Profession underwriter

Underwritere vurderer risici og ansvarspolitikker og træffer beslutninger om erhvervsejendomme. De inspicerer virksomhedernes ejendommes tilstand, analyserer inspektionspolitikker, bistår med ejendoms- og lejespørgsmål, udarbejder lånekontrakter og håndterer kommercielle risici for at bringe dem i overensstemmelse med forretningspraksis. Underwritere analyserer forskellige oplysninger fra potentielle kunder for at vurdere sandsynligheden for, at de vil anmelde et krav. De arbejder for at minimere risikoen for forsikringsselskabet og sikre, at forsikringspræmien er i overensstemmelse med de dermed forbundne risici. De kan være specialister inden for livsforsikring, sygeforsikring, genforsikring, kommerciel forsikring, realkreditforsikring.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Procedurer for forsikringskrav

  De forskellige procedurer, der anvendes til formelt at anmode om betaling fra et forsikringsselskab for et påført tab.

 • Erhvervslån

  Lån, der er beregnet til erhvervsmæssige formål, og som kan være enten sikrede eller usikrede, afhængig af om der er sikkerhedsstillelse for lånet. De forskellige typer erhvervslån, f.eks. banklån, mezzaninfinansiering, aktivbaseret finansiering og fakturafinansiering.

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

 • Moderne porteføljeteori

  Teori inden for finansiering rettet mod enten at maksimere fortjenesten ved en investering, der svarer til den risiko, der løbes, eller at mindske risikoen ved en investerings forventede fortjeneste ved at vælge den rette kombination af finansielle produkter.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Underwriting af fast ejendom

  Evaluering af ansøgninger om lån i fast ejendom, hvor ikke kun den potentielle låntager, men også den ejendom, der handles med, evalueres for at vurdere, om ejendommen vil kunne indløse sin værdi.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Forsikringstyper

  De forskellige former for risiko-/tabsoverførselspolitikker, der findes, og deres karakteristika, f.eks. sygeforsikring, bilforsikring eller livsforsikring.

Færdigheder

 • Etablere samarbejdsmodaliteter

  Udarbejde, fastlægge og nå til enighed om betingelserne for aftaler om samarbejde med en virksomhed ved at sammenligne produkter, følge udviklingen eller ændringer i markedet og forhandle vilkår og priser.

 • Vurdere økonomisk levedygtighed

  Revidere og analysere finansielle oplysninger og krav til projekter såsom deres vurdering af budgettet, forventet omsætning og risikovurdering til bestemmelse af fordele og omkostninger ved projektet. Vurdere, om aftalen eller projektet vil tilbagebetale investeringen, og om den potentielle gevinst er den finansielle risiko værd.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Træffe beslutning om forsikringsansøgninger

  Vurdere ansøgninger om en forsikringspolice under hensyntagen til risikoanalyserne og kundeoplysningerne med henblik på at afvise eller godkende ansøgningen og iværksætte de nødvendige procedurer efter afgørelsen.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Tegne forsikringspolicer

  Skrive en kontrakt, der omfatter alle nødvendige data, såsom det forsikrede produkt, betalingen, hvor ofte betaling skal foretages, den forsikredes personlige oplysninger og betingelserne for, at forsikringen er gyldig eller ikke gyldig.

 • Hjælpe med finansiel beregning

  Give kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse sager eller beregninger.

 • Gennemgå forsikringsproces

  Analysere al dokumentation vedrørende en specifik forsikringssag for at sikre, at ansøgningen om forsikring eller skadesprocessen blev behandlet i overensstemmelse med retningslinjer og forordninger, at sagen ikke udgør en væsentlig risiko for forsikringsselskabet, eller om kravsvurderingen var korrekt, og at vurdere den videre fremgangsmåde.

Source: Sisyphus ODB