Profession virksomhedsvaluar

Virksomhedsvaluarer foretager vurderinger af erhvervsenheder, aktier og andre værdipapirer og immaterielle aktiver med henblik på at bistå deres kunder i strategiske beslutningsprocedurer vedrørende f.eks. fusioner og virksomhedsovertagelser, retssager, konkurser, overholdelse af skattelovgivningen og generel omstrukturering af virksomhederne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fusioner og virksomhedsovertagelser

  Processen med at sammenslutte separate virksomheder og nogenlunde lige store virksomheder og et større selskabs køb af et mindre selskab. Finansielle aftaler, juridiske konsekvenser og konsolidering af regnskaber og opgørelser ved udgangen af regnskabsåret.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Aktiemarkedet

  Markedet, hvor aktier i offentligt ejede selskaber udstedes og handles.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Markedspriser

  Prisvolatiliteten afhængig af markedet og priselasticiteten og de faktorer, der påvirker pristendenserne og udviklingen på markedet på lang og kort sigt.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Lovgivning om aktivers sikkerhed

  Gældende relevant lovgivning, regulering og praksis på området for beskyttelse af private og offentlige aktiver.

 • Momsloven

  Afgifter på varernes købspris og den lovgivning, der regulerer denne aktivitet.

 • Teknikker til værdiansættelse af en virksomhed

  Processerne til værdiansættelse af virksomhedens aktiver og forretningens værdi i henhold til teknikker, såsom aktivbaseret tilgang, forretningssammenligning og tidligere indtægter.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

Færdigheder

 • Værdiansætte aktier

  Analysere, beregne og bedømme værdien af et selskabs lager. Bruge matematik og logaritme for at bestemme værdien i betragtning af forskellige variabler.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Handle med værdipapirer

  Købe eller sælge omsættelige finansielle produkter såsom stamaktier og gældsbeviser på egne vegne eller på vegne af private kunder, erhvervskunder eller kreditinstitutter.

 • Vurdere ejendomme

  Undersøge og evaluere jord og bygninger for at vurdere deres pris.

 • Udføre vurdering af aktiver

  Analysere udgifter for at kontrollere, om nogle kan klassificeres som aktiver i tilfælde, hvor det er sandsynligt, at investeringen vil give overskud over tid.

 • Analysere forretningsplaner

  Analysere de formelle erklæringer fra virksomheder, der beskriver deres forretningsmål og de strategier, som de indfører for at opfylde dem, med henblik på at vurdere, om planen er gennemførlig, og kontrollere virksomhedens evne til at opfylde eksterne krav, såsom tilbagebetaling af et lån eller afkast af investeringer.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

Source: Sisyphus ODB