Profession udviklingsingeniør inden for minedrift

Udviklingsingeniører inden for minedrift projekterer og koordinerer mineudviklingsoperationer såsom tværskæring, synkning, tunnelboring, kørsel i årer, hævning og fjernelse og udskiftning af overliggende lag. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Mineteknik

  Tekniske områder, der er relevante for minedrift. Principper, teknikker, procedurer og udstyr, der anvendes ved udvinding af mineraler.

Færdigheder

 • Have kontakt med lobbyister mod minedrift

  Kommunikere med lobbyister, der er imod minedrift, i forbindelse med udvikling af en potentiel mineralforekomst.

 • Forhandle om erhvervelse af jord

  Forhandle med jordejere, lejere, ejere af rettigheder til mineraler eller andre interessenter om arealer, der indeholder mineralreserver, med henblik på køb eller leje af jorden.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Udvikle alternative minedriftsmetoder

  Udvikle nye minedriftsmetoder og -procedurer med henblik på at maksimere minearbejde, sikre overensstemmelse med virksomhedsstandarder og industriens regler og krav.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Håndtere udfordrende omstændigheder i minesektoren

  Bevare en positiv indstilling under vanskelige situationer i miner. Arbejde under pres og tilpasse sig omstændighederne på en positiv måde.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Håndtere affaldssten

  Håndtere de affaldsmaterialer, der indsamles i forbindelse med udviklingsarbejdet.

 • Træffe selvstændige driftsbeslutninger

  Træffe omgående beslutninger om nødvendigt uden at henvise til andre, idet der tages hensyn til omstændighederne og de relevante procedurer og lovgivning. Fastslå selv, hvilken mulighed der er den bedste i en bestemt situation.

 • Evaluere mineudviklingsprojekter

  Evaluere minemetoder og -procedurer, herunder affaldshåndtering, mineplaner, produktionsfrister og udgifter.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Føre tilsyn med mineanlægsaktiviteter

  Forberede og føre tilsyn med mineanlægsaktiviteter, f.eks. skakt- og tunnelbyggeri.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Finde muligheder for procesforbedringer

  Finde muligheder for forbedringer af driftsmæssige og finansielle resultater.

 • Bruge mineplanlægningssoftware

  Bruge specialiseret software til planlægge, designe og skabe modeller for minedrift.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Rådgive om mineudstyr

  Yde rådgivning om minedrift og udstyr til mineralbearbejdning, kommunikere og samarbejde med tekniske eksperter.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

Source: Sisyphus ODB