Profession veterinærsygeplejerske

Veterinærsygeplejersker støtter dyr, der er under veterinærbehandling, og yder rådgivning til veterinærkunder i forbindelse med fremme af dyresundhed og sygdomsforebyggelse i overensstemmelse med national lovgivning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Biosikkerhed i forbindelse med dyr

  Kendskab til hygiejne og biosikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med dyr, herunder årsager, overførsel og forebyggelse af sygdomme samt anvendelse af politikker, materialer og udstyr.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Miljøforbedringer for dyr

  Typer, metoder og anvendelse af forbedringer, så dyr kan udvise naturlig adfærd, herunder tilvejebringelse af miljømæssige stimuli, fodringsaktiviteter, puslespil, genstande til håndtering, sociale aktiviteter og træningsaktiviteter.

 • Pleje af dyr på veterinærhospital

  Sundhedsmæssige betingelser, sygdomsprocesser, dyrlægebehandling og sygepleje samt sygeplejeplaner, journaler og kommunikation med ejere og andre fagfolk.

 • Dyreadfærd

  Dyrs naturlige adfærdsmønstre, dvs. hvordan normal og unormal adfærd kommer til udtryk alt efter art, miljø, interaktion mellem mennesker og dyr og beskæftigelse.

 • Førstehjælp til dyr

  Nødbehandling af dyr, herunder principperne for og formålet med førstehjælp til dyr.

 • Procedurer for sygdoms- og restituerende behandling af dyr

  Strategier til støtte af dyr, der er ved at komme sig efter anæstesi og/eller særlige veterinærmedicinske eller kirurgiske indgreb.

 • Arbejdssikkerhed i veterinærmiljø

  Sikker arbejdspraksis på dyrlægeklinikker mhp. at identificere farer og dermed forbundne risici for at forebygge ulykker eller hændelser. Dette omfatter skader påført af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljø.

Færdigheder

 • Evaluere oplysninger på området for veterinærsygepleje

  Kunne læse, forstå og anvende den mest aktuelle tilgængelige forskning for at begrunde afgørelser baseret på bedste praksis.

 • Bistå veterinærkirurg som sygeplejerske

  Yde bistand i forbindelse med håndtering af udstyr og materialer på en steril måde under kirurgiske indgreb i operationssalen.

 • Fungere som mentor

  Vejlede og støtte mindre vidende eller mindre erfarne kolleger.

 • Give dyr førstehjælp

  Give nødbehandling for at undgå forringelse af tilstand, lidelse og smerte, indtil dyrlægehjælp kan søges. Der skal udføres grundlæggende akut behandling af ikke-dyrlæger før førstehjælp ydet af en dyrlæge. Ikke-dyrlæger, der yder akut behandling, forventes at søge behandling hos en dyrlæge så hurtigt som muligt.

 • Støtte diagnosticering af dyr

  Forberede udstyr og dyr til veterinærprøver. Udføre eller støtte indsamling af prøver. Opbevare prøver fra dyr til analyse og meddele resultaterne heraf. Sørge for pleje af det dyr, der skal undersøges.

 • Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø

  Anvende sikre arbejdsmetoder i veterinærmiljø for at identificere farer og risici i forbindelse hermed med henblik på at forebygge uheld eller hændelser. Dette omfatter skader forårsaget af dyr, zoonotiske sygdomme, kemikalier, udstyr og arbejdsmiljøer.

 • Støtte veterinære klienter

  Bistå klienter, der søger veterinærbehandling, og under ydelsen af veterinærtjenester. Hjælpe kunder med pasning af deres dyr ved at demonstrere plejeteknikker og anvende veterinærlægemidler. Yde støtte i vanskelige situationer.

 • Bistå ved almindelige procedurer i dyrlægepraksis

  Bistå dyrlæger ved at gøre både dyret og udstyret klart til medicinske procedurer og ved at yde pleje og støtte til det dyr, der gennemgår en medicinsk procedure.

 • Klargøre dyr til veterinærkirurgi

  Klargøre dyr til mindre og større kirurgiske indgreb og foretage korrekt anbringelse og anvendelse af aseptisk klargøring af huden.

 • Behandle dyr etisk korrekt

  Udføre aktiviteter i overensstemmelse med anerkendte principper om rigtigt og forkert, herunder gennemsigtighed i praksis og adfærd over for kunder og deres dyr.

 • Administrere pleje af veterinærpatienter på klinik

  Yde pleje til veterinærpatienter på klinikken, herunder klargøring, egnethed, hygiejne og overvågning af dyrenes tilstand. Overvåge og vedligeholde dyrebure. Dette omfatter udvælgelse og klargøring af burene til dyr, rengøring og vedligeholdelse.

 • Administrere dyrevelfærd

  Planlægge, administrere og evaluere anvendelsen af de fem universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov, alt efter art, situation og eget erhverv.

 • Behandle dyr

  Foretage medicinske indgreb hos dyr, herunder gennem behandlinger, indgivelse af lægemidler og helbredsvurdering.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Pleje dyr på dyrehospital

  Planlægge or pleje dyr på dyrehospital, gennemføre en række aktiviteter i forbindelse med områder som f.eks. væske og ernæring, hygiejne og pleje, komfort, smertebehandling, besørgelse, anbringelse og motion, vægt og vægtøgning samt plejemiljøet.

 • Give veterinærmedicin under professionel vejledning

  Give veterinærlægemidler under dyrlægekontrol.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Overholde adfærdskodeks for dyrlæger

  Overholde lovgivning og regler for god praksis for dyrlæger.

 • Klargøre dyr til bedøvelse

  Klargøre dyr til bedøvelse, herunder ved hjælp af kontrol og procedurer for bedøvelse før bedøvelse, og rapportere fund.

 • Klargøre udstyr til veterinær bedøvelse

  Forberede det nødvendige udstyr og materialer til bedøvelse af dyr.

 • Bistå ved bedøvelse af dyr

  Assistere dyrlægen med at administrere bedøvelse til dyr, herunder vedligeholdelse og overvågning af bedøvelse under veterinærprocedurer.

 • Pleje dyr under restitution

  Sørge for støttende pleje til dyr, der er ved at komme sig efter anæstesi og/eller medicinsk eller kirurgisk indgreb.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Lede kliniske miljøer

  Sikre, at kliniske miljøer, herunder udstyr og materialer, klargøres korrekt og vedligeholdes med henblik på anvendelse. Klargøre og vedligeholde arbejdsmiljøer og sikre, at udstyr og materialer er tilgængelige.

 • Bistå ved veterinærkirurgi

  Bistå dyrlægen under kirurgiske indgreb ved at udføre en generel operationsassistents opgaver.

 • Vedligeholde kliniske veterinærfortegnelser

  Oprette og vedligeholde kliniske fortegnelser for dyr i overensstemmelse med de nationale lovkrav.

 • Samarbejde med fagfolk på dyreområdet

  Samarbejde med dyrlæger og andre dyrerelaterede fagfolk gennem kommunikation af dyreoplysninger, journaler og sammenfattende rapporter mundtligt eller via skriftlig eller elektronisk overførsel.

 • Beskytte sundheden og sikkerheden under håndtering af dyr

  Beskytte dyrs og dyrepasseres sundhed og velfærd.

 • Vurdere dyreadfærd

  Observere og evaluere dyrs adfærd for at kunne arbejde med dem på en sikker måde og genkende afvigelser fra normal adfærd, som signalerer problemer i sundhed og velfærd.

 • Støtte billeddiagnosticering af dyr

  Klargøre udstyr og dyr til billeddiagnosticering. Udføre eller støtte procedurer for billeddiagnosticering. Sørge for pleje af det dyr, der skal diagnosticeres.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Klargøre område til veterinærkirurgi

  Forberede det kirurgiske miljø, herunder lokaler til klargøring, operationsstuer, udstyr og materialer før kirurgi.

Source: Sisyphus ODB