, sociale og finansielle anliggender inden for byggeindustrien.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Geografiske ruter

  Fortolkning af geografiske oplysninger såsom beliggenhed og afstand mellem dem.

 • Byplanlægning

  Politisk og teknisk proces, der har til formål at udforme bymiljøet og optimere udnyttelsen af jorden ved at inddrage forskellige aspekter såsom infrastruktur, vand og grønne og sociale områder.

 • Offentlig ret

  Den del af loven, i henhold til hvilken forholdet mellem enkeltpersoner og regeringen reguleres, og de forhold mellem enkeltpersoner, der direkte vedrører samfundet.

 • Trafikteknologi

  Den subdisciplin inden for bygningsingeniørarbejde, der vedrører anvendelsen af maskintekniske metoder til at skabe sikre og effektive trafikstrømme af personer og gods på vejene, herunder fortove, trafiklys og cykelfaciliteter.

Færdigheder

 • Udvikle undersøgelser af bytransport

  Undersøge en bys demografiske og geografiske karaktertræk med henblik på at udvikle nye mobilitetsplaner og -strategier.

 • Analysere vejtrafikmønstre

  Fastlægge de mest effektive trafikmønstre på veje og spidsbelastningstidspunkter for at øge effektiviteten af køreplanen.

 • Analysere transportomkostninger

  Finde og analysere transportomkostninger, serviceniveauer og tilgængeligheden af udstyr; fremkomme med anbefalinger og træffe forebyggende/korrigerende foranstaltninger.

 • Gennemføre miljøundersøgelser

  Gennemføre undersøgelser for at indsamle oplysninger til analyse og styring af miljørisici i en organisation eller i en bredere sammenhæng.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Analysere transportnet

  Analysere forskellige trafiknetværk for at sikre den mest effektive form for transport. Analysere de netværk, der har til formål at opnå de laveste omkostninger og opnå størst mulig effektivitet.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Overvåge trafikken

  Føre tilsyn med den trafik, der passerer et bestemt punkt, f.eks. en fodgængerovergang. Overvåge antallet af køretøjernes, den hastighed, hvormed de passerer, og intervallet mellem at to køretøjer kører forbi.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Undersøge trafikstrømme

  Undersøge synergien mellem køretøjer, chauffører og transportinfrastrukturen, som f.eks. veje, færdselstavler og belysning, for at skabe et vejnet, hvor trafikken kan bevæge sig effektivt og uden mange trafikpropper.

 • Analysere transportundersøgelser

  Fortolke data fra transportundersøgelser, der beskæftiger sig med transportplanlægning, -styring, -drift og teknik.

 • Regulere trafikken

  Regulere trafikstrømmen ved brug af tildelte håndsignaler, hvorved kørende bistås, og folk hjælpes med at krydse gaden.

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Identificere statistiske mønstre

  Analysere statistiske data for at finde mønstre og tendenser i dataene eller mellem variabler.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

Source: Sisyphus ODB