Profession vandkrafttekniker

Vandkraftteknikere installerer og vedligeholder systemer i vandkraftværker. De udfører inspektioner, analyserer problemer og foretager reparationer. De sørger for, at turbinerne drives i overensstemmelse med reglerne, og bistår vandkraftingeniører ved bygningen af turbiner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Energitransformation

  De processer, som energi gennemgår, når den skifter form fra en tilstand til en anden.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Bygningers energimæssige ydeevne

  Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

 • Miljøteknik

  Anvendelsen af videnskabelige og tekniske teorier og principper, der har til formål at forbedre miljøet og bæredygtigheden, såsom tilvejebringelsen af rene livsfornødenheder (såsom luft, vand og jord) til mennesker og andre organismer, til miljøbeskyttelse i tilfælde af forurening, bæredygtig energiudvikling og bedre metoder til affaldshåndtering og affaldsreduktion.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Oceanografi

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af oceaniske fænomener såsom havorganismer, pladetektonik og havbundens geologi.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

Færdigheder

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Overvåge elgeneratorer

  Overvåge driften af elektriske generatorer på kraftværker for at sikre funktionalitet og sikkerhed og identificere behov for reparation og vedligeholdelse.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Vedligeholde eludstyr

  Teste elektrisk udstyr for funktionsfejl. Tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, retningslinjer for virksomheder og lovgivning vedrørende elektrisk udstyr. Rengøre, reparere og udskifte dele og forbindelser efter behov.

 • Designe elektricitetssystemer

  Bygge produktionsanlæg, distributionsstationer og -systemer samt transmissionslinjer for at få energi og ny teknologi, hvor det er nødvendigt. Brug højteknologisk udstyr, forskning, vedligeholdelse og reparation for at holde disse systemer i gang. Yderligere udformning og opstilling af plan for de bygninger, der skal opføres.

 • Fremme innovativt infrastrukturdesign

  Gennem koordinering af et teknisk projekt at fremme udviklingen af infrastruktur, der er innovativ og bæredygtig, i overensstemmelse med den seneste udvikling på området.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

Source: Sisyphus ODB